Offentlige virksomheter

BLDs ansvarsområde innebærer familie- og samliv, barn og unges oppvekst- og levekår, likestilling, antidiskriminering, integrering av innvandrere og forbrukerpolitikk. BLD har ansvar for nasjonal diskrimineringslovgivning, som blant annet forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. I tillegg koordinerer departementet regjeringens politikk for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er et direktorat underlagt BLD. BLDs temasider om funksjonsnedsettelser.

ASD har ansvar for utviklingen av store reformer og viktige deler av norsk politikk. ASD har det overordnede ansvaret for politikken på følgende områder: Arbeidsmarked, arbeidsmiljø og sikkerhet, inntektspolitikk og pensjoner. ASD har blant annet ansvar for arbeidet med Inkluderende arbeidsliv og hjelpemidler for bedret funksjonsevne.

KMD har ansvaret for spørsmål som gjelder bolig‑ og bygningspolitikk, kommuneøkonomi, samordning av fornyingsarbeidet i offentlig sektor, IKT-politikk, regional‑ og distriktspolitikk, forvaltningspolitikk, lokalforvaltning, gjennomføring av valg, statlig arbeidsgiverpolitikk, samer og nasjonale minoriteter, forvaltningsoppgaver etter plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging og konsekvens­utredninger, samt den nasjonale kart- og geodatapolitikken. Videre har KMD det overordnede ansvaret for universell utforming og tilgjengelighet innenfor bolig- og byggsektoren.

LDO skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold.

Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan som ligger under og blir etatsstyrt av Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratets samfunnsansvar er å styrke helsen til hele befolkningen gjennom helhetlig og målretta arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjøre dette med utgangspunkt i rollen som fagorgan, regelverksforvalter og iverksetter på helsepolitiske områder. 

NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. 

Nettstedet universell utforming er informasjonskanal for Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 - 2013. Handlingsplanen koordineres av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Nettstedet Universell utforming drives av Deltasenteret.

Forskrift om universell utforming av IKT trådte i kraft 1. juli 2013, og Difi skal føre tilsyn med at kravene blir fulgt. Informasjon og veiledning vil være blant tilsynets viktigste oppgaver, bl.a. gjennom nettstedet uu.difi.no.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har også en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. SSB lager statistikk om:

- Folk og levekår

- Ressurser og miljø

- Økonomi og nasjonalregnskap

- Kommunal, fylkeskommunal og statlig virksomhet