I løpet av de siste tiårene har hverdagen til kvinner og menn endret seg. Menn bruker mer tid på husholdsarbeid og mindre tid på inntektsarbeid. Kvinner bruker mer tid på inntektsarbeid og mindre tid på husholdsarbeid.

Hovedpunkter

Kvinners tid brukt på inntektsgivende arbeid har økt

Menns tid brukt på husholdsarbeid har økt

Kvinner bruker 50 minutter mer på husarbeid enn menn hver dag

Arbeid ute og hjemme

Tid brukt på inntektsgivende- og husholdsarbeid

Tid brukt av menn og kvinner 16-74 år på inntektsgivende arbeid og husholdsarbeid en gjennomsnittlig dag i løpet av året. Timer og minutter. 1970-2010

Kilde: SSB, Tidsbrukundersøkelsen, tabell 05994

Tid brukt av menn og kvinner 16-74 år på husholdsarbeid en gjennomsnittlig dag i løpet av året. Timer og minutter. 2010

Kilde: SSB, Tidsbrukundersøkelsen, tabell 05994

Tid brukt av menn og kvinner 16-74 år på inntektsgivende arbeid og husholdsarbeid en gjennomsnittlig dag i løpet av året. Sekunder. 1970-2010

Tid brukt av menn og kvinner 16-74 år på husholdsarbeid en gjennomsnittlig dag i løpet av året. Sekunder. 2010

Kilde: SSB, Tidsbrukundersøkelsen, tabell 05994

Datagrunnlag

Statistikken er hentet fra SSB, Tabell 05994. Tidsbrukundersøkelsen ble gjennomført første gang i 1970 og utføres hvert 10. år.

Tidsbruksundersøkelsen. Undersøkelsene er basert på dagbøker ført av et representativt utvalg av befolkningen. Alle dager i året er inkludert, også helge- og helligdager. Tidsbruk er regnet ut fra en gjennomsnittlig dag i løpet av året. I 2010 var bruttoutvalget ca. 8500 personer. Etter frafall var det ca. 4000 personer som deltok i undersøkelsen. Siden hver person fyller ut dagbøker for to dager, blir persondagutvalget på ca. 8000. Intervju ble brukt til å innhente bakgrunnsinformasjon. Les mer om Tidsbruksundersøkelsen.

I dagbøkene noterer folk sitt viktigste gjøremål for hvert timinuttersintervall over en periode på to døgn. Aktivitetene i de utfylte dagbøkene kodes av profesjonelle kodere. Aktivitetene deles gjerne inn i fem hovedgrupper: Inntektsgivende arbeid, husholdsarbeid, utdanning, personlige behov og fritid (Vaage 2012). Det skilles mellom flere typer husholdsarbeid: husarbeid, vedlikeholdsarbeid, omsorgsarbeid, kjøp av varer og tjenester, annet husholdsarbeid og reiser i samband med husholdsarbeid (ibid).

Likere tidsbruk  

Tidsbruksundersøkelsen viser at kvinner i 2010 hadde doblet sin tidsbruk på inntektsgivende arbeid og halvert tidsbruken på husholdsarbeid siden 1970. Menn brukte 35 % mer tid på husholdsarbeid i 2010 enn i 1970. Samtidig brukte menn i 2010 i gjennomsnitt 38 % mer tid på inntektsarbeid enn kvinner. Kvinner brukte 28 % mer tid på husholdsarbeid enn menn i 2010. Til sammenlikning brukte menn i 1970 nesten tre ganger så mye tid som kvinner på inntektsarbeid, mens kvinner brukte over dobbelt så mye tid på husholdsarbeid som menn.

Tid brukt på inntektsgivende- og husholdsarbeid, fordelt på alder

Tid brukt av menn og kvinner 16-74 år på husholdsarbeid en gjennomsnittlig dag i løpet av året, fordelt på alder. Timer og minutter. 1970-2010

Kilde: SSB, Tidsbrukundersøkelsen, tabell 05994

Tid brukt av menn og kvinner 16-74 år på inntektsgivende arbeid en gjennomsnittlig dag i løpet av året, fordelt på alder. Timer og minutter. 1970-2010

Kilde: SSB, Tidsbrukundersøkelsen, tabell 05994

Tid brukt av menn og kvinner 16-74 år på husholdsarbeid en gjennomsnittlig dag i løpet av året, fordelt på alder. Sekunder. 1970-2010

Tid brukt av menn og kvinner 16-74 år på inntektsgivende arbeid en gjennomsnittlig dag i løpet av året, fordelt på alder. Sekunder. 1970-2010

Kilde: SSB, Tidsbrukundersøkelsen, tabell 05994

Datagrunnlag

Statistikken er hentet fra SSB, Tabell 05994. Tidsbrukundersøkelsen ble gjennomført første gang i 1970 og utføres hvert 10. år.

Tidsbruksundersøkelsen. Undersøkelsene er basert på dagbøker ført av et representativt utvalg av befolkningen. Alle dager i året er inkludert, også helge- og helligdager. Tidsbruk er regnet ut fra en gjennomsnittlig dag i løpet av året. I 2010 var bruttoutvalget ca. 8500 personer. Etter frafall var det ca. 4000 personer som deltok i undersøkelsen. Siden hver person fyller ut dagbøker for to dager, blir persondagutvalget på ca. 8000. Intervju ble brukt til å innhente bakgrunnsinformasjon. Les mer om Tidsbruksundersøkelsen.

