FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD)

FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) skal sikre lik tilgang til menneskerettane for personar med funksjonsnedsetting. Konvensjonen beskriv korleis myndigheitene skal jobbe for å sikre menneskerettane slik at alle kan delta i samfunnet.

Personer med funksjonsnedsettelse har samme grunnleggende behov som alle andre, men de kan trenge tilrettelegging eller bistand for å delta i samfunnet på lik linje. Holdninger, sosiale, og fysiske hindringer kan begrense den enkeltes muligheter til å delta.

Formålet med konvensjonen

Konvensjonen skal sikre lik tilgang til menneskerettane for personar med nedsett funksjonsevne. 

Fortalen til konvensjonen uttaler at menneskerettane er allmenne og udelelege, og at det er nødvendig å sikre at menneske med nedsett funksjonsevne kan nyte rettane sine fullt ut, utan forskjellsbehandling. 

Konvensjonen inneheld ei rekke avgjerder som tolkar korleis menneskerettane skal forståast og brukast med dette for auget.

Konvensjonen blei einstemmig vedteken av generalforsamlinga til FN 13. desember 2006, og trødde i kraft 3. mai 2008.

Plikta til kommunen til å gjennomføre konvensjonen

Grunnloven § 92 seier at myndigheitene til staten skal respektere og sikre menneskerettane slik dei er nedfelte i Grunnloven og i, for Noreg, bindande traktatar om menneskerettar.

Med myndigheitene til staten meinest alle offentlege institusjonar som representerer myndigheitene, enten som ledd i verksemda til den utøvande, den lovgivande eller den dømmande makt. Dette omfattar også kommunane.

Kommunale råd

Rådet for personar med funksjonsnedsetting er eit rådgivande organ i kommunar og fylkeskommunar.

Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjeld personar med funksjonsnedsetting, og komme med forslag og anbefalingar i slike saker. Rådet kan også ta opp saker på eig initiativ. 

Bufdir sitt arbeid knytt til konvensjonen

Bufdir har fått i oppdrag å auke bruken til kommunane av FN konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne. I dag veit vi at det er mange som ikkje får oppfylt dei rettane dei har krav på. Dette kan få følgjer for medverknad i skole, arbeidsliv og i kulturliv. 

I 2020 skal vi lage opplæringsmateriell til nokre innsatsområde i konvensjonen. Dette håper vi skal gjere det lettare for kommunane å bruke konvensjonen.

Meir informasjon om arbeidet og blant anna rettleiing om korleis rettane i konvensjonen kan gjennomførast i kommunal verksemd, kjem.

Andre som arbeider med FN konvensjonen om rettar for menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD)