Så lenge saken er uavklart skal suspensjon straks iverksettes ved mistanke om seksuelle overgrep slik at nye overgrep avverges. Suspensjon av den ansatte bør gjøres i samråd med politiet. Risikoen for nye overgrep og for å forkludre etterforskningen bør vurderes.

Suspensjon betyr vanligvis at en arbeidstaker midlertidig fjernes fra stillingen uten at arbeidsforholdet opphører. Begrunnelsen for reglene om suspensjon er at arbeidsgiver kan ha et beskyttelsesverdig behov for øyeblikkelig å pålegge arbeidstaker midlertidig fratreden.

Det kan være behov for å fjerne en ansatt fra stillingen sin dersom det er mistanke om seksuelle overgrep. Dette for å hindre nye misligheter eller at vedkommende ødelegger bevis.

Grunnvilkåret for suspensjon er at det er grunn til å anta at arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed. I tillegg må virksomhetens behov tilsi at arbeidstaker fjernes fra stillingen.

Suspensjonen kan vare så lenge arbeidsgiver undersøker saken for å skaffe seg oversikt over om det er grunnlag for avskjed. Suspensjonen skal normalt ikke vare lenger enn tre måneder, jf. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). (aml). §15-13 (1).

En arbeidstaker som er suspendert, har fremdeles krav på lønn, jf. aml. §15-13 (3).