Flere ord som tidligere var mye brukt, oppleves i dag nedsettende og stigmatiserende. Dette påpekes i teksten til de ordene/begrepene det gjelder. Ordlisten er ingen fasit eller utfyllende liste, men skal være et hjelpemiddel.

A B C D E F H I K L M N P R S T U Å

A

 

ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon)

"ASK" betegner kommunikasjon som skal erstatte eller supplere bruk av talespråk for personer som har utydelig eller manglende tale. Brukerne varierer mye. En del har lærevansker og begrenset forståelse av talespråk, mens andre forstår talespråk fullt ut samtidig som de selv ikke har godt talespråk. Noen trenger ASK i en begrenset tid mens de utvikler talespråket. Andre har bruk for alternativ kommunikasjon hele livet.

Eksempler på ASK er bruk av håndtegn, fotografi og grafiske symboler eller hjelpemidler som kommunikasjonsbøker, tematavler og talemaskiner.

Astma og allergi

Allergi og astma er å oppfatte som en funksjonshemming hvis konsekvensene av allergien eller astmaen er av en slik art at personen ikke får deltatt i samfunnet på lik linje med andre. Noen vil også kalle dette for en miljøhemming.

Se også: Miljøhemming

B

Bevegelseshemmet/bevegelseshemming

Mennesker med bevegelseshemminger omfatter personer med nedsatt eller manglende funksjon i ben, armer eller hender. Noen har også bevegelsesvansker grunnet ukontrollerte bevegelser. Vanlige hjelpemidler for bevegelseshemmede er rullestol eller ganghjelpemidler som krykker, stokk eller rullator.

Se også: Forflytningshemmet Personer/ mennesker med nedsatt funksjonsevne Teknisk hjelpemiddel 

Blind

Å være blind innebærer å ha manglende eller sterkt redusert syn. Blindhet kan være medfødt eller resultat av skade eller sykdom. 

Se også: Punktskrift, LeselistHvit stokk Førerhund

Blindehund

"Blindehund" bør ikke benyttes som begrep. Bruk heller "førerhund".

Se også: Blind, Synshemmet, Førerhund

BPA (Brukerstyrt personlig assistanse)

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. Ordningen er rettighetsfestet og beregnet for personer med omfattende funksjonsnedsettelser. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen. Et sentralt prinsipp for BPA-ordningen er at den er brukerstyrt. Brukeren selv, eventuelt med noe hjelp, er arbeidsleder for sine personlige assistenter. 

Se også: Funksjonsnedsettelse Personer med nedsatt funksjonsevne

Braille

Braille er den internasjonale betegnelsen på punktskrift. Punktskrift er et skriftsystem som består av opphøyde punkter som avkodes/"leses" ved berøring med fingertuppene.

Se også: PunktskriftBlind, Synshemmet, Leselist

Bruker

Bruker blir som regel brukt om personer som mottar en tjeneste. Dette kan være tjenester fra NAV, kommunen eller andre deler av tjenesteapparatet.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er når brukere eller representanter for brukere går i dialog med tjenesteytere, og på lik fot med dem tilbyr kompetanse og spesialkunnskap basert på egne og/eller andres erfaringer, for å løse ulike oppgaver.

Brukermedvirkning kan foregå på individnivå eller på systemnivå.

Bundet/lenket til rullestolen

Å være "bundet/lenket til rullestolen" er uttrykk vi bør unngå. Det formidler en holdning om bruk av hjelpemidler som noe tragisk.

C

Cochleaimplantat

Cochleaimplantat (CI) er et høyteknologisk hjelpemiddel som gjør det mulig for døve personer å oppfatte lyd og kunne utvikle tale.

Se også: Døv, Hørselshemmet, Høreapparat

CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)

CRPD er den internasjonale betegnelsen på FN’s konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Se også: FN-konvensjonen

D

Downs syndrom

Downs syndrom skyldes overtallig kromosommateriale på kromosom 21, og er en tilstand med utviklingshemning og karakteristiske ytre trekk. Syndromet er oppkalt etter legen som først beskrev det på slutten av 1800 tallet, John Langdon-Down. Tidligere brukte man betegnelsen "mongoloid" om personer med Downs syndrom. I dag brukes betegnelsen Downs syndrom eller trisomi 21.

