Dersom et barn eller ungdom er i en utsatt situasjon og trenger umiddelbar hjelp, har barneverntjenesten rett og plikt til å gripe inn. Ofte skjer dette gjennom midlertidige akuttvedtak om plasseringer utenfor hjemmet. Tvangsvedtak utgjør hovedtyngden av akuttvedtak og omfatter bestemmelser om at man kan akuttplassere barn og ungdom dersom de er i fare for å bli vesentlig skadelidende, enten på grunn av forhold ved foreldrene og hjemmet eller på grunn av alvorlige atferdsproblemer hos barnet.

Hovedpunkter

273

273 ungdommer ble akuttplasserte på grunn av alvorlige atferdsproblemer i 2018.

1 136

1 136 barn ble i 2018 akuttplassert på grunn av fare for å bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet.

Svært mange krisesituasjoner løses på annet vis enn gjennom midlertidige akuttplasseringer.

Sidene er under oppdatering

Ved spørsmål ta kontakt med:


Kirsti Valset (kirsti.valset@bufdir.no)

Kristine Koløen (kristine.koloen@bufdir.no)

Kilder

Oppedal, M. (2008). Akutthjemlene i barnevernloven. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kommunenes halvårsrapportering på barnevernområdet. Kilden er ikke offentlig tilgjengelig.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2014). Akuttarbeid i kommunalt barnevern.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (2015). Uttrekk fra fylkesnemndenes sakssystem. Kilden er ikke offentlig tilgjengelig..

Statistisk Sentralbyrå (SSB). Folkemengde.