Barneverntjenesten må i noen tilfeller overta omsorgen for barn og unge under 18 år mot foreldrenes vilje. Det gjelder når barn mangler voksne omsorgspersoner som kan ta vare på dem, eller når barnevernet oppfatter situasjonen i hjemmet som så vanskelig og skadelig at det er nødvendig å flytte barnet på ubestemt tid. Dette er langt mer inngripende enn ved frivillige plasseringer utenfor hjemmet.

Read this article in English: Children under the care of the Child Welfare Services

Hovedpunkter

Det er flest ungdom under barnevernets omsorg, men de fleste omsorgsovertakelser skjer når barna er små.

10 036

10 036 barn og unge var under barnevernets omsorg i 2018.

I 2018 var det 860 vedtak om omsorgsovertakelser. 

Om omsorgsovertakelser

Omsorgsovertakelse er bare aktuelt dersom barnets situasjon er alvorlig og situasjonen ikke kan avhjelpes ved bruk av frivillige hjelpetiltak. Barnevernlovens utgangspunkt er at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre, og det er derfor stilt strenge vilkår for at barneverntjenesten skal kunne overta omsorgsansvaret fra foreldrene. Det gjelder blant annet når barn utsettes for alvorlig omsorgssvikt, mishandling eller andre alvorlige overgrep i hjemmet.

Det er bare fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som kan gjøre vedtak om omsorgsovertakelse. Saken skal utredes og forberedes av kommunens barneverntjeneste. Når fylkesnemnda gjør et slikt vedtak, skal den alltid vurdere spørsmålet om samvær mellom barnet og foreldrene. Barn det er vedtatt omsorgsovertakelse for, kan plasseres i fosterhjem eller i institusjon. Omsorgsovertakelser kan bli opphevet, og foreldrene kan få tilbake omsorgen for barnet. Barneverntjenesten overtar ikke omsorgen for unge over 18 år, men noen fortsetter i et etterverntiltak selv om vedtaket om omsorgsovertakelse opphørte ved fylte 18 år.

Mange barn og unge tas ut av hjemmet på akuttvedtak og er midlertidig plassert mens de venter på at vedtak om omsorgsovertakelse foreligger. Les mer om akuttplasseringerLes mer om barnevernloven og barnevernstiltak.

Skille mellom alle barn og nye barn som barneverntjenesten har omsorgsansvaret for

I denne artikkelen ser vi både på det totale antall barn og unge som barnevernet har omsorgsansvaret for og antall barn og unge som har et vedtak om omsorgsovertakelse i løpet av året. Mens det førstnevnte sier noe om det totale volumet av barn som barnevernet over tid har overtatt omsorgsansvaret for, sier antall barn med vedtak om omsorgsovertakelse noe om antallet nye barn som barneverntjenesten overtar omsorgsansvaret for hvert år.

Fordi omsorgsovertakelser i de fleste tilfeller er et langvarig tiltak vil det til en hver tid være langt flere barn og unge som er under barnevernets omsorg, enn som kommer inn under barnevernets omsorg i løpet av året. Ettersom tallene er hentet fra to ulike kilder og ikke er direkte sammenlignbare, vil de presenteres i to ulike deler.

Antall barn under barnevernets omsorg

9 236 barn og unge under barnevernets omsorg

I 2018 var 9 236 barn og unge i alderen 0–17 år under barnevernets omsorg. Disse utgjorde 19 % av barn og unge med hjelp fra barnevernet i denne aldersgruppen, og de var plassert utenfor hjemmet i enten fosterhjem eller i institusjon. Dette er det totale antallet barn og unge som barneverntjenesten har omsorgsansvaret for, uavhengig av når omsorgsovertakelsen skjedde. Sett i forhold til befolkningen i alderen 0–17 år tilsvarer dette 8,2 barn og unge pr. 1 000 som er under barnevernets omsorg.

Ved utgangen av 2018 var antallet barn og unge under barnevernets omsorg noe lavere med 8 868 i alderen 0–17 år. Disse utgjorde 76 % av alle barn og unge i alderen 0–17 år som var plassert av barnevernet ved utgangen av 2018. 

Antall barn og unge under barnevernets omsorg øker

Antallet barn og unge 0–17 år som er under barnevernets omsorg økte med 53 % fra 2003 til 2016. Det var imidlertid en nedgang fra 2016 til 2018 på 3 %, eller 251 færre barn.

