Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsforskning, og utfører oppdragsforskning nasjonalt og internasjonalt. Fafo har som mål å utvikle kunnskap om levekår, deltakelse, demokrati og utvikling. Forskningen omfatter temaer innen arbeidsliv og arbeidsmarked, velferd og velferdstjenester, innvandring, inkludering og kompetanseutvikling, konflikter og kulturell tilhørighet, levekår og tilpasning i krisesituasjoner og velferdsforskning. Forskningsvirksomheten er organisert i to institutter, henholdsvis Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as og Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier as.

NTNU Samfunnsforskning AS utfører forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid knyttet til mennesker og organisasjoner. En stor del av forskningen berører enten sosialpolitiske tema eller er knyttet til næringsutvikling. Sosialpolitiske prosjekter berører relasjoner mellom individer og mellom individer og samfunnsmessige forhold. Vilkår knyttet til funksjonshemmede og innvandrere er sentrale forskningstema. Flere av fagenhetene har et spesielt fokus på barns vilkår. Dette gjelder både barns oppvekst og utvikling, barn i minoritetsfamilier, barns aktiviteter i skole og fritid samt barns vilkår innenfor barnevernet.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, med en vekt på velferdsforskning og studier av livsløpet fra barndom til alderdom.  NOVA driver forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til økt kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. De fokuserer på problemstillinger om livsløp, levekår og livskvalitet samt velferdssamfunnets tiltak og tjenester.  NOVA er en del av OsloMet og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning.

AFI driver arbeidslivsforskning gjennom produksjon av kunnskap om forhold med betydning for utvikling av arbeidslivet. Instituttets forskere jobber i nært samarbeid med det praktiske arbeidsliv med fokus på å styrke verdiskaping, bidra til bedre arbeidsmiljø, øke deltakelse i arbeidslivet og styrke utviklingen av virksomhetene. AFI er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet.  

Nordlandsforskning utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske fagområder. Et av fagområdene til Nordlandsforskning er sårbare og marginaliserte grupper i velferdsstaten. Dette er knyttet til psykisk så vel som fysisk funksjonshemmedes livssituasjon og forholdet til offentlige tiltak, samt knyttet til andre sårbare gruppers levekår.

NIBR er et uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som utfører nasjonalt og internasjonalt forsknings-, evaluerings- og utredningsarbeid innenfor rammen av by- og regionforskning. Dette innebærer blant annet forskning om utbyggingspolitikk og fysisk utforming av bygg og boligområder, men også andre temaer innenfor helse- og sosialsektoren, miljø-, bolig- og utdanningspolitikk.

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet demens. Virksomheten er utvidet siden starten i 1997 og omfatter nå fagområdene:

- Demens

- Funksjonshemning og aldring

- Utviklingshemning og aldring

- Alderspsykiatri

Aldring og helse har blant annet som oppgave å drive forsknings- og utviklingsarbeid for å bedre omsorgs- og behandlingstilbudet til pasienter som omfattes av fagområdene og til deres pårørende.