Det avdekkes med jevne mellomrom overgrepssaker i norske kommuner. Noen av disse sakene har pågått over flere år. Uten gode rutiner går det ofte galt og håndteringen bærer noen ganger preg av tilfeldigheter.  

For å sikre en god håndtering av slike vanskelige saker, anbefales det det å opprette overgrepsteam i kommunen/ fylket. Gode rutiner i systemene vil sikre god håndtering i større grad enn dersom dere er avhengige av enkeltpersoner.

Fylkes- eller interkommunale team sikrer også en nødvendig avstand mellom de som skal håndtere saken og de involverte. Mangel på slik avstand kan bli en utfordring i håndteringen av saken, spesielt i mindre kommuner.

Hva skal rollen til et overgrepsteam for voksne være?

 • Overgrepsteamet bør oppfordre kommuner og tjenester til å bruke «Retningslinjer for seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming».
 • Overgrepsteamet bør tilrettelegge for opplæring av alle ansatte i kommuner og andre tjenestesteder som yter tjenester til voksne personer med utviklingshemming.
 • Overgrepsteamet bør sammen med aktuelle organisasjoner iverksette tiltak for å forebygge overgrep.
 • Når et begått overgrep (eller mistanke om overgrep) varsles, går teamet sammen for å håndtere risiko, sikre god etterforskning og god oppfølging av offeret og eventuelt pårørende.
 • Overgrepsteamets leder påser at alle involverte organisasjoner og enkeltpersoner følger retningslinjer og dokumenterer all aktivitet i overgrepssaken.
 • Overgrepsteamets leder påser at man evaluerer alle organisasjoners innsats når en overgrepssak er avsluttet.

Hvem bør sitte i et overgrepsteam?

 • Medlemmene bør være tverretatlig representert;
  • Representant fra helse- og omsorgstjenester
  • Representant fra politi og påtalemyndighet
  • Representant fra Fylkesmannsembetet
  • Ved behov vil det være naturlig at offeret selv, pårørende, advokater, representanter for brukerorganisasjoner, og andre bistår overgrepsteamet i deres arbeid
 • Medlemmene i overgrepsteamet bør ha beslutningsmyndighet slik at de kan ta avgjørelser på vegne av egen organisasjon. Dette er viktig fordi tidsaspektet spiller en avgjørende rolle, for eksempel når det gjelder beskyttelse av offeret og eventuelle nye ofre.

Fylkesvise overgrepsteam

 • Dersom det finnes overgrepsteam i fylket, gode varslingsrutiner og en god prosedyre for håndtering av disse sakene, kan ofrene få hjelp mye raskere og overgrepene bli stoppet.
 • Arbeid med overgrepssaker kan være følelsesladde. De fleste norske kommuner er små, og avstand mellom offer, overgriper og fagfolk kan være svært kort. Et fylkeskommunalt overgrepsteam kan bidra til å sikre objektivitet i saksarbeidet samt rettssikkerheten til både offer og overgriper.
 • Fylkesvise team vil behandle et større volum av saker enn team i små kommuner. Det bygges dermed opp en ekspertise som vil være nyttig for alle kommuner i fylket/regionen dersom en sak skulle oppstå.
 • Ved å benytte ansatte på fylkeskommunalt nivå begrenses antallet personer med tilgang til svært sensitive opplysninger.
 • Det vil være lettere for offer, pårørende og ansatte å varsle et team på fylkesnivå, fordi det da varsles utenfor deres eget lokalmiljø. Å skulle melde slike saker lokalt kan være en stor personlig belastning.

Interkommunale team

I påvente av fylkesvise team kan man vurdere å opprette interkommunale team. Interkommunale team vil også kunne skape en bedre avstand mellom saksbehandlere og de som er involvert i saken. Sammensetningen av de interkommunale teamene bør være det samme som ved fylkeskommunale team, altså representanter fra forskjellige relevante instanser.

Kommunale team

I enkelte kommuner er det opprettet kommunale overgrepsteam. De har vanligvis som hovedoppgave å behandle saker som angår overgrep og incest mot barn. Disse teamene kan med fordel suppleres med ansatte som arbeider for voksne, slik at  alle aldersgrupper ivaretas. Dermed får man utnyttet kunnskapen som allerede finnes om overgrep i kommunen, til fordel for voksne også.