Se også: Utviklingshemmet

Dverg

Et menneske med veksthemning ble tidligere omtalt som dverg. Betegnelsen dverg oppleves i dag som svært nedsettende, og begrepet er erstattet med kortvokst.

Dyskalkuli

Dyskalkuli er en samlebetegnelse på spesifikke lærevansker i matematikk.

Dysleksi

Dysleksi er knyttet til vansker med å motta, lagre og bearbeide språklyder (fonologiske avkodingsvansker). Det er ingen sammenheng mellom dysleksi og evnenivå. En regner med at 3-5 % av befolkningen har denne vansken, dvs. i gjennomsnitt en elev pr. klasse.

Begrepene "dysleksi" og "spesifikke lese- og skrivevansker" blir ofte brukt om hverandre, og er en skjult funksjonsnedsettelse.

Dysleksi / spesifikke lese- og skrivevansker skiller seg fra generelle lese- og skrivevansker, siden både årsak og vansker er av en annen karakter.

Se også: Lese- og skrivevansker

Døv

Å være døv innebærer å ha manglende eller sterkt nedsatt evne til å oppfatte lyd. Døvhet kan være medfødt eller resultat av en skade eller sykdom.

Se også: HørselshemmetTegnspråk, Teknisk hjelpemiddelHøreapparatCochleaimplantatLyttetekniske hjelpemidler 

Døvblind

Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemning.

Døvespråk

"Døvespråk" er et ord som oppleves stigmatiserende, og bør ikke bør brukes. Bruk heller "tegnspråk" som beskriver den visuelle kommunikasjonen.

Se også: Døv, Hørselshemmet

Døvetolk

Når det gjelder tolk for døve og hørselshemmede, anbefaler vi begrepet «tegnspråktolk».

Døvstum

Ordet «døvstum» ble tidligere brukt på døve som ikke fikk utviklet talespråket. Ordet ble fjernet fra det norske lovverket allerede i 1915, og brukes ikke mer.

E

Ergonomisk tiltak

Et ergonomisk tiltak er en tilrettelegging i det fysiske miljøet som kan forebygge skade eller bidra til at man fungerer bedre i hverdagen. Tilretteleggingen kan bestå av opplæring i hensiktsmessig arbeidsteknikk og/eller bruk av hjelpemidler.  

Se også: Funksjonshemmet

Evneveik

Betegnelsen "evneveik" ble brukt fram til 1960-tallet om mennesker med lettere utviklingshemming og/eller lærevansker. Ordet er ikke lenger i bruk.

Se også: Utviklingshemmet/utviklingshemmingHva er utviklingshemming?

F

FN-konvensjonen

FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD - Convention on the Rights of Persons with Disabilities) har som hovedformål å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter, samt å bygge ned hindre som vanskeliggjør dette. Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Forflytningshemmet

"Forflytningshemmet" er et begrep vi bruker om en person som har vansker med å forflytte seg. Begrepet brukes oftest om dem som kun kan gå svært korte strekninger, for eksempel på grunn av bevegelseshemning, fatigue eller hjerte- eller lungesykdom. Ordet er delvis overlappende med bevegelseshemmet.

Se også: Bevegelseshemmet/bevegelseshemming

Funksjonsassistanse

En ordning som skal bidra til at personer med fysiske funksjonsnedsettelser kan skaffe seg eller beholde ordinært arbeid. Ordningen administreres av NAV, og dekker utgifter til nødvendig, praktisk hjelp i arbeidssituasjonen.

Funksjonsfrisk

Betegnelsen "funksjonsfrisk" bør ikke brukes. Den antyder at nedsatt funksjonsevne er en sykdom, noe som kan oppleves som støtende.

Funksjonshemmende forhold

"Funksjonshemmende forhold" viser til at utformingen av samfunnet / de fysiske omgivelsene er slik at det er vanskelig for enkeltpersoner å ta seg frem på egen hånd og å etablere eller opprettholde et selvstendig liv og en sosial tilværelse.

