I 2018 mottok barnevernstjenesten 57 013 meldinger fra personer som er bekymret for et barn. Det er en liten nedgang, på 1567 meldinger, fra året før. Når barnevernstjenesten mottar en slik melding, skal den snarest og senest innen én uke gjennomgå meldingen og vurdere om den gir grunnlag for en nærmere undersøkelse etter barnevernloven. I 2018 ble nær sagt alle meldinger gjennomgått innen fristen, og 83 % gikk videre til en undersøkelsessak. Er du bekymret for et barn?

Hovedpunkter

I 2018 gjennomgikk barnevernstjenesten meldinger for 4 % av barnebefolkningen (0-17 år).

Fra 2008 til 2018 økte antall gjennomgåtte meldinger i barnevernstjenesten med 53 %.

Barnevernstjeneste, politi og skole er de som melder mest.

Antall bekymringsmeldinger

Kraftig økning i antall bekymringsmeldinger frem til 2017

Barnevernstjenesten har mottat stadig flere meldinger, men fra 2017 til 2018 forekom det en nedgang. I 2008 gikk barnevernstjenesten gjennom i overkant av 37 200 meldinger, mens antallet i 2017 hadde steget til over 58 000. Det tilsvarer en økning på 56 %. Fra 2017 til 2018 var det en nedgang på ca. 1500 meldinger, som medførte at det var ca 57 000 bekymringsmeldinger i 2018 til barneverntjenesten.

Det var en økning i antall meldinger i samtlige fylker frem til 2016. I tiden etter 2016 har det forekommet en reduskjon for flere av fylkene. Ikke overraskende er det barnevernstjenesten i de folkerike fylkene Oslo og Akershus som går gjennom flest meldinger.

Barn og unge med melding

I løpet av ett år kan flere personer ha sendt inn meldinger for det samme barnet. I 2018 gikk barnevernstjenesten gjennom 57 013 meldinger for 49 742 barn. Det er primært barn under 18 år som er barnevernets ansvar, og det var 48 571 barn i denne aldersgruppen med melding. Dette tilsvarer at det ble sendt inn melding for 4,4 % av barna i denne aldersgruppen.

Færrest meldinger for småbarn

I 2018 ble det sendt inn og gjennomgått melding for 44 av 1 000 barn under 18 år. For barna fra 0 til 2 år er det tilsvarende tallet 33. Dette er langt lavere enn for de andre aldersgruppene under 18 år, hvor det ble registrert mellom 45 og 47 meldinger pr. 1 000 barn og unge i hver av aldersgruppene.

Fortsatt noen bekymringsmeldinger for unge over 18 år

Det er få meldinger om de mellom 18 og 22 år. Dette tallet har fra 2013 ligget på mellom 3 og 4 unge voksne med melding pr. 1000. Disse er i utgangspunktet utenfor barnevernets ansvarsområde, men i noen tilfeller blir det likevel registrert inn nye meldinger. Dette skjer blant annet dersom ungdommen allerede mottar ettervern og meldingen gjør at barnevernet vurderer et annet tiltak enn det de allerede tilbyr ham eller henne.

Flest barn med melding i Finnmark 

Når vi ser på antall barn i alderen 0-17 år som noen har meldt bekymring om, i forhold til barnebefolkningen i hvert fylke, ser vi at det er flest meldinger i Finnmark. I Finnmark gikk barnevernstjenestene gjennom 68 meldinger pr. 1 000 barn og unge i fylket. Til sammenligning gikk barnevernstjenestene i Sogn og Fjordane gjennom 35 meldinger pr. 1 000 barn og unge fra 0 til 17 år.

28 % av barna med melding har innvandrerbakgrunn

Av alle barn og unge i alderen 0-17 år som barnevernstjenesten gjennomgikk bekymringsmelding for, hadde 28 % innvandrerbakgrunn, hvorav 11,6 % innvandrere  og 16,8 % norskfødte med innvandrerbakgrunn .

