Noreg har forplikta seg til å følge FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Hovudformålet til konvensjonen er å

  • fremje, verne om og sikre at menneske med nedsett funksjonsevne har full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettar og grunnleggande fridommar
  • fremje respekten for den ibuande verdigheita deira
Skal hindre diskriminering

Konvensjonen forbyr diskriminering på grunn av nedsett funksjonsevne. Den skal sikre respekt for dei gjeldande sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettane til menneske med nedsett funksjonsevne.

Konvensjonen slår fast at menneske med nedsett funksjonsevne må bli likestilte og få delta fullt ut på områda til alle liv. Den menneskerettslege forståinga av funksjonshemming inneber at det er manglande tilrettelegging som fører til diskriminering, og ikkje funksjonsnedsettinga.

Kva inneheld konvensjonen?

Konvensjonen har åtte prinsipp som alle enkeltrettane i konvensjonen skal tolkast i lys av. Desse prinsippa er:

1. Respekt for den ibuande verdigheita til menneska, individuell sjølvstende med rett til å treffe eigne val, og sjølvstende ikkje-diskriminering
2. Fullgod og effektiv medverknad og inkludering i samfunnet
3. Respekt for forskjellar og aksept av menneske med nedsett funksjonsevne som ein del av det menneskelege mangfaldet og av menneskeheten.
4. Like moglegheiter
5. Tilgjengelighet
6. Likestilling mellom menn og kvinner
7. Respekt for utviklingsmåtane til barn med nedsett funksjonsevne og respekt for retten deira til å bevare identiteten sin

Konvensjonen inneheld 50 artiklar. Artikkel 5-30 beskriv bestemte rettar, blant annan tilgjengelighet (9), retten til eit sjølvstendig liv og til å vere ein sjølvstendig del av samfunnet, utdanning (24), helse (25), rehabilitering og habilitering (26), arbeid og sysselsetning (27) og <ALT:deltakelse> i det politiske og offentlege livet. 

Korleis bruke konvensjonen i rådsarbeidet?

Realisering av rettane i CRPD blir bestemte i stor grad av kommunar og fylkeskommunar. Rådene har ei viktig oppgåve i å sørge for at rettane blir oppfylte.

Ved oppstart av ny rådsperiode, bør rådene gjere seg kjend med artiklane i konvensjonen og diskutere korleis dei på best mogeleg måte kan hjelpe til å realisere avgjerdene i eigen kommune/fylkeskommune. FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne, bør vere ein overbygning/rammeverk for arbeidet i råda.

Likestillingssenteret KUN og FFO Trøndelag har utarbeidt ein Rettleiar om CRPD for kommunale råd – CRPD for alle.

Målet med rettleiaren er å hjelpe til at kommunale råd varetek rettane til menneske med nedsett funksjonsevne i kommunale tenester. KUN og FFO har saman med rådene i Meldal, Steinkjer, Verdal og Nærøysund samla gode tips og råd til korleis rådene kan arbeide meir aktivt med CRPD. Dette er praktiske tips som ikkje erstattar det å sette seg godt inn i kva medverknadsforskrifta betyr som ramme for arbeidet til rådet. 

Publisert 21. august 2019
Oppdatert 03. november 2020