Rettleiar (veileder) for rådene for personar med funksjonsnedsetting

Utarbeidde i samarbeid med Kommunalt- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeide ei førebels forskrift som opnar for gjennomføring av digitale fjernmøte under korona. Denne forskrifta gjeld også for ungdomsråd.