Flere gutter enn jenter under barnevernets omsorg

Det er et flertall av gutter under barnevernets omsorg. Andelsvis utgjorde guttene 53 % og jentene 47 % i 2018. Kjønnsfordelingen har holdt seg relativt stabil over tid. Gutteflertallet er imidlertid noe lavere enn for alle barn og unge med tiltak fra barnevernet.

Store fylkesvise forskjeller

Sett i forhold til befolkningen varierer antallet barn og unge som er under barnevernets omsorg betydelig mellom fylkene, hvor Finnmark og Akershus utgjør ytterpunktene. I Finnmark var 15,8 barn pr. 1 000 i alderen 0–17 år under barnevernets omsorg i 2018, mens det tilsvarende tallet for Akershus var 5,3 pr. 1 000.

Aldersfordeling

Barn og unge som barneverntjenesten har omsorgen for etter alder

Barn og unge som barneverntjenesten har omsorgen for pr. 1 000 barn i hver aldersgruppe. I løpet av året.

Kategorien "18-22 år" viser omsorgsovertatte unge voksne som fortsetter i et etterverntiltak selv om vedtaket om omsorgsovertakelse opphørte da de fylte 18 år.
Kilde: SSB Barnevern og SSB Folkemengde

Antall barn og unge som barneverntjenesten har omsorgsansvaret for pr. 1 000 barn i hver aldersgruppe. I løpet av året.

Antall barn og unge som barneverntjenesten har omsorgsansvaret for etter aldersgruppe. I løpet av året.

Kategorien "18-22 år" viser omsorgsovertatte unge voksne som fortsetter i et etterverntiltak selv om vedtaket om omsorgsovertakelse opphørte da de fylte 18 år.
Kilde: SSB Barnevern og SSB Folkemengde

Tallene i fremstillingen viser hvor mange barn i alderen 0–17 år som barneverntjenesten har omsorgsansvaret for i løpet av året. Disse tilsvarer barn og unge med tiltakskategorien «omsorgstiltak» i SSBs barnevernsstatistikk.

Les mer om datagrunnlaget her.

Barnevernet har omsorgsansvaret for flest ungdom i alderen 13-17 år

Sett i forhold til befolkningen i hver av aldersgruppene øker sannsynligheten for å være under barnevernets omsorg med barnets alder. Det vil si at barnevernet i 2016 hadde omsorgsansvaret for flest ungdom med 12,6 pr. 1 000 i alderen 13–17 år. Dette er å forvente ettersom omsorgsovertakelser som regel er langvarige tiltak, og barn blir værende under barneverntjenestens omsorg i flere år.

Unge voksne i ettervernstiltak

747 unge voksne i alderen 18–22 år var i 2016 registrert som å være under barnevernets omsorg i Statistisk sentralbyrå sin barnevernsstatistikk. Ettersom det kun er barn under 18 år som kan være under barnevernets omsorg, skyldes dette at hjemmel for plassering ikke er endret til ettervernstiltak.

Størst økning blant barn i grunnskolealder

Det har vært en økning i antall barn og unge under barnevernets omsorg i alle aldersgruppene fra 2003 til 2016, sett i forhold til befolkningen på 0–17 år. Økningen har vært størst blant barn og ungdom i alderen 6–17 år, og lavest blant de minste barna i alderen 0–2 år.

Innvandrerbakgrunn

Av barn som var under barnevernets omsorg ved utgangen av 2017 var 8 % innvandrere og 10 % norskfødte med innvandrerforeldre. Ettersom befolkningsantallet i de ulike innvandringskategoriene er svært ulikt, er det mer relevant å se på antall barn under omsorg pr. 1 000 i alderen 0–17 år. Det er disse tallene som kommenteres nedenfor.

Barn og unge som barneverntjenesten har omsorgsansvaret for etter innvandringskategori

Antall barn og unge som barneverntjenesten har omsorgsansvaret for pr. 1 000 i alderen 0-17 år, etter innvandringskategori. Ved utgangen av året.

Kilde: SSB Barnevern

Antall barn og unge som barneverntjenesten har omsorgsansvaret for pr. 1 000 i alderen 0-17 år, etter innvandrerkategori og landbakgrunn. Pr. 31.12.2017.

Kilde: SSB Barnevern

Antall barn og unge som barneverntjenesten har omsorgsansvaret for pr. 1 000 i alderen 0-17 år, etter innvandringskategori. Ved utgangen av året.

Antall barn og unge 0-17 år som barneverntjenesten har omsorgsansvaret for etter innvandringskategori. Ved utgangen av året.

