Hver tiende student med nedsatt funksjonsevne måtte droppe sitt førstevalg på grunn av hindringer i undervisningen og i eksamenssituasjonen.

Flere studier tyder på at personer med nedsatt funksjonsevne i gjennomsnitt har lavere utdanningsnivå enn andre. I dag lanserer Bufdir en rapport om barrierer i høyere utdanning for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Rapporten viser at studentene møter en rekke hindringer når de tar høyere utdanning. Det kommer særlig godt frem i eksamenssituasjoner, men også ved studievalg. 10 prosent av respondentene i undersøkelsen svarte at de valgte et annet studiested enn førstevalg på grunn av barrierene.

Tilrettelegging kan gjøre en forskjell

De fleste mener at mangel på tilrettelegging fører til at de må jobbe hardere enn andre studenter og at studieprogresjonen reduseres. Undersøkelsen viser at hele 81 prosent av respondentene møter pedagogiske barrierer, mot 27 prosent på fysiske barrierer. Mange mener at bedre tilrettelegging kunne redusert problemene.

«Man må som regel oppsøke informasjon på internett selv. Jeg skulle ønske tilretteleggingssystemet ikke var så rigid bundet til spesifikke diagnoser og tilstander. Hvis man ikke kan kategoriseres under en diagnose føler jeg at man faller mellom alle stoler. Det kan også bli tydeligere hvordan man skal gå frem for å få tilrettelegging.»

Utsagn fra respondent

Universell utforming kan redusere barrierene

Studentene som svarte at de opplevde utfordringer med det fysiske miljøet pekte særlig på utforming av forelesningssaler som en barriere. På spørsmål om de mottok fysisk tilrettelegging eller bruker hjelpemidler svarte 25 prosent ja, blant annet gjennom en tilrettelagt kontorplass eller et hvilerom. 23 prosent svarer at universell utforming eller økt tilgjengelighet ville redusert vanskene i studiesituasjonen.

- Bufdir har et særlig fagansvar for universell utforming, og synes det er bekymringsfullt at over en fjerdedel av studentene opplever fysiske barrierer når de tar høyere utdanning. Lik rett til utdannelse er et viktig prinsipp, og da er det avgjørende at man tar de grepene som skal til for å skape like muligheter – uavhengig av funksjonsnedsettelse, sier avdelingsdirektør Anna Bjørshol i Bufdir.

Enkle grep

Ofte er det ikke så mye som skal til for å gjøre studiehverdagen enklere. Studentene ble også spurt om tiltak som kan senke barrierene. Hele 50 prosent svarte video av undervisningen. Videre svarte 49 prosent læringsressurser i elektronisk format, og 44 prosent svarte utdeling av forelesningsnotater, som eksempler på hva som kan lette studiesituasjonen. Mange ga også tilbakemelding om at de ønsker tilrettelegging på eksamen, gjennom mer fleksibilitet.

- Denne undersøkelsen viser at lærestedene kan gjøre enkle grep for å bedre studiehverdagen for en stor andel av studentene. Flere av disse tiltakene, som videoopptak av forelesninger vil komme alle studenter til gode, og er gode eksempler på universell utforming, sier Bjørshol.

Like fornøyd med studiesituasjonen

Det var også positive funn i undersøkelsen. Selv om studenter med nedsatt funksjonsevne jobber hardere og deltar mindre i sosiale aktiviteter enn andre studenter, er de jevnt over nesten like fornøyd med studiesituasjonen som andre studenter.