Hvis en bygning bare har trappetrinn og ikke rampe i inngangspartiet, er det et funksjonshemmende forhold. Tunge dører kan også utgjøre funksjonshemmende forhold.

Funksjonshemmet

"Funksjonshemmet" brukes om personer som får sin praktiske livsførsel vesentlig begrenset på grunn av misforholdet mellom den enkeltes funksjonsevne og miljøets/samfunnets utforming.

Omgivelsenes utforming og den konkrete situasjonen vil være bestemmende for i hvilken grad den enkelte opplever å være funksjonshemmet.

Se også: Hva er nedsatt funksjonsevne?, Personer/ mennesker med nedsatt funksjonsevne

Funksjonshemming

Funksjonshemming oppstår når det foreligger et gap mellom et individs forutsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon. Funksjonshemming er ikke en individuell egenskap, men et forhold eller en situasjon som kan oppstå i individets møte med samfunnet/de fysiske omgivelsene. 

Se også: FunksjonshemmetPersoner med nedsatt funksjonsevne

Funksjonsnedsettelse

En funksjonsnedsettelse viser til tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner.

Dette kan eksempelvis dreie seg om nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- eller lungesykdommer.

Begrepet funksjonsnedsettelse er synonymt med nedsatt funksjonsevne eller redusert funksjonsevne.

Se: Nedsatt funksjonsevne, Personer/mennesker med nedsatt funksjonsevne

Førerhund

En førerhund har som oppgave å lede svaksynte og blinde utenom hindringer, slik at de kan ferdes så fritt og uhemmet som mulig.

Se også: Blind, Svaksynt, Servicehund

H

Handikappet

"Handikappet" ble tidligere brukt ved omtale av mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Dette er et begrep som ikke lenger benyttes om personer. Bruk heller menneske/person med nedsatt funksjonsevne, redusert funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse.

«Handikap» kan brukes i sammensatte ord som handikaptoalett, handikaprom, handikapparkering.

Se også: Nedsatt funksjonsevne, Personer/mennesker med nedsatt funksjonsevne 

HC-parkering

En HC-parkering er en tilrettelagt parkeringsplass for bruk av personer med forflytningsvansker. Parkeringsplassene er noe bredere enn vanlige parkeringsplasser, slik at brukere av rullestol har plass til å komme seg ut og inn av bilen. Bostedskommunen tildeler parkeringstillatelse til brukere av plassene. 

Se også: Forflytningshemmet

HC-toalett

HC-toalett er dimensjonert og utformet slik at en person med rullestol kan bruke det. Krav til størrelse og planløsning av HC-toalett er nedfelt i veiledningen til teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven.

Hemma

"Hemma" er en nedsettende betegnelse på det å ha en utviklingshemming eller annen funksjonsnedsettelse, og skal ikke brukes.

Se også: Mennesker med nedsatt funksjonsevneUtviklingshemmet 

Hjelpemiddelsentral

I hvert fylke finnes det en hjelpemiddelsentral. Det er en statlig instans som formidler og forvalter hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne. Hjelpemiddelsentralene er en del av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). 

Se også: Teknisk hjelpemiddel

Honnørkort

Et honnørkort (også kalt honnørbevis) er et kort man får utstedt av NAV, som gir honnørrabatt i ulike sammenhenger, for eksempel enkelte former for offentlig transport og enkelte kulturtilbud. Kortet utstedes til personer som mottar uføretrygd med en uføregrad på 50% eller mer.

Også svaksynte og blinde kan få honnørkort. I disse tilfellene er det Norges Blindeforbund som utsteder honnørkort. Kompetansesenter for døvblinde utsteder et eget moderasjonskort til døvblinde som gir samme rettigheter som honnørkort.

Hvit stokk

En hvit stokk, eller mobilitetsstokk som det også heter, er et internasjonalt symbol på at en person er sterkt svaksynt eller blind. I tillegg til å vise omverdenen at den som bærer den ser dårlig, er den et hjelpemiddel for navigasjon og forteller noe om omgivelsene og terrenget man beveger seg i.

