Barneverntjensten startet undersøkelsessak for 44 402 barn og unge i 2018. Dette utgjør en nedgang på 3 % fra året før. Under 1 % av undersøkelsessakene i 2018 resulterte i at barnevernstjenesten fremmet sak om omsorgsovertakelse eller tvangsvedtak for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Hovedpunkter

47 279

Barneverntjenesten åpnet 47 279 undersøkelsessaker for 44 402 barn i 2018.

87 % av undersøkelsessakene i 2018 ble gjennomført innen fristen på 3 måneder.

61 % av undersøkelsessakene i 2018 førte ikke til tiltak fra barnevernet.

Om undersøkelsessaker

Etter å ha mottatt en melding om bekymring for et barn kan kommunale barnevernstjenester opprette undersøkelsessak. Hovedhensikten i en undersøkelsessak er å innhente, bearbeide og vurdere informasjon om barnet, forholdene i hjemmet og nærmiljø. På bakgrunn av denne informasjonen vil barnevernstjenesten fatte en beslutning om hvorvidt barnet har behov for et barnevernstiltak eller ikke. Ifølge barnevernloven skal undersøkelsen gjennomføres så skånsomt som mulig, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Antall barn med undersøkelsessak

Økning i antall barn med undersøkelsessak

I løpet av 2018 åpnet barnevernstjenesten undersøkelsessak for 44 402 barn og unge i alderen 0-22 år. Dette er en liten nedgang fra de senere årene, hvor det har vært en kraftig økning i antall barn med undersøkelsessak. I perioden fra 2003 til 2018 er antallet barn med undersøkelsessak mer enn doblet.

Jevn fordeling mellom gutter og jenter

Fordelingen mellom jenter og gutter har vært tilnærmet lik i hele perioden, med noen flere undersøkelsessaker om gutter enn jenter.

Noen barn har mer enn én undersøkelsessak i løpet av året

Et barn kan oppleve at det opprettes mer enn én undersøkelsessak i løpet av ett år. Det kan for eksempel skje der barnet flytter til en annen kommune, eller hvor barneverntjenesten må undersøke om forholdene i hjemmet har endret seg vesentlig fra forrige undersøkelsessak. I 2016 opprettet barneverntjenesten 47 279 undersøkelsessaker for 44 402 barn og unge. 

Økning i antall barn med undersøkelsessak i alle fylker

Det er store fylkesvise forskjeller i antallet barn og unge med undersøkelsessak. Når vi ser på dette relativt til hvor mange barn og unge fra 0 til 17 år som bor i hvert fylke, ser vi at det har vært en sterk økning i alle fylker fra 2003 til 2018. For hele landet har antallet barn med undersøkelsessak økt fra 18 til 39 pr. 1 000 fra 0 til 17 år. 

Flest barn med undersøkelsessak i Finnmark

I hele perioden fra 2003 til 2018 ble det opprettet flest undersøkelsessaker pr. 1 000 barn og unge i Finnmark. I 2018 var det 58 barn med oppstartet undersøkelse pr. 1 000 barn i fylket mellom 0 og 17 år. I Sogn og Fjordane var det tilsvarende tallet 29 i 2018, det laveste av alle fylkene.

Ikke lenger flest undersøkelsessaker for ungdom

Antall barn med undersøkelsessak har økt i alle aldersgrupper siden 2003, men forholdet mellom aldersgruppene har endret seg. Fra 2003 til 2011 var det relativt sett flest undersøkelsessaker for ungdommer mellom 13 og 17 år. I 2018 var det flest undersøkelser for barn mellom 6 og 12 år For disse aldersgruppene ble det igangsatt undersøkelser for 41 barn pr. 1000. For barna fra 0–2 år er det tilsvarende tallet 29.

Fortsatt noen undersøkelsessaker for unge over 18 år

I 2018 ble det åpnet undersøkelsessaker for 784 unge mellom 18 og 22 år. Disse er i utgangspunktet utenfor barnevernets ansvarsområde, men i noen tilfeller blir det allikevel åpnet ny undersøkelsessak. Det skjer dersom ungdommen ønsket å avslutte kontakten med barnevernet da vedkommende fylte 18 år, men så ombestemmer seg senere og ønsker å motta tiltak.

Konklusjon i undersøkelsessaker

Under halvparten av undersøkelsessakene resulterte i tiltak

Barnevernet avsluttet 48 194 undersøkelser i 2018. I omtrent 39 % av undersøkelsene på landsbasis konkluderte barnevernet med å sette i verk tiltak, mens 48 % av undersøkelsene ble lagt bort etter barnevernets vurdering. Rundt 4 % av undersøkelsene på landsbasis endte opp med å bli lagt bort fordi familien flyttet til en annen kommune.

