Kvinner og menn jobber i stor grad i ulike deler av arbeidsmarkedet. Selv om arbeidsmarkedet er kjønnsdelt, ser vi endringer blant annet ved at kvinner går inn i tradisjonelt mannsdominerte høystatusyrker.

Hovedpunkter

69 % av ansatte i offentlig sektor er kvinner

12 % av sysselsatte kvinner jobber i mannsdominerte næringer

13 % av sysselsatte menn jobber i kvinnedominerte næringer

Offentlig og privat sektor

Offentlig og privat sektor

Kjønnsfordeling i offentlig og privat sektor. 2018

Kilde: SSB, Arbeidskraftundersøkelsen, tabell 09791

Sysselsettingssektor etter kjønn. Andel av alle yrkesaktive kvinner og menn (15-74 år). 2018

Kilde: SSB, Arbeidskraftundersøkelsen, tabell 09791

Kjønnsfordeling i offentlig og privat sektor. 2018

Antall kvinner og menn (15-74 år) som er ansatt i offentlig og privat sektor. 2018

Sysselsettingssektor etter kjønn. Andel av alle yrkesaktive kvinner og menn (15-74 år). 2018

Antall kvinner og menn (15-74 år) som er ansatt i offentlig og privat sektor. 2018

Kilde: SSB, Arbeidskraftundersøkelsen, tabell 09791

Datagrunnlag

Statistikken er hentet fra SSB, Tabell 09791. Statistikken oppdateres årlig og går tilbake til 2011.

I kategorien offentlig sektor inngår stats-, fylkes- og kommuneforvaltningen. Forvaltningsdelen består av myndighetene og andre virksomheter som ivaretar et bredt spekter av fellesoppgaver. Stortinget, kommunene, sykehusene og skolene er eksempler på institusjoner som inngår i forvaltningen.

I kategorien privat sektor inngår private og offentlige foretak. Offentlige foretak består av markedsbaserte virksomheter (produksjon, markedsføring og salg), men som eies med mer enn 50 % eller på annen måte kontrolleres av det offentlige. Eksempler på offentlige foretak er Statoil, Telenor, Statkraft og Hafslund.

Les mer om statistikken på SSBs nettsider.

Kvinnedominert offentlig sektor

Om lag 30 % av alle sysselsatte jobber i offentlig sektor. Andelen har vært stabil de siste tjue årene (Jensberg m. fl. 2012). Kvinner utgjør 69 % av alle ansatte i offentlig sektor. Over tid har offentlig sektor blitt noe mer kvinnedominert (NOU 2012:15, 2012, Jensberg m. fl. 2012).

Offentlig sektors tiltrekningskraft

At kvinner er overrepresentert i offentlig sektor og menn i privat sektor har flere årsaker. Blant annet viser forskning at offentlig sektor har en viss «tiltrekningskraft» på kvinner med barn, noe som kan forklares med at offentlig sektor kan oppfattes som mer familievennlig (Schøne 2015). Videre handler det også om utdanningsvalg. Les mer om utdanningsvalg. 

Menn jobber i stor grad i privat sektor

Det er nesten like mange sysselsatte kvinner som jobber i privat som i offentlig sektor. Av sysselsatte menn jobber derimot 81 % i privat sektor.

Næringer

Kvinnedominerte og mannsdominerte næringer

Andel sysselsatte menn og kvinner som jobber i mannsdominerte eller kvinnedominerte næringer. 15-74 år. 2018

Kvinnedominerte næringer er undervisning og helse og sosial. Mannsdominerte næringer er bygge- og anleggsvirksomhet, industri, bergverksdrift og utvinning, transport og lagring, elektrisitet, vann og renovasjon, jordbruk, skogbruk og fiske og informasjon og kommunikasjon.
Kilde: SSB, Sysselsetting, registerbasert, tabell 07984

Kjønnsfordeling i alle næringer. 15-74 år. 2018

Kilde: SSB, Sysselsetting, registerbasert, tabell 07984

Sysselsetting i ulike næringer, fordelt etter kjønn. 2017. Prosent av alle sysselsatte kvinner og menn

Kilde: SSB, Sysselsetting, registerbasert, tabell 07984

Andel sysselsatte menn og kvinner i mannsdominerte og kvinnedominerte næringer. 15-74 år. 2018

Antall menn og kvinner som er ansatt i henholdsvis mannsdominerte og kvinnedominerte næringer. 15-74 år. 2018

Kjønnsfordeling i ulike næringer. 15-74 år. 2018

Antall sysselsatte kvinner og menn, fordelt etter næring. 15-74 år. 2018

Sysselsetting i ulike næringer, fordelt etter kjønn. 2017. Prosent av alle sysselsatte kvinner og menn

Antall kvinner og menn som er sysselsatt i ulike næringer. 15-74 år. 2018

Kilde: SSB, Sysselsetting, registerbasert, tabell 07984

Datagrunnlag

Statistikken er hentet fra SSB Tabell 07984, går tilbake til 2008 og oppdateres årlig. Tallene gjelder 4. kvartal 2018.

