Ansatte i kvinnedominerte yrker er mer utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen enn i mannsdominerte og kjønnsblandede yrker

I Levekårsundersøkelsen fra 2019 oppga totalt 7 % av kvinnene og 3 % av mennene at de hadde erfart vold på arbeidsplassen de siste 12 månedene. Dette er en økning på 1 prosentpoeng for begge kjønnene sammenlignet med 2016, men likt som i 2013.  

Helse- og sosialnæringen hadde størst andel ansatte som har opplevd vold og trusler, med totalt 13 % utsatt for vold og 9 % for trusler. Flere kvinner enn menn i denne næringen hadde vært utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen.

En artikkel fra SSB   analyserer resultatene fra levekårsundersøkelsen i 2016, ved å vurdere utsatthet for vold og trusler opp mot kjønnsfordelingen i yrket, det vil si kvinnedominerte yrker  opp mot mannsdominerte yrker  og kjønnsbalanserte yrker . Da ser vi at i kvinnedominerte yrker er menn og kvinner nesten like mye utsatt for vold og trusler. SSB skriver at den kjønnsforskjellen som kommer fram i forbindelse med utsatthet for vold og trusler i jobbsammenheng, synes å knytte seg til at kvinner i større grad enn menn jobber i yrker der man er mer utsatt for vold og trusler. Mye tyder derfor på at det ikke er kjønn som er den mest tungtveiende faktoren for at kvinner er mest utsatt for vold eller trusler i arbeidslivet, men heller yrket de jobber i

Les mer om at kvinner er mest utsatt for vold og trusler fra kunder, klienter og pasienter.

Seksuell trakassering på arbeidsplassen oppleves oftere av kvinner enn av menn

Grafen viser at 8 % av kvinnene og 2 % av mennene oppga i 2019 å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller liknende (trakassering) et par ganger i måneden eller mer på arbeidsplassen. Tallene er noenlunde like i de tidligere undersøkelsene.

17 % av kvinner i alderen 18-24 år oppga at de har hatt minst én slik erfaring. De fleste som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, jobber i overnattings- og serveringsvirksomheter og helse- og sosialtjenester. Sammenligner man kjønnenes utsatthet for seksuell trakassering i kvinnedominerte, mannsdominerte og kjønnsblandede yrker kommer den samme tendensen til syne: kvinner er mer utsatt for seksuell trakassering enn menn uavhengig av kjønnsbalansen i yrket