Svært få undersøkelsessaker gikk videre til fylkesnemnda

Kun 1 % av sakene ble sendt videre til fylkesnemnda   for barnevern og sosiale saker fordi barnevernet konkluderte med at de ønsket å ta over omsorgen for barnet eller plassere en ungdom med atferdsproblemer i institusjon uten samtykke fra ungdommen. Dette gjaldt 421 barn og ungdommer i 2018. Les vår artikkel om omsorgsovertakelser.

 

 

Små aldersforskjeller i konklusjon av undersøkelsessaker

Det er små forskjeller mellom aldersgruppene når det gjelder hvilket utfall undersøkelsessaken får. Når barna er små, skjer det oftere at familien flytter mens undersøkelsessaken pågår. Barnevernstjenesten fatter oftere vedtak om tiltak for de mellom 6 og 17 år enn for de mindre barna, men forskjellen er liten. Samtidig blir det noe oftere sendt begjæring om tiltak for fylkesnemnda i den yngste aldersgruppen enn i de eldre gruppene.

Flere unge over 18 år ønsker ikke tiltak fra barnevernet

Den eneste aldersgruppen som skiller seg markant fra de andre, er de unge voksne mellom 18 og 22 år. Disse er egentlig utenfor barnevernets ansvarsområde, men dersom de hadde tiltak før de fylte 18, kan de fortsatt få hjelp fra barnevernet frem til de fyller 23 år. Sammenlignet med de andre aldersgruppene blir undersøkelsessakene for denne gruppen hyppigere lagt bort etter barnevernstjenestens vurdering, og det skjer noe oftere at ungdommen selv ikke ønsker hjelpetiltak.

Variasjoner i konklusjon ut fra hvem som melder

Barnevernstjenestens konklusjon i en undersøkelsessak varierer med hvem som meldte fra om sin bekymring i utgangspunktet. Barnevernstjenesten legger oftere bort undersøkelsessaker hvor politi eller lensmann er meldere. Noe av årsaken til at henleggelsesprosenten er på hele 62 % for politi og lensmann, kan være at disse ofte har rutiner for å melde til barnevernet, og det kan derfor hende de oftere melder bekymring for barn som ikke viser seg å være i en bekymringsfull situasjon, eller at barnevernet allerede følger opp barnet.

Barnevernstjenesten begjærer oftest om omsorgsovertakelse i saker hvor barn er utsatt for mishandling

Figuren ovenfor viser undersøkelsessaker hvor utfallet er enten at barnevernstjenesten fatter vedtak om tiltak eller begjærer tiltak for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Dersom barnevernstjenesten kommer til en av disse to konklusjonene, har vi mulighet til å se på årsaken til konklusjonen. Det er langt vanligere at barnevernstjenesten fatter vedtak om tiltak enn at saken går videre til en begjæring om tiltak for fylkesnemnda. I tilfellene hvor barnet har blitt utsatt for psykisk mishandling, fysisk mishandling eller vanskjøtsel, ender henholdsvis 5, 6 og 15 % av sakene med en begjæring om tiltak for fylkesnemnda. Det er nærliggende å tro at dette dreier seg om omsorgsovertakelser.

Behandlingstid for undersøkelsessaker

Behandlingstid i undersøkelsessaker

Andel avsluttede undersøkelsessaker etter behandlingstid og fylke. I løpet av 2016.

Kilde: SSB Barnevern

Prosentandel avsluttede undersøkelsessaker etter behandlingstid og fylke. I løpet av året. 2013-2016

Antall avsluttede undersøkelsessaker etter behandlingstid og fylke. I løpet av året. 2013-2016

Andel avsluttede undersøkelsessaker etter behandlingstid og fylke. I løpet av 2015.

Antall avsluttede undersøkelsessaker etter behandlingstid og fylke. I løpet av 2015.

Kilde: SSB Barnevern

Inntil 2013 innhentet SSB kun informasjon om én undersøkelse pr. barn, og da den første eller den som eventuelt førte til tiltak. Det innebærer at vi ikke har tall tilbake i tid på hvor mange undersøkelsessaker barneverntjenesten har startet opp eller avsluttet. Etter en omlegging av statistikken i 2013 innhenter SSB nå informasjon om alle undersøkelsessaker i barnevernet.

Les mer om SSBs barnevernsstatistikk.

Store variasjoner i behandlingstid mellom fylkene

Etter barnevernloven skal barnevernstjenesten konkludere og avslutte undersøkelsessaken innen tre måneder. I særlige tilfeller er fristen seks måneder. På landsbasis fullfører barnevernstjenesten 85 % av undersøkelsene innenfor fristen på tre måneder, og 97 % innen seks måneder.

Det er imidlertid store variasjoner i behandlingstid mellom fylkene. Vestfold fullfører 96 % av alle undersøkelser innen tre måneder. Finnmark ligger i andre enden av skalaen og fullfører kun 56 % av undersøkelser innenfor den vanlige fristen på tre måneder.

Kilder

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Barnevern.

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Folkemengde