Antall barn og unge som barneverntjenesten har omsorgsansvaret for pr. 1 000 i alderen 0-17 år, etter innvandrerkategori og landbakgrunn. Ved utgangen av året.

Antall barn og unge 0-17 år som barneverntjenesten har omsorgsansvaret for etter innvandrerkategori og landbakgrunn. Ved utgangen av året.

Kilde: SSB Barnevern

Fra 2015 er innvandrerbakgrunn del av barnevernsstatistikken til SSB, da det ble publisert tall fra 2013 til 2015. Tallene fra 2009 og 2012 er hentet fra SSB rapport SSB 2015/16, Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2012.

Flest innvandrere under barnevernets omsorg

Ved utgangen av 2017 var 9,4 pr. 1 000 av innvandrere  mellom 0–17 år under barnevernets omsorg. Dette er en høyere forekomst enn for norskfødte barn med innvandrerforeldre og for barn og unge for øvrig, der ratene var henholdsvis 7,2 og 8 pr. 1 000 i alderen 0–17 år.

Det er verdt å merke seg at dette funnet avviker fra det Berg et al (2017) finner i sin forskning om innvandreres møter med barnevernet. Deres forskning viser at det er en større andel norskfødte barn med en innvandrerforelder som er under omsorg, enn blant barn som har innvandret.  Årsaken til at de har et lavere tall for barn som har innvandret, kan sannsynligvis knyttes til at de har tatt ut enslige mindreårige fra statistikken.

Sterkest økning blant norskfødte barn med innvandrerforeldre

Sammenlignet med i 2009 har det vært en økning i antall barn under barnevernets omsorg i alle grupper. Den høyeste økningen var blant norskfødte barn med innvandrerforeldre, som endret seg fra 4,3 pr. 1 000 i alderen 0–17 år i 2009 til 7,2 pr. 1 000 i 2017.

Størst andel blant barn med landbakgrunn fra Asia, Afrika etc.

Blant barn med innvandrerbakgrunn som er under barnevernets omsorg, er det klart flest fra Asia, Afrika etc . Ved utgangen av 2017 var 12,6 pr. 1 000 av innvandrere mellom 0-17 år fra denne landgruppen under barnevernets omsorg, og tilsvarende tall blant norskfødte med innvandrerforeldre var 9 pr. 1 000.

Blant barn med landbakgrunn fra EU etc. var forekomsten langt lavere, både blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Les mer om barnevernstiltak blant barn med ulik landbakgrunn. 

Vedtak om omsorgsovertakelser

Det er Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker som fatter vedtak om omsorgsovertakelser. Antall vedtak er ikke tilsvarende som antall barn, da ett vedtak kan omfatte flere barn.

I løpet av 2018 ble det fattet 860 vedtak om omsorgsovertakelser. Det var en økning i antallet vedtak fra 2008 til 2013, men etter 2013 har det vært en reduksjon i antallet på 35 %. Antallet vedtak var i 2018 det laveste på de siste ti årene. 

Nye barn under barnevernets omsorg

Nyere tall enn 2015 er ikke tilgjengelig.

Nye barn og unge som kom inn under barnevernets omsorg i løpet av året er her å forstå som barn med et vedtak om omsorgsovertakelse i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Disse kan også ha hatt et vedtak om omsorgsovertakelse som har opphørt på et tidligere tidspunkt, men i de fleste tilfeller vil det være barn og unge som ikke har hatt et slikt vedtak tidligere i livet.

Nye barn og unge som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for

Antall nye barn og unge 0-17 år med vedtak om omsorgsovertakelse i løpet av året, etter kjønn.

Kilde: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, SSB Folkemengde

Antall barn og unge med vedtak om omsorgsovertakelse i løpet av 2015, etter fylke. Pr. 1 000 i alderen 0-17 år.

Kilde: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, SSB Folkemengde

Antall nye barn og unge med vedtak om omsorgsovertakelse i løpet av året pr. 1 000 i alderen 0-17 år, etter kjønn.

Antall nye barn og unge 0-17 år med vedtak om omsorgsovertakelse i løpet av året, etter kjønn.

Antall barn og unge med vedtak om omsorgsovertakelse i løpet av 2015, etter fylke. Pr. 1 000 i alderen 0-17 år.

Antall barn og unge 0-17 år med vedtak om omsorgsovertakelse i løpet av året, etter fylke.

