Forventet levealder

Forventet levealder ved fødsel. 1986-2018

Kilde: SSB, Døde, tabell 05375

Forventet levealder etter høyeste fullførte utdanning. 2008-2015

Kilde: Norgeshelsa, Forventet levealder etter utdanning

Forventet levealder ved fødsel. 1986-2018

Forventet levealder etter høyeste fullførte utdanning. 1990-2015

Kilde: SSB, Døde, tabell 05375; Norgeshelsa, Forventet levealder etter utdanning

Datagrunnlag

Forventet levealder ved fødsel

Statistikken er hentet fra SSB, tabell 05375, går tilbake til 1986 og oppdateres årlig. Forventet levealder er beregnet med hjelp av en dødelighetstabell. Levealder - gjenstående levetid eller middellevetid er det antall år en nyfødt kan forventes å leve under gjeldende dødelighetsforhold (periodedødelighet). Forventet levealder beregnes ut fra de aldersavhengige dødssannsynlighetene i perioden. Forventet gjenstående levetid beregnes for ulike alderstrinn.

SSB definerer forventet levealder som "det antall år en nyfødt kan forventes å leve under gjeldende dødelighetsforhold (periodedødelighet)". 

Du kan lese mer om statistikken på SSBs nettsider.

Forventet levealder etter utdanningsnivå

Statistikken er hentet fra Norgeshelsa, Folkehelseinstituttets statistikkbank. Statistikken går tilbake til 1990 og oppdateres årlig.

Statistikken er basert på opplysninger i SSBs befolkningsstatistikk. Forventet levealder ved alder 30 år etter høyeste fullførte utdanningsnivå (fire ulike grupper), beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. Statistikken viser 7 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 7-årsperioder). 

Du kan lese mer om statistikken på Norgeshelsas nettsider.

Kvinner med høy utdanning lever lengst

Forventet levealder for kvinner og menn, uavhengig av utdanningsnivå, har økt de siste 20 årene. Selv om kvinner hele perioden har hatt høyere forventet levealder, avtar kjønnsforskjellen. I 2018 var kvinners forventede levealder 84,5 år og menns 81,0 år. Forventet levealder var i perioden 2009-2015 høyest for de med høyere utdanning og lavest for menn med grunnskole som høyest fullførte utdanning. 

Det er overveiende sannsynlig at utdanning kan forklare forskjeller i helse, sykdom og dødelighet, både blant og mellom kvinner og menn (Strand, Steingrímsdóttir, Myklestad og Næss 2013). Forventet levealder har økt for alle utdanningsnivåene i perioden 1986 til 2016, men de med høy utdanning har hatt den beste utviklingen. Forskjellen har blitt mindre etter år 2000 for menn, men for kvinner øker forskjellen i levealder fortsatt. Levealderen til kvinner med lav utdanning har ikke økt i samme takt som kvinner med høyere utdanning og menn både med og uten utdanning (HOD 2015).