Barn og unge med innvandrerbakgrunn er overrepresentert som mottakere av hjelpetiltak i hjemmet sammenlignet med barn uten innvandrerbakgrunn. Dette gjelder i mindre grad for omsorgsovertakelser. Innvandrere fremstår som hyppigere representert i statistikken for barn plassert utenfor hjemmet enn det som er tilfellet, fordi bosatte enslige mindreårige inngår i tallene.

Hovedpunkter

26 % av barna med barnevernstiltak er innvandrere eller har foreldre som har innvandret

Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert når det gjelder hjelpetiltak i hjemmet

Andelen under omsorg er lavest blant norskfødte barn med innvandrerforeldre

Sidene er under oppdatering

Ved spørsmål ta kontakt med:


Kirsti Valset (kirsti.valset@bufdir.no)

Kristine Koløen (kristine.koloen@bufdir.no)

Kilder

Christiansen, Ø., Bakketeig, E., Skilbred, D., Madsen, C., Havnen, K. J. S., Aarland, K., & Backe-Hansen, E. (2015). Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak. Retrieved from Bergen/Oslo

Statistisk sentralbyrå (2015). Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2012. Rapporter 2015/16

Statistisk sentralbyrå. Barnevern.

Paulsen, V., Thorshaug, K. og Berg, B. (2014) Møter mellom innvandrere og barnevernet. Kunnskapsstatus. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning

Berg, B., Paulsen, V., Midjo, T., Haugen, G. M. D., Garvik. M. og Tøssebro, J. (2017). Myter og realiteter. Innvandreres møte med barnevernet. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning

Christiansen, Ø., Havnen, K. J. S., Iversen, A. C., Fylkesnes, M. K., Lauritzen, C., Nygård, R. H., Jarlby, F. og Vis, S. A. (2019). Barnevernets undersøkelsesarbeid. Når barnevernet undersøker, delrapport 4