Møtegodtgjørelse

Rådsmedlemmene har krav på godtgjøring for arbeidet i rådet (kommuneloven § 8-4). Det er kommunestyret eller fylkestinget som fastsetter godtgjøringen, blant annet hvor mye godtgjøring en har krav på.

Reisegodtgjørelse

Medlemmene i rådet har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet. Kommunestyret eller fylkestinget fastsetter godtgjøringen (kommuneloven § 8-3).

Rett til fri fra jobb

Rådsmedlemmer som er i jobb har rett til fri fra arbeidet når det er nødvendig på grunn av møter i rådet (kommuneloven § 8-2).

Rett til fri fra skolen

Elever i videregående skole kan kreve at inntil ti skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet, er det bestemt i forskriften til opplæringsloven. Verv, hjelpearbeid eller arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå kan telle som dokumentert fravær. Gyldig dokumentasjon er en erklæring eller bekreftelse fra en organisasjon, for eksempel politiske organisasjoner, hjelpeorganisasjoner eller idrettsorganisasjoner.

Elever i ungdomsskolen har møteplikt til alle timer. Dette betyr at foreldre må søke om permisjon hvis eleven skal være borte fra skolen av andre grunner enn sykdom. Reglene om fravær i grunnskolen står i forskrift til opplæringsloven, men kommunen og skolen kan ha regler for hvordan permisjonssøknader skal behandles.

I følge forskriften kan eleven (foreldre) kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. 

Dekning av utgifter og økonomisk tap

Dersom rådsmedlemmene har utgifter eller taper inntekter på grunn av vervet, har de krav på erstatning opp til et visst beløp per dag. Kommunestyret eller fylkestinget fastsetter dekningen av slike utgifter (kommuneloven § 8-3)

Møteplikt, møterett og fravær

Medlemmene i rådet har både rett og plikt til å delta i møtene i rådet. At medlemmene har plikt til å møte, betyr at de må komme på møtene i rådet med mindre de har gyldig grunn. Gyldig fravær er for eksempel sykdom eller reise.

Hvis et medlem ikke kan komme på et møte, må medlemmet gi beskjed om dette til enten koordinatoren/sekretæren for rådet eller til administrasjonen i kommunen, så raskt som mulig.

Kommunestyret og fylkestinget kan gi medlemmer av ungdomsrådet lov til å delta (møte- og talerett) i andre folkevalgte organer, for eksempel i kommunestyret eller fylkestinget (forskrift om medvirkningsordninger § 2). Hvis det er en konkret sak som rådet gjerne vil ta opp i et møte med kommunestyret, kan de be om å få taletid, men det er opp til kommunestyret å avgjøre om de skal få denne muligheten.

Fritak av personlige grunner

Et medlem av rådet kan søke om å bli fritatt fra å delta i behandlingen av en sak hvis personlige grunner tilsier det. Den som ønsker fritak må selv be om det. 

Det kreves vektige personlige grunner for fritak i den enkelte saken. Eksempel på grunn for fritak kan være at et medlem er i en situasjon som ligger nært opp til at personen er inhabil. Rådet avgjør om personen får fritak. 

Hva hvis et rådsmedlem vil slutte?

Hvis det er vanskelig for et rådsmedlem å delta i rådet, er det mulig å søke om fritak, enten midlertidig eller for resten av valgperioden.

Medlemmer av rådet kan for eksempel søke om fritak på grunn av sykdom eller hvis personen har flyttet og fått lang reisevei til rådsmøtene. For å få fritak fra vervet som rådsmedlem, er det krav om at personen ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne (kommuneloven § 7-9).

Medlemmet sender søknaden om fritak til kommunestyret. I vurderingen av søknaden, skal kommunestyret legge vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet medlemmet sa ja til å bli valgt. Personer som er under 18 år, har krav på å få fritak hvis han eller hun søker om det.

Hjelp og opplæring

Rådet har rett til å få tilstrekkelig sekretariatshjelp (forskrift om medvirkningsordninger § 3). For å oppfylle dette kravet, kan kommunen eller fylkeskommunen for eksempel ansette en eller flere sekretærer som hjelper rådet med ulike oppgaver. En sekretær vil også kunne gi rådet opplæring i hva det vil si å være medlem av rådet.

Kommunene kan ha ulike opplegg for opplæring av nye folkevalgte. Ta kontakt med kommunen for å få informasjon om hvilken opplæring din kommune har planlagt. KS tilbyr opplæring for folkevalgte i kommunene og fylkeskommunene i tiden etter kommunestyret- og fylkestingsvalget. Det er også relevant med opplæring i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt konvensjonen funksjonsevne (CRPD).

Rådet bør få informasjon og opplæring, slik at medlemmene blir i stand til å ivareta oppgaven som rådsmedlem. Kommuneloven og forskriften om medvirkningsordningsordninger inneholder ikke bestemmelser som gir rådet rett til en bestemt opplæring. Hvilken opplæring rådet skal få, avgjøres dermed i den enkelte kommune.

Relatert innhold