Barnevernet kan sette inn en rekke hjelpetiltak i hjemmet for å øke foreldrekompetansen, kompensere for mangler i omsorgen eller avlaste foreldrene. Hjelpetiltak er de mest brukte tiltakene i barnevernet. Nærmere halvparten av hjelpetiltakene rettet seg mot å styrke barnas utvikling, men tiltak for å styrke foreldreferdigheter benyttes også en del. Det er ofte nødvendig med en kombinasjon av tiltak for å hjelpe barnet og familien på best mulig måte.

Hovedpunkter

71 104

71 104 hjelpetiltak til hjemmeboende barn og unge var gitt ved utgangen av 2019.

41 % av hjelpetiltakene ved utgangen av 2019 skal styrke barnas utvikling.

Barn mellom 6 og 12 år er den aldersgruppen som mottar flest tiltak. 

Sidene er under oppdatering

Ved spørsmål ta kontakt med:


Kirsti Valset (kirsti.valset@bufdir.no)

Kristine Koløen (kristine.koloen@bufdir.no)

Kilder

Christiansen, Ø. (2015). Hjelpetiltak i barnevernet – en kunnskapsstatus. Bergen: Uni Research, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest).

Christiansen, Ø., Bakketeig, E., Skilbred, D., Madsen, C., Havnen, K. J. S., Aarland, K. og Backe Hansen, E. (2015). Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak. Bergen: Uni Research, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest).

Gjerustad, C., Grønningsæter, A., Kvinge, T., Mossige, S. og Vindegg, J. (2006). Bare fantasien setter grense? Om kommunenes bruk av hjelpetiltak i barnevernet. Oslo: Forskningsstiftelsen FAFO.

Prop. 106L (2012–2013) Endringer i barnevernloven. Vedlegg, tabell 1.3. Tabell utarbeidet av SSB. 

Statistisk sentralbyrå. Barnevern.