Se også Teknisk hjelpemidddel

Høreapparat

Høreapparat er et teknisk hjelpemiddel som brukes av personer med nedsatt hørsel. Apparatet plasseres i eller bak øret for å gi forsterkning av lyd og tale.

Se også: Hørselshemmet

Hørselshemmet/hørselshemming

Å være "hørselshemmet" eller å ha en "hørselshemming" innebærer å ha tapt evnen til å oppfatte eller forstå lyder, helt eller delvis. Hørselshemming kan være medfødt eller resultat av sykdom eller skade.  

Se også: DøvTegnspråk, Høreapparat, Cochleaimplantat, Lyttetekniske hjelpemidler

I

Invalid

"Invalid" er et gammeldags ord som signaliserer at personer med nedsatt funksjonsevne har en lavere verdi enn andre. Det er en betegnelse som ikke bør brukes. 

K

Kognitive vansker

Kognitive funksjoner har med evnen til tenkning, intellektuelle og mentale prosesser i hjernen å gjøre. Det kan f eks dreie seg om å organisere informasjon når vi tenker, motta og bearbeide informasjon, og å huske og lære.

En kognitiv svikt kan oppstå etter ulykker, sykdom eller forgiftninger.

Kortvokst

Å være kortvokst innebærer å ha en veksthemning. Slutthøyden er avhengig av etnisk bakgrunn. I Norge er grensen satt til mindre enn 150 cm for kvinner og 161 cm for menn. 

L

Lam

En lammelse kan oppstå ved skade på det sentrale eller perifere nervesystemet. Det kan være stor variasjon i omfanget av lammelser. En lammelse fører ofte til nedsatt funksjonsevne (forflytningshemming, bevegelseshemming). 

Det kan være delte meninger om å bruke begrepet «en lam person» eller å si at en person er «lam». Noen kan oppfatte det som stigmatiserende, mens andre mener det er greit.

Lese- og skrivevansker

Det er vanlig å snakke om generelle lese- og skrivevansker når en elev ikke lærer seg å lese og skrive i forbindelse med opplæring, og/eller dersom utviklingen går sent eller stagnerer. Det kan være flere grunner til at det er vanskelig å tilegne seg funksjonelle lese- og skriveferdigheter. Årsaken kan skyldes problemer med syn eller hørsel, konsentrasjonsvansker, manglende språkopplæring eller generelle lærevansker. Undersøkelser viser at ca. 20 % av elevene i skolen strever med å lese og skrive.

Generelle lese- og skrivevansker skiller seg fra dysleksi / spesifikke lese- og skrivevansker, siden både årsak og vansker er av en annen karakter.  

Se også: Dysleksi

Leselist

Leselist er et teknisk hjelpemiddel som oversetter elektronisk tekst til punktskrift for blinde eller sterkt svaksynte. Teksten som vises på dataskjermen, blir fremstilt som punktskrift som kan «leses» med fingertuppene på leselisten.

Se også: Blind, Synshemmet, Punktskrift

Lyttetekniske hjelpemidler i miljøet

Lyttetekniske hjelpemidler gjør det lettere å høre det som blir sagt for eksempel på TV, i klasserom, møterom, resepsjoner eller under samtale i støyende omgivelser. Samtaleforsterkere, teleslynge, FM-utstyr og IR-anlegg forsterker lyden slik at det skal bli lettere å høre selv om det er et stykke avstand til lydkilden. 

Se også: Døv, Hørselshemmet, Cochleaimplantat, Høreapparat

Lærevansker

"Lærevansker" brukes både om generelle lærevansker og spesifikke lærevansker.

  • Generelle lærevansker handler om at vanskene gjelder hele evneområdet, og er da ofte sammenfallende med utviklingshemming.
  • Spesifikke lærevansker innebærer vansker knyttet til et bestemt område, f.eks. lese- og skrivevansker, uten at det har noen betydning for det generelle intelligensnivået.