Kilde: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, SSB Folkemengde

Antall nye barn med vedtak om omsorgsovertakelse i løpet av året er hentet fra saksbehandlingssystemet til fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Tallene omfatter antall barn med vedtak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven §§ 4-12 og 4-8 andre ledd. Alle vedtak om omsorgsovertakelser skal føres for fylkesnemnda (barnevernloven § 8-4). Uttrekkene er spesialbestilt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Nye barn som barnverntjenesten har omsorgsansvaret for er også tilgjengelig i Statistisk sentralbyrå sin barnevernsstatistikk, men disse tallene er for lave. Dette er fordi flertallet av barn med omsorgsovertakelse har mottatt hjelpetiltak først, og SSBs definisjon av «nye barn» ekskluderer samtlige med barnevernstiltak året før. Deres tall inkluderer dermed kun nye barn som barnevernstjenesten har omsorgsansvaret for som ikke mottok hjelpetiltak året før.

1 545 barn og unge med vedtak om omsorgsovertakelse i 2015

Antall nye barn og unge under barnevernets omsorg i løpet av et år er betydelig lavere enn det totale antallet under barnevernets omsorg. I løpet av 2015 hadde 1 545 barn et vedtak om omsorgsovertakelse i fylkesnemnda. Dette tilsvarer 1,4 barn pr. 1 000 i alderen 0–17 år. Det ble fattet vedtak om omsorgsovertakelse for like mange gutter som jenter.

I løpet av 2015 var det 1 210 vedtak om omsorgsovertakelser. Dette tallet er lavere enn antall barn og unge med vedtak om omsorgsovertakelse fordi ett vedtak kan omfatte flere barn, som regel søsken.

Nedgang i antall nye barn og unge etter flere år med vekst

Antall nye barn og unge under barnevernets omsorg økte med 52 % fra 2008 til 2012, fulgt av en nedgang på 10 % fra 2012 til 2015.

Det er altså ulike trender for det totale antallet barn barneverntjenesten har omsorgsansvaret for og for nye barn, med henholdsvis økning og tilsynelatende stabilisering.

Antall barn under barnevernets omsorg totalt sett har likevel økt, fordi barnevernet de senere årene har overtatt omsorgen for flest yngre barn som blir værende i barnevernets omsorg i flere år (se avsnitt nedenfor). Det er med andre ord færre barn som går ut av barnevernets omsorg enn antall nye barn barnevernet overtar omsorgsansvaret for.

Flest barn med vedtak om omsorgsovertakelse i Finnmark

Det er store variasjoner mellom fylkene over antall barn og unge med vedtak om omsorgsovertakelse. I 2015 var det i Finnmark 3 barn pr. 1 000 i alderen 0­­–17 år som kom under barnevernets omsorg, mens i Oslo var det rett under 1 pr. 1 000.

Aldersfordeling blant nye barn

Barn og unge med vedtak om omsorgsovertakelse etter alder

Antall barn og unge med vedtak om omsorgsovertakelse i løpet av året. Pr. 1 000 i hver aldersgruppe.

Kilde: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, SSB Folkemengde

Antall barn og unge med vedtak om omsorgsovertakelse i løpet av året. Pr. 1 000 i hver aldersgruppe

Antall barn og unge med vedtak om omsorgsovertakelse i løpet av året, etter aldersgruppe

Kilde: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, SSB Folkemengde

Antall nye barn med vedtak om omsorgsovertakelse i løpet av året er hentet fra saksbehandlingssystemet til fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Tallene omfatter antall barn med vedtak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven §§ 4-12 og 4-8 andre ledd. Alle vedtak om omsorgsovertakelser skal føres for fylkesnemnda (barnevernloven § 8-4). Uttrekkene er spesialbestilt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Nye barn som barnverntjenesten har omsorgsansvaret for er også tilgjengelig i Statistisk sentralbyrå sin barnevernsstatistikk, men disse tallene er for lave. Dette er fordi flertallet av barn med omsorgsovertakelse har mottatt hjelpetiltak først, og SSBs definisjon av «nye barn» ekskluderer samtlige med barnevernstiltak året før. Deres tall inkluderer dermed kun nye barn som barnevernstjenesten har omsorgsansvaret for som ikke mottok hjelpetiltak året før.

Vedtak om omsorgsovertakelse mest vanlig blant små barn 0–2 år

Sett i forhold til befolkningen i hver aldersgruppe, var det i 2015 flest barn i aldersgruppen 0–2 år med et vedtak om omsorgsovertakelse, med 1,7 pr. 1 000. Både blant barn i alderen 6–12 år var forekomsten 1,4 pr. 1 000. Blant ungdom var forekomsten noe lavere.

