Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet (BFD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Barne- og familiedepartementet (BFD). Våre hovedoppgaver er innenfor områdene oppvekst, barnevern, familievern, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Bufdir styrer Bufetat som har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat har om lag 5 000 medarbeidere i fem regioner. Direktoratet ble etter en lovendring 1. januar 2014 fagorgan for hele barnevernet, det vil si både det kommunale og statlige. Vi er plassert i Oslo og har ca 300 medarbeidere.

På vegne av departementet behandler vi saker knyttet til barnevernloven, adopsjonsloven, barneloven, ekteskapsloven og rettferdsvederlag. Rettssikkerhet, legitimitet, likebehandling, ivaretakelse av mangfold og saksbehandling av høy kvalitet er sentralt for direktoratet.

Direktoratet er faglig rådgiver for departementet og kompetanseorgan på våre områder for sektoren, andre offentlige organer og for allmenheten. En viktig funksjon er å framskaffe og formidle solid kunnskap innen våre ansvarsområder.

I tillegg er vi nasjonalt kontor for gjennomføringen av EU-programmet Aktiv Ungdom (nå Erasmus +). Vi forvalter også tilskuddsordninger på vegne av departementet.

Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familier med behov, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for styringen av Bufetat. Regionene i Bufetat leverer statlige barne- og familieverntjenester på vegne av staten. Ansvaret er blant annet regulert av barnevernloven og familievernkontorloven.

Bufetat tilbyr det kommunale barnevernet differensierte og spesialiserte barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet. Etaten har ansvar for at tjenestene drives med forsvarlig kvalitet og at tjenestetilbudet er tilstrekkelig for behovet i befolkningen. Ansvaret for fosterhjemsrekruttering ligger også i Bufetat. Etaten skal sikre at det finnes tilstrekkelig med fosterhjem og bidra til forsvarlig kvalitet gjennom opplæring og veiledning.

Når den kommunale barneverntjenesten har kommet til at et barn har behov for en plassering utenfor hjemmet, skal Bufetat bistå med å finne det tiltaket barneverntjenesten mener er riktig, enten dette er institusjon eller fosterhjem.

Bufetat har ansvar for godkjenning av private og kommunale barneverninstitusjoner. I tillegg har Bufetats regioner ansvar for behandling av adopsjonssaker i sin region og enkelte andre tiltak rettet inn mot kommunene.

Bufetats fem regioner

Region Øst

Dekker fylkene Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark. (I tillegg Oslo når det gjelder familievernet) 
Regionkontoret ligger i Lillestrøm

Region Sør 

Dekker fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.
Regionkontoret ligger i Tønsberg

Region Vest 

Dekker fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 
Regionkontoret ligger i Bergen

Region Midt – Norge 

Dekker fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag. 
Regionkontoret ligger i Trondheim.

Region Nord 

Dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark. 
Regionkontoret ligger i Alta.

Bufetat Senter for administrasjon og utvikling (BSA)

Bufetat Senter for administrasjon og utvikling (BSA) ble opprettet 1. januar 2013 og er en intern tjenesteleverandør for etatens samlede oppgaver innenfor

 • regnskap
 • lønn
 • personaladministrasjon/HR
 • IKT
 • arkiv/dokumentasjon

BSA skal understøtte Bufetat sine medarbeidere i deres hverdag og bidra til tilstrekkelig kvalitet i administrative aktiviteter og prosesser.

Senteret består av 250 medarbeidere lokalisert flere steder i Norge og med hovedkontor i Tønsberg.

Vår historie

I oktober 2002 la Regjeringen fram forslag om at oppgaver fylkeskommunen hadde ansvaret for innen barnevern og familievern skulle overføres til staten. Hovedbegrunnelsen var endrede rammebetingelser.

Forslaget ble vedtatt, og i 2004 ble Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) opprettet. Staten overtok da formelt ansvaret for barnevernet og familievernet fra fylkeskommunene. Oslo kommune var unntatt dette vedtaket.

Det nye statlige organet blir organisert i et sentralt nivå, Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og med fem regioner på etatsnivå.

Bufdir har hovedkontor i Oslo.

Ann-Marit Sæbønes ble Bufdirs første direktør, og satt til 2010. I september 2010 tok nåværende direktør, Mari Trommald, over.

Organisering

Organisasjonskart Bufdir (Oppdatert januar 2020)

Organisasjonskart Bufetat (Oppdatert januar 2020)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er underlagt Barne- og familiedepartementet (BFD)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Bufdir er organisert i fem divisjoner, som igjen er delt i avdelinger:

Divisjon for organisasjon

Avdelinger: 

 • virksomhetsstyring
 • økonomi
 • arbeidsrett
 • HR

Divisjon for kunnskap

Avdelinger: 

 • analyse
 • likestilling og universell utforming
 • oppvekst
 • kunnskapsstyring

Divisjon for digital utvikling

Avdelinger: 

 • IKT- arkitektur
 • produkt og plan
 • løsningsutvikling
 • digitale tjenester

Divisjon for forvaltning

Avdelinger: 

 • barnerett
 • internasjonale tjenester
 • ekteskapsrett og rettferdsvederlag
 • tilskudd

Divisjon for tjenester

Avdelinger: 

 • plan og koordinering
 • tjenesteutvikling
 • kompetanse og implementering

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) 

Bufetat er organisert i fem regioner:

 • Region Øst
 • Region Sør
 • Region Vest
 • Region Midt-Norge
 • Region Nord

Senter for administrasjon og utvikling (BSA)

Barne-, ungdoms- og familieetaten har også et senter for administrasjon og utvikling (BSA).

Publisert 27. februar 2015
Oppdatert 08. november 2019