Barneverntjenesten må i noen tilfeller overta omsorgen for barn og unge under 18 år mot foreldrenes vilje. Det gjelder når barn mangler voksne omsorgspersoner som kan ta vare på dem, eller når barnevernet oppfatter situasjonen i hjemmet som så vanskelig og skadelig at det er nødvendig å flytte barnet på ubestemt tid. Dette er langt mer inngripende enn ved frivillige plasseringer utenfor hjemmet.

Read this article in English: Children under the care of the Child Welfare Services

Hovedpunkter

Det er flest ungdom under barnevernets omsorg, men de fleste omsorgsovertakelser skjer når barna er små.

9 771

9 771 barn og unge var under barnevernets omsorg i 2019.

I 2018 var det 860 vedtak om omsorgsovertakelser. 

Sidene er under oppdatering

Ved spørsmål ta kontakt med:


Kirsti Valset (kirsti.valset@bufdir.no)

Kristine Koløen (kristine.koloen@bufdir.no)

Kilder

Berg, B., Paulsen, V., Midjo, T., Haugen, G. M. D., Garvik. M. og Tøssebro, J. (2017). Myter og realiteter. Innvandreres møte med barnevernet. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Uttrekk fra fylkesnemndenes fagsystem Sakarias.

Statistisk sentralbyrå. Barnevern.

Statistisk sentralbyrå. Folkemengde.

SSB (2015). Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2012. Rapporter 2015/16.