Se også: Lese- og skrivevansker, Utviklingshemmet/utviklingshemming 

M

Miljøhemming

Miljøhemming er tilstander med overfølsomhet for noe i miljøet/omgivelsene som fører til så uttalt sykdom og plager at den berørte personen kan ikke holde seg frisk og i stand til å fungere normalt. Miljøhemming kan skyldes noe som pustes inn (for eksempel pollen, røyk, kjemiske stoffer, luftforurensninger) eller noe man får i seg i mat og drikke.

Miljøhemming regnes som en skjult funksjonsnedsettelse.

Se også: Astma og allergi

Mongo/mongoloid

"Mongo" er et slanguttrykk for "mongoloid", som tidligere ble brukt som en betegnelse på personer med Downs syndrom. Betegnelsen oppleves i dag svært nedsettende, og bør derfor unngås.

Multifunksjonshemmet/flerfunksjonshemmet

Å være multifunksjonshemmet eller flerfunksjonshemmer innebærer å ha flere ulike funksjonsnedsettelser. Begrepet brukes iblant om det å ha både en utviklingshemming og en fysisk funksjonshemming, men det kan også innebære en kombinasjon av ulike funksjonsnedsettelser.

N

Nedsatt arbeidsevne

Nedsatt arbeidsevne handler om en persons evne til å få, eller beholde arbeid. Mange med nedsatt funksjonsevne kan ha nedsatt arbeidsevne helt eller delvis, men ikke alle.

Personer kan ha nedsatt arbeidsevne av ulike årsaker, der funksjonsevne kan være en av faktorene. Andre faktorer kan være rus, språk, omsorgsbyrde og så videre. 

Nedsatt funksjonsevne

Nedsatt funksjonsevne viser til tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner.

Dette kan eksempelvis dreie seg om nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- eller lungesykdommer.

Begrepet nedsatt funksjonsevne er synonymt med funksjonsnedsettelse eller redusert funksjonsevne. 

Se også: Personer/mennesker med nedsatt funksjonsevne

P

Pasient

En pasient er en person som mottar helsetjeneste. Begrepet bør ikke brukes synonymt med eller som et generelt begrep om personer med nedsatt funksjonsevne eller kroniske sykdommer.

Personer/mennesker med nedsatt funksjonsevne

Personer/mennesker med nedsatt funksjonsevne (eller mennesker/personer med funksjonsnedsettelse) brukes når personer med nedsatt funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse omtales og de ikke er i en situasjon der de møter samfunnsskapte barrierer. I situasjoner der slike barrierer er tilstede benyttes begrepet funksjonshemmet.

Se også: Hva er nedsatt funksjonsevne?

Psykisk utviklingshemming

"Psykisk utviklingshemming" er et medisinsk uttrykk for utviklingshemming, blant annet brukt av Verdens Helseorganisasjon. Betegnelsen er lite brukt, og ansees av mange som belastende. Å ha en utviklingshemming, er først og fremst å ha kognitive vansker, ikke være hemmet i den psykiske utviklingen. Utenfor det medisinske fagområdet bruker man helst «personer med utviklingshemming».

Se også: Utviklingshemmet/utviklingshemmingHva er utviklingshemming?

Psykiske lidelser

Psykiske eller mentale lidelser er et samlebegrep som omfatter alt fra enkle fobier, lettere depresjoner og angst til alvorlige sykdommer som schizofreni, paranoia og bipolar lidelse. Psykiske lidelser kan innebære ulike former for psykososiale/mentale funksjonsnedsettelser.

Punktskrift

Punktskrift (Braille) er et skriftsystem som benyttes av blinde og synshemmede som ikke kan lese visuell skrift. Punktskrift består av opphøyde punkter som kan føles med fingrene. Punktskrift ble tidligere omtalt som blindeskrift.

Se også: Blind, Braille

R

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede er et medvirkningsorgan som kommuner og fylkeskommuner er pålagt å ha i følge loven. Rådet skal sikre at personer med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeid med saker som er særlig viktig for gruppen. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. 

S

Servicehund

En servicehund er en spesialtrent hund som bistår personer med nedsatt funksjonsevne med praktiske gjøremål.

Se også: Førerhund

Sinnsyk

Begrepet «sinnsyk» er historisk, og skal ikke brukes om en person med psykisk lidelse.

