Retningslinjer og veileder er ikke nok for å sikre at mennesker med utviklingshemming blir ivaretatt. Personer som har ansvar for, og som arbeider med, mennesker med utviklingshemming, må få opplæring i bruk av retningslinjene og kunnskap om seksualitet og overgrep.

Både ledernivå og de som arbeider direkte med personene med utviklingshemming, må være oppmerksom på at seksuelle overgrep kan forekomme, og vite hvordan de skal håndtere dette. For at retningslinjene og veilederen skal kunne bli et effektivt redskap for forebygging og håndtering, må ansatte på alle nivåer ha kjennskap til materiellet og hvordan det skal brukes.

Derfor bør kommunene

  • Vedta at «Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne personer med utviklingshemming» er de retningslinjene kommunen skal bruke, og forplikte alle ansatte til dette. Det bør ikke være opp til den enkelte personalgruppe å avgjøre om de skal bruke retningslinjene.
  • Ha ansvar for at alle ansatte som arbeider med mennesker med utviklingshemming kjenner, og har tilgang til, retningslinjene og veilederen.
  • Ha ansvar for å gi opplæring i hvordan retningslinjene skal brukes i praksis.
  • Innarbeide system og praksis for varsling.

Praktisk informasjon om retningslinjene

Du kan laste ned plakat, retningslinjer, veileder til retningslinjer og lettlest brosjyre for personer med utviklingshemming (se høyremeny). Det er systematiske råd med fargekoder gjennomgående i hele materialet. Materialet kan skrives ut som det er, eller ved å legge inn en kommunelogo på forsiden, og være tilgjengelig på personalbaser, kontorer og andre steder hvor ansatte har base. På nett presenterer vi en mer kortfattet versjon hvor du hurtig finner hjelp.

Last ned forside til retningslinjer og plakat hvor du kan legge inn din kommunelogo:

Den lettleste brosjyren er ment for voksne personer med utviklingshemming og er aktuell alle steder der utviklingshemmede er, bor eller arbeider. Den kan skrives ut og deles ut av ansatte i kommuner, dagsentra, bedrifter, habiliteringstjenester, helsestasjoner, legekontor og andre. 

  • Den lettleste brosjyren er gjennomgått og kvalitetssikret av Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune.
  • Brosjyren forteller om hva overgrep er, at det er ulovlig og at en kan få hjelp.
  • Det vil være en styrke at en gjennomgår brosjyren med personen som får den. En bør da også fylle ut navn og telefonnummer på den personen som kan hjelpe vedkommende om et overgrep skulle skje.

Tips for opplæring i kommunene

Det er flere måter kommunene kan drive opplæring, alt etter hvilket nivå en ønsker legge seg på. Dette er tips på hvordan det kan gjøres, ikke en fasit på hvordan det skal gjøres. Det viktige er at en gjør noe, at det dere gjør er gjennomtenkt, og at alle ansatte på alle nivåer som er involverte i tjenestene for mennesker med utviklingshemming får ta del.

  1. En ansattgruppe i et bofelleskap/bedrift gjennomgår retningslinjer og veileder, og anvender casene opp mot retningslinjene.  En samling over to timer for en personalgruppe, kan heve kunnskaps- og oppmerksomhetsnivå vesentlig.
  2. En mer omfattende modell er at dere organiserer en tema-/opplæringsdag, hvor dere også trekker inn aktuelle samarbeidspartnere i en overgrepssak, f.eks. Habiliteringstjenesten, kommunelege, politi, barnehus eller andre. Materiellet kan gjennomgås, og de aktuelle samarbeidspartnerne legger fram sin rolle og hva de kan bidra med i overgrepssaker. Dette kan også organiseres i samarbeid med andre kommuner.
  3. Kommunen kan også legge til rette for at ansatte kan ta etter-/videreutdanning på dette feltet.

Det er viktig at dette ikke blir et «engangsløft» men en rutine, at alle nyansatte blir oppmerksom på retningslinjene og rutinemessig får en innføring.