Barnevernsstatistikk

Over tid har stadig flere barn og unge fått hjelp fra barnevernet, men de siste årene har antallet holdt seg relativt stabilt. I 2019 var det ca. 55 000 barn og unge som fikk hjelp av barnevernet.   

57 988

Barnevernstjenesten gikk gjennom 57 988 bekymringsmeldinger i løpet av 2019.

29 % av barna i fosterhjem bor i et fosterhjem i familie eller nære nettverk

66 % av barna med barnevernstiltak ved utgangen av 2019, mottok  hjelpetiltak i hjemmet

Bekymringsmeldinger til barnevernet

I 2019 mottok barnevernstjenestene 57 988 meldinger fra personer som er bekymret for ett eller flere barn.

Undersøkelser i barnevernet

Barnevernstjenesten startet undersøkelsessak for 44 131 barn og unge i 2019.

Barnevern kommunemonitor

Barnevern kommunemonitor er en samling av indikatorer som gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og barneverntjenester

Barn med barnevernstiltak

Barnevernet har en rekke tiltak de kan sette i verk, alt etter hvilke behov barnet og familien har. I 2019 mottok 54 592 barn og unge ett eller flere barnevernstiltak.

Barn med tvangsvedtak

Antall barn med akuttvedtak og vedtak om omsorgsovertakelse er de siste årene vesentlig redusert. Det er Fylkesnemndene som avgjør tvangssaker.

Barnevern og skole

Ungdom med barnevernstiltak oppnår i snitt lavere karakterer i grunnskolen enn andre jevnaldrende.

Om barnevernstjenestene

Ved første halvår i 2020 var det 248 barnevernstjenester i Norge. Av disse var 59 tjenester såkalte interkommunale samarbeid.