Se også: Psykiske lidelser

Skrivetolk

Skrivetolk er betegnelsen på en person som simultanoversetter muntlig språk til skriftlig tekst. Skrivetolker brukes hovedsakelig av mennesker med et hørselstap, personer som har vanskelig for å forstå og høre hva som blir sagt.

Spesielle behov

Dersom en person med en vanske eller funksjonsnedsettelse trenger spesiell hjelp eller tilrettelegging, kalles dette ofte "spesielle behov". Mange vil si at personen har helt vanlige behov, men bare spesielle løsninger. Derfor bør ikke uttrykket brukes. 

Se også: Lærevansker, Funksjonsnedsettelse

Svaksynt

En svaksynt person har så sterkt nedsatt syn at vedkommende har problemer med å lese tekst og/eller å orientere seg i omgivelsene.

Se også: Blind, Synshemmet, Førerhund, Hvit stokk, Punktskrift

Synshemmet/synshemming

Synshemming innebærer manglende eller sterkt nedsatt synsevne.

Se også: Blind, Svaksynt, Førerhund, Hvit stokk, Punktskrift

Synstolking

Synstolking vil si beskrivelse av levende bilder, slik at synshemmede og andre som har vanskeligheter med å tolke levende bilder, får med seg det som skjer.

T

Tegnspråk

Norsk tegnspråk er et selvstendig, fullverdig språk med en egen grammatikk og syntaks som er forskjellig fra norsk bokmål og nynorsk. Det er førstespråk for mange døve. Norsk tegnspråk er ulikt andre lands tegnspråk. 

Tegnspråk er et visuelt språk, og bruker muligheten til å gjengi og vise tings posisjoner, bevegelser og egenskaper gjennom hendenes form og bevegelse foran kroppen i kombinasjon med hodets og ansiktets uttrykk og bevegelser. Mye av grammatikken uttrykkes med ansiktsbevegelser, munnbevegelser og ulike former for peking.

Se også: Hørselshemming, Døv

Teknisk hjelpemiddel

Et teknisk hjelpemiddel er en gjenstand eller et fysisk tiltak som skal bidra til å redusere funksjonshemmedes praktiske problemer. Tekniske hjelpemidler kan lånes fra kommunen for en kortere periode. Hvis behovet går over lengre tid, kan man søke NAV Hjelpemiddelsentral om varig utlån.

Eksempler på tekniske hjelpemidler kan være: gripetang, rullestol, lese-TV og varslingsutstyr.

Se også: Lyttetekniske hjelpemidler, Hvit stokk, Høreapparat, Servicehund, Førerhund

U

Ufør

Uttrykket "ufør" ble tidligere brukt for å beskrive personer med nedsatt funksjonsevne. Begrepet brukes i dag fortrinnsvis i sammensetninger som «medisinsk uførhet», «uførepensjon», «uføretrygd» og lignende. Ufør bør ikke brukes som en generell merkelapp på personer med nedsatt funksjonsevne.

Universell utforming

Med «universell utforming» menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Målet er gode fellesløsninger som alle kan bruke. Universell utforming kan for eksempel være trinnfri adkomst til transportmidler og bygninger, teksting av filmer eller personlig service som et tillegg til selvbetjening.

Se også: Bufdirs nettsider om universell utforming 

Utviklingshemmet/utviklingshemming

«Mennesker med utviklingshemming» er det begrepet som foretrekkes om mennesker med det medisinske uttrykket «psykisk utviklingshemmet». Det er mest vanlig å si at en person har en utviklingshemming. 

Se også: Downs syndrom, Hva er utviklingshemming?

Å

Åndssvak

"Åndssvak" ble brukt om mennesker med utviklingshemming frem til 1960-tallet, da det ble erstattet med betegnelsen psykisk utviklingshemming. Nå bruker vi hovedsakelig "utviklingshemming".

"Åndssvak" forstås i dag som svært nedsettende. Å ha en utviklingshemming er å ha kognitive vansker, ikke være «svak i ånden». 

Se også: Utviklingshemmet/utviklingshemming

Publisert 23. februar 2015.
Oppdatert 16. september 2016.