Det er et mål at alle skal kunne delta i samfunnet. Derfor er det nødvendig at bygninger og infrastruktur er utformet med gode løsninger, slik at flest mulig kan bruke ulike typer bygninger. Det finnes fortsatt barrierer som hindrer personer med funksjonsnedsettelse i å besøke både offentlige bygninger og private boliger.

Hovedpunkter

2 av 3 bor i boliger som ikke har tilgjengelig inngangsparti eller utearealer for personer med bevegelseshemning

7 av 10 undervisningsbygg forvaltet av Statsbygg er ferdigstilt som universelt utformet

25 % av inngangspartiene i offentlige bygninger er tilgjengelige for brukere av elektrisk rullestol

Mulighet til å delta i samfunnet

Målet med universell utforming er å gjøre samfunnet enklere å orientere og bevege seg i for så mange som mulig. I FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne står det at det skal settes opp tiltak som identifiserer og fjerner det som hindrer og vanskeliggjør tilgjengeligheten, blant annet for bygninger. 

Dårlig tilgjengelighet reduserer personlig frihet

For personer med funksjonsnedsettelse finnes det barrierer for å komme inn i boliger. Ofte er dette hindringer som trapper, trinn og bratte partier. Personer med nedsatt funksjonsevne oppfatter i tillegg sitt eget bomiljø som noe dårligere enn hva resten av befolkningen gjør, både inne og ute. Les mer om bolig og boforhold.

Registrering av universell utforming av offentlige bygninger

Det finnes ulike verktøy for å registrere universell utforming. Les om hvordan registrering av universell utforming av bygninger foregår i offentlig sektor.