Bred deltakelse i alle deler av det sivile samfunn er viktig for demokratiet og for enkeltmennesker. Personer med nedsatt funksjonsevne møter store barrierer i mange deler av sivilsamfunnet, og hindres som følge av dette fra full deltakelse på lik linje med andre. Barrierer kan være dårlig fysisk tilgjengelighet, transport, mangel på informasjon samt sosiale hindringer.

Hovedpunkter

18 % av personer med nedsatt funksjonsevne deltar lite i sosiale aktiviteter.

Personer med nedsatt funksjonsevne deltar i like stor grad som andre i lag, foreninger og organisasjoner.

10 % av personer med nedsatt funksjonsevne oppgir at manglende tilgjengelighet hindrer dem i å delta på kulturarrangementer.

FN-konvensjonen

Norge er gjennom FN-konvensjonen forpliktet til å arbeide aktivt for et mer inkluderende samfunn der alle kan delta på lik linje. Artikkel 29 i konvensjonen slår fast at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal garanteres politiske rettigheter og mulighet til å anvende disse på lik linje med alle andre.

Gjennom artikkel 30 sikres personer med nedsatt funksjonsevne retten til å ha et aktivt liv gjennom deltakelse i kultur, fritid og idrett. Dette fremkommer også tydelig når det gjelder barn med nedsatt funksjonsevne i barnekonvensjonens artikkel 23.

Deltakelse i sosiale aktiviteter

Alle bygg og anlegg rettet mot allmennheten skal være tilgjengelige for alle, ifølge diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Dette innebærer blant annet at kulturelle aktiviteter, politisk deltakelse gjennom valg og organisasjoner, og idrettslivet skal være åpent og tilgjengelig.

Samtidig er det i mange tilfeller ikke slik. En stor andel av personer med nedsatt funksjonsevne hindres fra å delta i friluftsliv, kulturliv og andre sosiale aktiviteter på lik linje med andre. Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne har også en lavere deltakelse enn andre foreldre på disse arenaene.

Idrett

Fra og med 2007 er idrett for personer med nedsatt funksjonsevne inkludert i Norges idrettsforbunds særforbund, og ikke skilt ut i egne forbund.

Fra og med 1. juli 2014 er 26-årsgrensen for aktivitetshjelpemidler fjernet. Målet er at enda flere personer med nedsatt funksjonsevne kan delta aktivt i idretten. Medlemsstatistikk fra Norges idrettsforbund viser imidlertid at andelen personer med nedsatt funksjonsevne er relativt lav i organisert idrett.

Medvirkning

Personer med nedsatt funksjonsevne er i like stor grad som andre politisk delaktige gjennom valgkanalen og deltar i like stor grad som befolkningen for øvrig i organisasjoner og foreninger.

I 2007 trådte den nye lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. i kraft. Alle kommuner skulle fra september 2007 ha kommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

Loven åpner for større grad av medvirkning i saker som er viktige for personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Loven er et viktig instrument for at funksjonshemmedes interesser skal bli ivaretatt på best mulig måte i forvaltningen og i politiske beslutninger på lokalt nivå .