Dobbelt så mange innvandrere med melding enn blant barn uten innvandrerbakgrunn

Sett i forhold til befolkningen under 18 år i de ulike innvandrerkategoriene gjennomgikk barnevernstjenesten melding for 76 pr. 1 000 barn som har innvandret, og for 63 pr. 1 000 blant norskfødte med innvandrerforeldre. Til sammenligning var antallet med melding blant barn og unge for øvrig 38 pr. 1 000. Det vil si at raten var mer enn dobbelt så høy blant innvandrere enn blant barn uten innvandrerbakgrunn.

Flest barn med melding blant barn med landbakgrunn fra Asia, Afrika etc.

Dersom vi skiller etter landbakgrunn, ser vi at det først og fremst er barn med innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika etc. som skiller seg ut. I 2015 gjennomgikk barneverntjenesten melding for 8 % (80 pr. 1 000) av barna med bakgrunn for denne landgruppen, mot 4 % (39,8 pr. 1 000) av barna med landbakgrunn fra EU etc.

Meldere

Flest meldinger fra politi, barneverntjeneste og skole

Barneverntjenesten står for 14 % av alle meldinger til barnevernet. Det tilsvarte 8 341 meldinger i 2018. Det er noe flere enn politiet og skolen, som står for henholdsvis 14 % og 12 % meldingene. En grunn til at politiet melder såpass hyppig, kan være at det er rutiner for å melde om mulige bekymringsverdige forhold når politiet har kontakt med et barn eller ungdom i forbindelse med patruljering eller etterforskning. Dette understøttes av at 33 % av meldingene fra politiet henlegges, som vist nedenfor.

Barnehagen er en viktig melder for småbarn

Barnehagen melder naturlig nok oftest bekymring om barn i barnehagealder. Det innebærer at selv om barnehagen de siste årene ikke har stått bak mer enn 5 % av alle meldinger, står de for 21 % av meldingene om barn fra 3 til 5 år. Barnehagen er dermed den viktigste melderen for denne aldersgruppen, etterfulgt av barnevernstjeneste (16 %) og politi (11 %).

8 % av meldinger kommer fra foreldrene

Det er også mange foreldre som melder til barnevernstjenesten om problematiske forhold rundt barnet sitt. I 2018 mottok barnevernstjenesten 4 591 meldinger fra foreldre om egne barn. Det tilsvarer i overkant av 8 % av alle meldinger det året.

Innhold i meldinger

Flest meldinger handler om foreldres manglende foreldreferdigheter

I mange tilfeller inneholder én melding flere bekymringer. I 2018 oppga barnevernstjenesten 90 411 årsaker til de 57 013 meldingene som ble gjennomgått det året. Foreldrenes manglende foreldreferdigheter utgjorde 19 % av årsakene. Slår man sammen de ulike årsakene som knytter seg til vold og overgrep, utgjorde dette 22 % av innholdet i meldingene. Bekymringer omkring foreldres rusmisbruk utgjorde 10 % av innholdet.

Meldinger fra barnehagen inneholder ofte bekymring om vold eller mishandling

Barnehagen melder ofte om vold i hjemmet eller at barnet er utsatt for fysisk mishandling. Til sammen dreier 36 % av alle årsakene som oppgis i meldinger fra barnehagen seg om vold eller fysisk mishandling av barnet. Det er også en høyere andel av meldingene fra barnehagen som dreier seg om en mistanke om at barnet er utsatt for seksuelle overgrep enn for resten av melderne. Disse svært alvorlige mistankene er andelsmessig langt oftere innholdet i meldingene fra barnehagen enn fra skolen. Selv om skolen totalt sett oftere melder om bekymring, er andelen årsaker som dreier seg om vold 15 prosentpoeng lavere enn for barnehagen.

Barnet selv melder ofte om høy grad av konflikt i hjemmet

Under 1 % av meldingene kommer fra barnet selv, men meldingene har ofte et alvorlig innhold. 19 % av årsakene barn melder om handler om høy grad av konflikt i hjemmet, og 21 % dreier seg som vold i hjemmet eller at barnet er utsatt for fysisk eller psykisk mishandling.

