Når barn eller unge av ulike grunner ikke kan bo hos familien sin, er det barnevernets oppgave å sørge for at de får en trygg og god omsorg. De fleste barn og unge som plasseres utenfor hjemmet, flytter til et fosterhjem, mens noen plasseres på barnevernsinstitusjon eller i bolig med oppfølging. Fosterhjem utenfor familie benyttes i større grad enn slektsfosterhjem. Totalt bodde 14 664 barn og unge i fosterhjem eller institusjon ved utgangen av 2019. 40 % av disse er frivillige plasseringer. 

Hovedpunkter

Litt under 40 % av barn og unge med hjelp fra barnevernet var plassert utenfor hjemmet ved utgangen av 2019.

74 % av barn og unge som ikke kan bo hjemme hos foreldrene sine ved utgangen av 2019, bor i fosterhjem.

28 % av barn og unge i fosterhjem bor i hjem i familie og nære nettverk ved utgangen av 2019.

Sidene er under oppdatering

Ved spørsmål ta kontakt med:


Kirsti Valset (kirsti.valset@bufdir.no)

Kristine Koløen (kristine.koloen@bufdir.no)

Kilder

Backe-Hansen, E., Bakketeig, E., Gautun, H. og Grønningsæter, A. B. (2011). Institusjonsplassering – siste utvei? Betydningen av barnevernreformen fra 2004 for institusjonstilbudet. NOVA-rapport 21/2011. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. 

Dyrhaug, T. og Sky, V. (2015). Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2012. SSB-rapport 2015/16. Oslo: Statistisk sentralbyrå. 

Statistisk sentralbyrå. Barnevern.