Personer med funksjonsnedsettelse deltar i mindre grad enn andre i arbeidslivet. Sysselsettingen har vært stabilt lav over tid, uavhengig av konjunkturer og tiltak.

Hovedpunkter

44 % av personer med nedsatt funksjonsevne er sysselsatt, mot 74 % i befolkningen generelt.

Sysselsettingsgraden øker markant med utdanningsnivå, og utdanningsnivå er enda viktigere for denne gruppen enn for befolkningen for øvrig.

6 av 10 arbeidsgivere er enige i at virksomheter kan gå glipp av verdifull kompetanse dersom de ikke ansetter personer med funksjonsnedsettelser.

FN-konvensjonen

Artikkel 27 i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne fremholder retten til deltakelse i et åpent, inkluderende og tilgjengelig arbeidsmarked. Dette har blant annet ført til forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Tilknytning til arbeidslivet

Sysselsettingsnivået blant personer med nedsatt funksjonsevne er langt lavere enn i befolkningen for øvrig. Dette har vedvart over tid. Norge ligger i midtsjiktet på dette feltet, sammenlignet med andre OECD-land. Sysselsettingsgraden øker markant med utdanningsnivå blant personer med nedsatt funksjonsevne. Høyere utdanning er enda viktigere for denne gruppen enn for befolkningen for øvrig, for å komme ut i arbeidslivet.

En større andel blant personer med nedsatt funksjonsevne

  • jobber deltid
  • kombinerer jobb med trygd
  • har lavere inntekt

Det er også kjønnsforskjeller ved at flere kvinner

  • jobber i deltidsstillinger
  • opplever begrensninger i jobben
  • har et udekt behov for tilrettelegging

De med sterkest grad av nedsatt funksjonsevne eller sykdom er også de som

  • oftest jobber deltid
  • har et stort udekt behov for tilrettelegging
  • føler seg mest diskriminert
  • i minst grad er sysselsatt

Personer utenfor arbeidslivet

Mange med nedsatt funksjonsevne som står utenfor arbeidslivet, ønsker en jobb. Pr. 2018 er andelen på 24 %, som tilsvarer omtrent 85 000 personer. Det har vekket bekymring at antallet unge uførepensjonister har økt med 70 % siden 2005. Disse har ikke bare dårligere økonomi, men også dårligere livskvalitet. Samfunnsøkonomisk kan man realisere en gevinst på 13 milliarder kroner over en tiårsperiode dersom 14 500 flere funksjonshemmede kommer seg ut i jobb.

Holdninger til arbeidsgivere og arbeidstakere

Arbeidsgiveres holdninger til arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne er generelt positive. Men selv om svært mange arbeidsgivere sier at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne har verdifull kompetanse, er det kun et mindretall som har gjort noe konkret for å rekruttere slike arbeidstakere.

Undersøkelser av ansattes holdninger gir et blandet inntrykk. Selv om mange er positivt innstilte til et mer inkluderende arbeidsliv, mener mange at tilrettelagt arbeid for enkelte kan bety økt arbeidsbelastning for andre ansatte.

Offentlige tiltak for økt sysselsetting

Jobbstrategien for personer med funksjonsnedsettelse prioriterer unge i overgangen mellom utdanning og arbeid, og gir disse tiltak som arbeidspraksis og utdanning. Dette har historisk vist seg å være blant de mest effektive tilbudene for personer som mottar helserelaterte ytelser.

Det er uklart om avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har bidratt til at flere bedrifter har rekruttert og beholdt flere med funksjonsnedsettelse. Samtidig tyder forskning på at aktive IA-bedrifter er bedre på å inkludere personer med funksjonsnedsettelse, og at andelen som får tilpasninger i arbeidslivet, har økt betraktelig.

Likestillings- og diskrimineringsloven har gjort det forbudt å diskriminere på grunn av nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, og det er generert et høyt antall klagesaker på dette området.

Likestillings- og diskrimineringsloven slår fast at alle arbeidsgivere har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering av mennesker med funksjonsnedsettelser. Dette innebærer blant annet å tilrettelegge fysiske forhold på arbeidsplassen, hindre diskriminering i ansettelsesprosesser og å sørge for en likestilt lønnsutvikling. Les mer om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikter her: https://bufdir.no/Inkludering/arp/

Kontakt

Sverre Helseth
Seniorrådgiver