Ved mistanke om vold eller seksuelt overgrep skal du ikke konfrontere personen du mistenker. Dette er for at personen ikke skal kunne ødelegge bevis eller påvirke vitner.  Kontakt med mistenkte er i hovedsak politiets og barnevernets ansvar.

Hvis den mistenkte er en ansatt

 • Ikke konfronter den som er mistenkt. Det er alltid politiets eller barnevernets oppgave og ansvar.
 • Leder skal sørge for at den som følger opp mistenkte ikke er den samme som følger opp den utsatte, og at vedkommende kommer fra en annen instans.
 • Leder informer (etter avtale med barnevernet eller politiet) den mistenkte om at politiet og/eller barnevernet er koblet inn i saken.
 • Leder gjør den mistenkte kjent med virksomhetens retningslinjer. Selv om det er forventet at mistenkte kjenner til disse retningslinjene, så skal du gjenta dem.
 • Arbeidsgiver skal i samråd med politiet vurdere om den mistenkte skal suspenderes fra stillingen sin. I noen tilfeller kan også arbeidsgiver vurdere omplassering eller avskjedigelse.
 • Hvis den mistenkte ønsker å fortelle sin versjon av hendelsen til deg, skal du henvise vedkommende til leder eller politiet.
 • Hvis den mistenkte på tross av dette, likevel forteller om hendelsen, skal du gjøre oppmerksom på at:
  • du og virksomheten ikke har taushetsplikt om det som kommer frem i samtalen
  • du fører referat av det han eller hun forteller. Referatet skal være objektivt og uten egne tolkninger.
  • politiet vil få et referat av samtalen

 • Hvis mistenkte samtykker, kan dere gjøre lydopptak fra samtalen i stedet for å skrive referat.
 • Gi den mistenkte tilbud om å lese gjennom referatet/høre opptaket og skrive under på det.
 • Gi referatet/opptaket av samtalen til barnevernet eller politiet.
 • Slett eventuelle lydopptak når barnevernet eller politiet har fått opptaket.

Hvis den mistenkte ikke er en ansatt

 • Ikke konfronter den som er mistenkt. Dette er alltid politiets eller barnevernets oppgave og ansvar.
 • Vil den mistenkte likevel vil fortelle sin versjon av hendelsen til deg, skal du:
  • vise til barnevernet hvis den mistenkte er et barn under 15 år.
  • vise til politi og barnevern hvis den mistenkte er mellom 15 og 18 år (med mindre forholdet åpenbart ikke er straffbart).
  • informere om at politiet og/eller barnevernet er koblet inn i saken.
 • Hvis den mistenkte på tross av dette, likevel forteller om hendelsen, skal du gjøre oppmerksom på at:
  • du og virksomheten ikke har taushetsplikt om det som kommer frem i samtalen.
  • du fører referat av det han eller hun forteller. Referatet skal være objektivt og uten egne tolkninger.
  • politiet vil få et referat av samtalen.
 • Samtykker mistenkte, kan dere gjøre lydopptak fra samtalen i stedet for å skrive referat.
 • Gi den mistenkte tilbud om å lese gjennom referatet/høre opptaket og skrive under på det.
 • Gi referatet/opptaket av samtalen til politiet.
 • Lydopptak slettes når barnevernet eller politiet har fått opptaket.