Konklusjon av bekymringsmeldinger

8 av 10 meldinger går videre til undersøkelse

Barnevernstjenesten kan enten henlegge meldingen, eller ta den videre i form av en undersøkelsessak dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak. I 2018 gikk 83 % av meldingene videre til undersøkelsessak, mens resten ble henlagt. Les mer om undersøkelsessaker.

Mellom 2008 og 2015 var det en økning i andelen henlagte meldinger fra 16 % til 20 %. I tiden etter 2015 har andelen henlagte meldinger sunket til 17 %. Ca. 9 700 meldinger ble henlagt i 2018.

Flest meldinger går videre til undersøkelse i Oslo og Akershus

Det er en del variasjon mellom fylkene i andel av meldingene som går videre til undersøkelse. I Oppland, Telemark og Finnmark gikk 74-75 % av meldingene videre til undersøkelse. I Oslo og Akershus gikk derimot 87 % av meldingene videre. 

Andelen meldinger som henlegges øker med barnets alder

Det er små forskjeller mellom andelen meldinger som henlegges i ulike aldersgrupper. Samtidig er det en tendens til at andelen som henlegges, øker med barnets alder. For de minste barna fra 0 til 2 år henlegges 14 % av meldingene, mens andelen er 20 % for ungdommene fra 13 til 17 år.

De mellom 18 og 22 år er i utgangspunktet utenfor barnevernets ansvarsområde, men dersom ungdommen allerede mottar ettervern   kan barnevernet bruke meldingen til å vurdere hvorvidt de skal tilby ungdommen et annet tiltak. I denne aldersgruppen henlegges også 36 % av meldingene.

Svært mange meldinger fra politiet henlegges

33 % av meldinger fra politiet henlegges. Det er en svært høy andel, og vi ser at innholdet i de meldingene som henlegges oftest fra politiet dreier seg om foreldres og barnets kriminalitet og rusmisbruk. Politiet melder langt oftere fra om slike forhold enn øvrige meldere, og det kan skyldes at politiet rutinemessig melder til barnevernet i saker som gjelder barn eller saker der de har kontakt med voksne som har barn. For eksempel kan politiet melde om rusmisbruk dersom de ser at en ruset person er registrert som forelder. Ved gjennomgang av meldingen kan det vise seg at barnet bor trygt hos den andre forelderen, og meldingen vil da bli henlagt.

Få meldinger fra barnehagen henlegges

Tidligere i denne artikkelen har vi vist at meldinger fra barnehager ofte inneholder alvorlige bekymringer. Her ser vi også at kun 6 % av meldingene fra barnehagen henlegges.

Meldinger med alvorlig innhold går videre til undersøkelse

Meldinger som har innhold som dreier seg om vold i hjemmet, eller at barnet utsettes for fysisk eller psykisk vold går videre til undersøkelse i over 9 av 10 tilfeller. Av meldinger som noe sjeldnere går videre er meldinger som omhandler foreldres kriminalitet og barnets rusmisbruk. Som tidligere nevnt kan dette skyldes at politiet melder rutinemessig om slike forhold.

Behandlingstid for bekymringsmeldinger

De aller fleste meldinger behandles innen fristen på 7 dager

Etter barnevernloven skal barnevernstjenesten snarest, og senest innen en uke, gjennomgå og vurdere hvorvidt meldingen skal gå videre til undersøkelse. For landet som helhet blir 99 % av alle meldinger gjennomgått innen denne fristen. Ytterligere er det nesten 1 % av meldingene som gjennomgås innen to uker. 

Alle fylkene har en prosentandel mellom 98 % og 100 % når det kommer til å behandle meldinger innenfor fristen på 7 dager, med unntak av Finnmark hvor andelen er på 96 %. 

Kilder

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Kommunenes halvårsrapportering på barnevernområdet. Kilden er ikke offentlig tilgjengelig.

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Barnevern

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Folkemengde