Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 regulerer bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming.

Loven inneholder regler om vilkår og saksbehandling med mer for bruk av tvang og makt.

Pasienten eller brukeren, pårørende og verge skal høres før det treffes vedtak, og gis informasjon om klageadgang. Tvang og makt kan bare brukes når det er etisk og faglig forsvarlig, og andre løsninger skal være prøvd først. 

Kommunene er videre pliktig til å arbeide forebyggende for å unngå hendelser som vil utløse bruk av tvang og makt.

Det er kommunen som fatter vedtak om tvang og makt, og dette skal overprøves av Fylkesmannen.

Publisert 12. desember 2016
Oppdatert 14. desember 2016