Med kjønnsbalanse og kjønnsdominans mener vi en fordeling der ett av kjønnene utgjør under eller over 40/60 prosent. 

Kvinnedominerte næringer er næringer der kvinner utgjør over 60 %. For 2018 gjelder dette undervisning samt helse- og sosial. 

Mannsdominerte næringer er næringer der menn utgjør over 60 %. For 2018 gjelder dette jordbruk, skogbruk og fiske, bergverksdrift og utvinning, industri, elektrisitet, vann og renovasjon, bygge- og anleggsvirksomhet, transport og lagring og informasjon og kommunikasjon.

Les mer om statistikken på SSBs nettsider.

Kvinnedominerte og mannsdominerte næringer

De største næringene i Norge er bygg og anlegg, industri, varehandel, undervisning og helse- og sosialtjenester. Av disse er alle, unntatt varehandel, kjønnsdelte næringer. Kvinner jobber i stor grad i undervisning, helse og sosial, mens menn i størst grad er bygg- og anleggsarbeidere eller jobber i industrien.

Kvinnedominans i helse og sosial

Den største næringen i Norge er helse- og sosialtjenester, hvor 21 % av alle sysselsatte jobber. 8 av 10 som jobber i helse og sosialtjenester er kvinner. Den sterke kvinnedominansen i denne næringen bidrar sterkt til at arbeidsmarkedet er så kjønnsdelt. Hvis vi ser på utdanningsvalg ser det ut til at det ikke kommer til å gå i retning av mindre kvinnedominans i helse og sosial i årene som kommer. Helse og oppvekstfag i videregående opplæring har en kvinnedominans på 82 %, mens helse-, sosial- og idrettsfag i høyere utdanning har en kvinnedominans på 78 %.

Flere menn må jobbe i kvinnedominerte næringer

Omtrent 125 000 menn må begynne å arbeide i kvinnedominerte næringer for å oppnå kjønnsbalanse på minimum 40 % i disse næringene. Mannsdominerte næringer trenger om lag 175 000 kvinner for at andelen kvinner skal komme opp i 40 %. Det tilsvarer en fordobling av antall kvinner som jobber i mannsdominerte næringer i dag.

Utvalgte yrker

Kjønnsfordeling i de 15 vanligste yrkene

Kjønnsfordeling i de 15 vanligste yrkene, 15-74 år. 2018

Kilde: SSB, Arbeidskraftundersøkelsen, tabell 09793

Prosentvis kjønnsfordeling i de 15 vanligste yrkene, 15-74 år. 2018

Kjønnsfordeling i de 15 vanligste yrkene, 15-74 år. 2018

Kilde: SSB, Arbeidskraftundersøkelsen, tabell 09793

Datagrunnlag

Statistikken er hentet fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), som oppdateres hvert kvartal og årlig. SSB utfører undersøkelsen. Yrkene er kodet etter Standard for yrkesklassifisering (Notater 17/2011).

I 2018 ble det tatt i bruk en ny estimeringsmetode, og tallene tilbake til 2006 er revidert.

Du kan lese mer om Arbeidskraftundersøkelsen på SSBs nettsider.

Kvinnedominerte og mannsdominerte yrker

Menn og kvinner jobber i stor grad også i ulike yrker. Generelt er mannsdominerte yrker tekniske yrker, håndverkeryrker og yrker i primærnæring, mens de kvinnedominerte yrkene ofte er yrker innenfor helse, omsorg og undervisning. Les mer om kjønnsfordelingen i 400 ulike yrker på utdanning.no. 

Kvinner velger oftere kjønnsutradisjonelle yrker

Når vi ser på yrker er det en endring mot redusert kjønnsdeling i arbeidsmarkedet. Endringen skyldes blant annet at flere kvinner velger kjønnsbalanserte og (tidligere) mannsdominerte yrker (Reisel og Teigen 2014). Les mer om utdanningsvalg.

Det er imidlertid ikke samme tendens blant menn til å velge kvinnedominerte yrker. Dette kan blant annet forklares med at mange tradisjonelt mannsdominerte yrker er yrker med høyere status og lønn enn tradisjonelt kvinnedominerte yrker. Derfor lønner det seg mer for kvinner å velge kjønnsutradisjonelt enn for menn (Reisel 2014).

Kilder

Jensberg, H., Mandal, R. & Solheim, E. (2012). Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet 1990-2010. Kontinuitet eller endring? Rapport A21906. Trondheim: SINTEF

NOU 2012:15 (2012). Politikk for likestilling. Hentet 28/11/2016. Oslo: Barne-, likestillings- og inkuderingsdepartementet

Reisel, L. (2014). Kjønnsdelte utdanningsvalg. I  L. Reisel og M. Teigen (red.) Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Oslo: Gyldendal Akademisk

Reisel, L. & Teigen, M. (2014). Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Oslo: Gyldendal Akademisk

Schøne, P. (2015). Kvinner, barn og valg av sektor: Har offentlig sektor fortsatt en tiltrekning? Søkelyst på arbeidslivet 31(4), s. 360-376

Kontakt

Anna Harnæs Foss
Rådgiver