I dagbøkene noterer folk sitt viktigste gjøremål for hvert timinuttersintervall over en periode på to døgn. Aktivitetene i de utfylte dagbøkene kodes av profesjonelle kodere. Aktivitetene deles gjerne inn i fem hovedgrupper: Inntektsgivende arbeid, husholdsarbeid, utdanning, personlige behov og fritid (Vaage 2012). Det skilles mellom flere typer husholdsarbeid: husarbeid, vedlikeholdsarbeid, omsorgsarbeid, kjøp av varer og tjenester, annet husholdsarbeid og reiser i samband med husholdsarbeid (ibid).

Størst kjønnsforskjeller i tidsbruk i aldersgruppen 25-44 år

Størst forskjell i tidsbruk finner vi i aldersgruppen 25-44 år. I denne aldersgruppen brukte kvinner i 2010 i gjennomsnitt 1 time og 6 minutter (33 %) mer enn menn på husholdsarbeid, og menn brukte 1 time og 24 minutter (43 %) mer tid på inntektsgivende arbeid enn kvinner.

Tid brukt på ulike typer husholdsarbeid

Tid brukt på ulike typer husholdsarbeid

Tid brukt av menn og kvinner 16-74 år på ulike husholdsoppgaver en gjennomsnittlig dag i løpet av året. Timer og minutter. 2010

Kilde: SSB, Tidsbrukundersøkelsen, tabell 05994

Tid brukt av menn og kvinner 16-74 år på husarbeid en gjennomsnittlig dag i løpet av året. Timer og minutter. 1970-2010

Kilde: SSB, Tidsbrukundersøkelsen, tabell 05994

Tid brukt av menn og kvinner 16-74 år på omsorgsarbeid en gjennomsnittlig dag i løpet av året. Timer og minutter. 1970-2010

Kilde: SSB, Tidsbrukundersøkelsen, tabell 05994

Tid brukt av menn og kvinner 16-74 år på ulike husholdsoppgaver en gjennomsnittlig dag i løpet av året. Sekunder. 2010

Tid brukt av menn og kvinner 16-74 år på husarbeid en gjennomsnittlig dag i løpet av året. Sekunder. 1970-2010

Tid brukt av menn og kvinner 16-74 år på omsorgsarbeid en gjennomsnittlig dag i løpet av året. Sekunder. 1970-2010

Kilde: SSB, Tidsbrukundersøkelsen, tabell 05994

Datagrunnlag

Statistikken er hentet fra SSB, Tabell 05994. Tidsbrukundersøkelsen ble gjennomført første gang i 1970 og utføres hvert 10. år.

Tidsbruksundersøkelsen. Undersøkelsene er basert på dagbøker ført av et representativt utvalg av befolkningen. Alle dager i året er inkludert, også helge- og helligdager. Tidsbruk er regnet ut fra en gjennomsnittlig dag i løpet av året. I 2010 var bruttoutvalget ca. 8500 personer. Etter frafall var det ca. 4000 personer som deltok i undersøkelsen. Siden hver person fyller ut dagbøker for to dager, blir persondagutvalget på ca. 8000. Intervju ble brukt til å innhente bakgrunnsinformasjon. Les mer om Tidsbruksundersøkelsen.

I dagbøkene noterer folk sitt viktigste gjøremål for hvert timinuttersintervall over en periode på to døgn. Aktivitetene i de utfylte dagbøkene kodes av profesjonelle kodere. Aktivitetene deles gjerne inn i fem hovedgrupper: Inntektsgivende arbeid, husholdsarbeid, utdanning, personlige behov og fritid (Vaage 2012). Det skilles mellom flere typer husholdsarbeid: husarbeid, vedlikeholdsarbeid, omsorgsarbeid, kjøp av varer og tjenester, annet husholdsarbeid og reiser i samband med husholdsarbeid (ibid).

Kvinner bruker fortsatt mer tid på husarbeid enn menn

Tidsbruksundersøkelsen skiller mellom 6 typer husholdsarbeid: husarbeid, vedlikeholdsarbeid, omsorgsarbeid, kjøp av varer og tjenester, annet husholdsarbeid og reiser i samband med husholdsarbeid (Vaage 2012).

Av alt husholdsarbeid er det husarbeid kvinner og menn bruker mest tid på, i gjennomsnitt ca. 1 time og 50 minutter for kvinner og 1 time for menn, per dag. Mens menn brukte 55 % mer tid på husarbeid i 2010 enn i 1970 har kvinner mer enn halvert sin tid brukt på husarbeid.

Menn bruker mer tid på omsorgsarbeid i 2010 enn i 1970

Kvinner (16-74 år) brukte like mye tid på daglig omsorgsarbeid i 2010 som i 1970. Menn har økt sin tidsbruk på omsorg med 14 minutter i gjennomsnitt per dag. Det er kvinner i alderen 25-44 år som bruker mest tid på omsorg, omtrent en time og 20 minutter per dag, 46 % mer enn jevnaldrende menn.

Størst økning i tid brukt på omsorg er blant menn i aldersgruppen 24-44 år, som brukte 24 minutter mer på omsorg i 2010 enn i 1970. I tidsbruksundersøkelsen inngår både omsorg for barn og for hjelpetrengende voksne i kategorien «omsorg». 

Kilder

Vaage, O. (2012). Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Hentet 06/12/2016. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå

Kontakt

Anna Harnæs Foss
Rådgiver