At det er flest ungdom under barnevernets omsorg skyldes dermed ikke at det er mest vanlig å overta omsorgen for ungdom, men at antallet unge samler seg opp over tid, siden omsorgsovertakelser gjerne er mer langvarige plasseringer.

Nedgang i antall små barn med vedtak om omsorgsovertakelse

Antall barn og unge med vedtak om omsorgsovertakelse økte i alle aldersgrupper fra 2008 til 2012, med sterkest økning blant de yngste barna i alderen 0–2 år, hvor det var nær en dobling fra 2008 til 2012. Antallet i denne aldersgruppen har deretter blitt redusert, og ligger nå på samme nivå som i 2010. Det er dermed i denne aldersgruppen nedgangen fra 2012 først og fremst har funnet sted. Endringen har vært minst blant ungdom i alderen 13–17 år.

Landbakgrunn blant nye barn

Barn og unge med vedtak om omsorgsovertakelse etter verdensregion mor er født i

Barn og unge 0-17 år med vedtak om omsorgsovertakelse i løpet av 2015, fordelt på verdensregion mor er født i. Prosent.

Kilde: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Barn og unge 0-17 år med vedtak om omsorgsovertakelse, fordelt på verdensregion mor er født i. Prosent. 2008-2015.

Kilde: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Barn og unge 0-17 år med vedtak om omsorgsovertakelse i løpet av 2015, fordelt på verdensregion mor er født i. Prosent.

Antall barn og unge 0-17 år med vedtak om omsorgsovertakelse etter verdensregion mor er født i.

Kilde: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Antall nye barn med vedtak om omsorgsovertakelse i løpet av året er hentet fra saksbehandlingssystemet til fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Tallene omfatter antall barn med vedtak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven §§ 4-12 og 4-8 andre ledd. Alle vedtak om omsorgsovertakelser skal føres for fylkesnemnda (barnevernloven § 8-4). Uttrekkene er spesialbestilt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Nye barn som barnverntjenesten har omsorgsansvaret for er også tilgjengelig i Statistisk sentralbyrå sin barnevernsstatistikk, men disse tallene er for lave. Dette er fordi flertallet av barn med omsorgsovertakelse har mottatt hjelpetiltak først, og SSBs definisjon av «nye barn» ekskluderer samtlige med barnevernstiltak året før. Deres tall inkluderer dermed kun nye barn som barnevernstjenesten har omsorgsansvaret for som ikke mottok hjelpetiltak året før.

Mors fødeland er, i tråd med SSB sin definisjon, benyttet som indikator på landbakgrunn til barna med et vedtak om omsorgsovertakelse. Ved å benytte mors fødeland fremfor barnets inkluderes både barn som har innvandret og norskfødte med utenlandskfødt mor. I tillegg vil noen av barna med mor født i utlandet ha far som er født i Norge.

75 % av barna med vedtak om omsorgsovertakelse har mor født i Norge

Flertallet av barna med vedtak om omsorgsovertakelse i 2015 hadde mor som er født i Norge, totalt 75 %. De største gruppene med et vedtak om omsorgsovertakelse for øvrig er barn med mor født i Asia (10 %), Afrika (6 %) og Øst-Europa (5 %).

Økning i omsorgsovertakelser blant barn med mor født i Øst-Europa og Asia

Fra 2008 til 2015 har andelen nye barn med omsorgsovertakelse med norsk landbakgrunn blitt redusert fra 81 til 75 %. I samme periode har andelen nye barn med omsorgsovertakelse med landbakgrunn fra Øst-Europa økt med 2,5 prosentpoeng, og barn med landbakgrunn fra Asia har økt med 1,7 prosentpoeng.  

Svakheter ved tallene om landbakgrunn

Det finnes ikke tilgjengelige tall på antall barn i alderen 0-17 år etter mors fødeland, og det er derfor vanskelig å si hvordan forekomsten av nye omsorgsovertakelser er i forhold til barnebefolkningen med disse landbakgrunnene.

Kilder

Berg, B., Paulsen, V., Midjo, T., Haugen, G. M. D., Garvik. M. og Tøssebro, J. (2017). Myter og realiteter. Innvandreres møte med barnevernet. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Uttrekk fra fylkesnemndenes fagsystem Sakarias.

Statistisk sentralbyrå. Barnevern.

Statistisk sentralbyrå. Folkemengde.

SSB (2015). Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2012. Rapporter 2015/16.