I dag er det FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Koronaepidemien har synliggjort at selv om funksjonshemmede formelt sett har de samme menneskerettigheter som alle andre, er det store utfordringer å sikre dette i praksis. 

Denne høsten er det mange barn og unge som har hatt en annerledes skolehverdag. For elever med nedsatt funksjonsevne har dette fått særlig store konsekvenser. I Utdanningsdirektoratets egen oversikt, kommer det frem at i grunnskolen er det over 14.000 elever som har fått færre timer spesialundervisning enn normalt i perioden etter at skolene åpnet igjen.

Dessverre er ikke barrierer i skolehverdagen for barn og unge med funksjonsnedsettelser en problemstilling som kun er knyttet til corona-pandemien. I en nylig publisert undersøkelse fra NTNU Samfunnsforskning fremgår det at 33 prosent av elever i ordinær grunnskole er kategorisert som lite deltagende i den vanlige klassen. Det er også 21 prosent av foreldre til barn med funksjonsnedsettelse som vurderer at deres barn i svært liten eller liten grad deltar i et sosialt fellesskap med andre barn på klassetrinnet i timene. Dette bildet er likt for deltakelse i et sosialt fellesskap i friminutt, også her svarer en av fem foreldre (21 prosent) at de i svært liten grad eller liten grad anser at deres barn deltar i sosialt fellesskap med andre barn.

Alvorlig likestillingsutfordring

Manglende inkludering i undervisning og i friminuttene påvirker også deltakelse og sosialisering med venner utenfor skolen. I SSBs livskvalitetsundersøkelse kommer det frem at personer med nedsatt funksjonsevne og personer med symptomer på psykiske plager har signifikant lavere tilfredshet med alle livsområder enn befolkningen i alt. Dette er en alvorlig likestillingsutfordring. Derfor er det viktig at vi lager et lokalmiljø hvor alle kan delta og får like muligheter.

FN-konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), som Norge har forpliktet seg til, skal sikre lik tilgang til menneskerettighetene for personer med funksjonsnedsettelse. Konvensjonen beskriver hvordan myndighetene skal jobbe for å sikre at alle kan delta i samfunnet og gir god veiledning i hva som må til for å få til likestilling i praksis. Dette betyr at personer med funksjonsnedsettelse ikke skal være underlagt andre personers omsorg og formynderi, men være selvstendige og likestilte.

Siden dette ikke skjer i praksis i dag, kan det tyde det på at ikke alle kjenner til hva Norge faktisk har forpliktet seg til. Bufdir har fått i oppdrag å øke kommunenes kunnskap og bruk av FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi samarbeider nå med 4 fylkesmannsembeter og 14 kommuner som skal bistå oss i arbeidet.

Vi har starter opplæringen av kommunene og embetene og samarbeider tett med dem i å utvikle opplæringsmateriell. Materialet skal treffe virkeligheten der ute og skal gjøre det enklere for kommunene og embetene å bruke konvensjonen sin hverdag, både som politiker og saksbehandler. Slik kan vi sammen lage et lokalsomfunn hvor alle kan delta på lik linje. Vi ser frem til videre samarbeid om dette viktige arbeidet

Rettigheter er ikke bare noe som skal stå på et papir, men gi faktiske og praktiske konsekvenser i livene til våre medborgere. Også de med nedsatt funksjonsevne skal få oppfylt sine menneskerettigheter og ha like store muligheter for å realisere sine drømmer og ambisjoner.

Avdelingsdirektør Anna Bjørshol