Det å mestre skolen er den enkeltfaktoren som har mest å si for levekår og helse senere i livet, og manglende utdanning er en viktig risikofaktor for utenforskap i voksen alder. Mange barn og unge som har eller har hatt tiltak fra barnevernet har store utfordringer knyttet til skolen. Dette bekreftes av ny statistikk som her presenteres i fire artikler.

 

Ny statistikk om barnevern og skole

For første gang kan Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) presentere helt ny statistikk om utdanningssituasjonen for unge som har eller har hatt tiltak fra barnevernet. På oppdrag fra Bufdir har Statistisk sentralbyrå sammenstilt data om barnevern, utdanning, befolkning, tilknytning til arbeidsmarkedet og mottak av ytelser.

Svakere skoleresultater for ungdom med barnevernstiltak

Oppsummert viser tallene at unge med barnevernstiltak i snitt oppnår færre grunnskolepoeng og har lavere grunnskolekarakterer i norsk, matte og engelsk enn andre jevnaldrende. I overgangen til videregående opplæring velger flertallet yrkesfaglige studieprogram.

Fullfører i mindre grad videregående opplæring

Unge som mottar eller har mottatt barnevernstiltak fullfører i mindre grad videregående opplæring enn unge uten barnevernstiltak, og de som fullfører bruker ofte lengre tid enn andre ungdommer. En av de viktigste forklaringene på det høye frafallet er et svakt faglig utgangspunkt fra grunnskolen.

Vanskeligere overgang til voksenliv

Tallene viser også at unge som har hatt kontakt med barnevernet har vanskeligere overganger til voksenlivet. 9 år etter fullført ungdomsskole er det en langt større andel av unge med barnevernstiltak som mottar ytelser og som hverken er i jobb eller utdanning, sammenlignet med unge uten barnevernstiltak.

Jobber med tiltak

Bufdir jobber, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, med ulike tiltak for å bedre vilkårene for skolegangen til barn og unge som mottar tiltak fra barnevernet. Målet er å skape en felles forståelse for skolens betydning, et bedre samarbeid mellom skole og barnevern, samt bidra til handlings – og holdningsendringer i tjenestene.