Barnevernet har en rekke tiltak de kan sette i verk, alt etter hvilke behov barnet og familien har. I 2019 mottok 54 592 barn og unge ett eller flere barnevernstiltak. Over tid har barnevernstjenesten gitt hjelp til stadig flere, men veksten har de siste årene flatet ut, og det var litt færre barn som fikk tiltak i 2019 enn året før. Derimot fortsetter veksten i antall tiltak.

Hovedpunkter

54 592

54 592 barn og unge i alderen 0–22 år mottok hjelp fra barnevernet i 2019.

60 % av barn og unge med hjelp fra barnevernet mottar hjelpetiltak i hjemmet ved utgangen av 2019.

Utfordringer ved foreldrenes omsorg er oftest årsak til barnevernstiltak.

Sidene er under oppdatering

Ved spørsmål ta kontakt med:


Kirsti Valset (kirsti.valset@bufdir.no)

Kristine Koløen (kristine.koloen@bufdir.no)

Kilder

Kristoffersen, L. B. og Sverdrup, S. (2013). Følger av oppvekst med rus og psykiske helseproblemer i familien. I T. Hammer og C. Hyggen, Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenlivet (s. 111–128). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Myrvold, T. M., Møller, G., Zeiner, H. H., Vardheim, I., Helgesen, M. K. & Kvinge, T. (2011). Den vanskelige samhandlingen. NIBR-rapport 2011:25. Oslo: Norsk institutt for by- og regionsforskning.

Statistisk sentralbyrå. Barnevern.

Statistisk sentralbyrå. Folkemengde. Tabell 07459.

Øyen, L., Clifford, G. og Gustavsen, A. (2010). Tiltaksprofil og tiltaksutvikling i kommunalt barnevern. NF-notat nr. 1005/2010. Bodø: Nordlandsforskning.