Denne samtaleguiden er ment som et verktøy til arbeidsgivere og medarbeidere slik at dialogen om uttak av permisjon og behov for tilrettelegging blir best mulig. Del gjerne denne samtaleguiden med din medarbeider når du innkaller til samtale. Da er dere begge godt forberedt.

Et verktøy til arbeidsgivere og medarbeidere

Arbeidstakere som blir foreldre har rett til permisjon og tilrettelegging. Som arbeidsgiver skal du legge til rette for dette. 

Formål med guiden

Dette er en guide som skal gjøre det enkelt å:

 • Vite hva du som arbeidsgiver bør ta opp i samtaler med den vordende far eller mor
 • Finne ut av hvordan du som arbeidsgiver på best mulig måte kan tilrettelegge for medarbeidere som er gravide, skal bli foreldre eller har små barn
 • Finne oppdatert kunnskap om rettigheter og plikter knyttet til graviditet og det å være foreldre

Husk at det er ulovlig å diskriminere på grunn av graviditet eller permisjon! Det gjelder alle sider i ansettelsesforholdet. Les mer om diskriminering.

Hvorfor er det nyttig å planlegge medarbeidersamtaler i forbindelse med fødsel og foreldrepermisjon?

Graviditet og det å være forelder endrer forutsetningene for å være i arbeid. Noen reduserer sin tilknytning til arbeidslivet. Andre har behov for mer fleksibilitet eller ulike typer tilrettelegging. Dagens fedre tar et økende omsorgsansvar hjemme.

 • Du som arbeidsgiver kan også ha spørsmål som det kan være greit å snakke om.
 • Du som medarbeider kan ha andre ønsker og se andre muligheter enn det arbeidsgiveren din har.

Å legge til rette for at ansatte kan kombinere arbeidsliv og familieliv kan være avgjørende for rekruttering av kvalifisert arbeidskraft, økt produktivitet og redusert sykefravær.

Hvordan ser din medarbeiders familie ut?

Ikke gå ut fra at du vet hva din medarbeiders behov er før dere har hatt en samtale. Det finnes ulike typer familier, og disse har ulike forutsetninger for å kombinere arbeid og familieliv.

Noen får barn med en partner og noen får barn alene.Andre får barn med en person av motsatt kjønn og noen sammen med en av samme kjønn. Noen får barn for første gang og andre har barn fra før. Noen adopterer barn eller går inn i en ny omsorgsrolle. Noen skal samarbeide med flere andre foreldre uten å dele bosted.

Økonomi, nettverk og psykisk og fysisk helse kan lette eller komplisere graviditets- og småbarnsfasen.

Er du oppmerksom på variasjonene, kan det være lettere å finne fram til relevante samtaleemner og riktig tilrettelegging. En aleneforelder kan ha behov for annen tilrettelegging enn de som er to. 

Tre faser – tre samtaler

Graviditets- og småbarnsfasen kan deles inn i tre faser. Hver fase kan by på ulike utfordringer både for arbeidsgiver og for medarbeideren. 

En samtale gjør det lettere å planlegge og tilrettelegge for hver av disse fasene, enten det er mor, far, medmor eller medfar som er din medarbeider. Begge parter kan få avklart sine forventninger. Samtalene kan være uformelle, inngå i en ordinær medarbeidersamtale eller avtales spesifikt.

Medarbeideren din er gravid/skal bli forelder - Tema for samtale 1

Samtalen med den gravide

 • Gratulerer!
 • Hvilke rettigheter og plikter har arbeidsgiver og arbeidstaker?

Gå gjerne gjennom lista Rettigheter og plikter

 • Permisjon og planlegging av permisjonsuttak

Snakk om permisjon og rettigheter og plikter for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er mulig å dele permisjonen på flere ulike måter. Kanskje har din medarbeider andre ønsker eller behov enn det du forventer.

 • Behov og muligheter for tilrettelegging

Samtalen med den gravide bør fokusere på tilrettelegging i graviditeten. Tilrettelegging har vist seg å ha svært god effekt når det gjelder redusert sykefravær blant gravide.

Aktuelle problemstillinger når det gjelder tilrettelegging for et forsvarlig arbeidsmiljø kan være stress, støy, nattarbeid, ulykkesrisiko eller eksponering for skadelige stoffer (for eksempel tungmetaller, stråling, løsemidler og smitte), tunge løft eller langvarig stående eller gående arbeid. Tilrettelegging kan også være mindre arbeidsbyrde, fleksibel arbeidstid eller tilpassede arbeidsmøbler. Ulike faser i svangerskapet kan ha ulike utfordringer, og behovet for tilrettelegging kan endre seg underveis.

Flere virksomheter har god erfaring med såkalte «trekantsamtaler» i regi av bedriftshelsetjenesten, det vil si felles tilretteleggingssamtale med leder, medarbeider og jordmor.

Husk å avtale når dere skal ha neste samtale

Samtalen med far/medfar/medmor

 • Gratulerer!
 • Permisjonsuttak og permisjonsrettigheter

I samtalen med far, medfar eller medmor kan du ta opp permisjonsrettigheter og uttak av permisjon. Far/medfar/medmor har rett på to ukers permisjon i forbindelse med fødsel. De aller fleste av dem har rett på lønn. De fleste arbeidstakere har rett til foreldrepermisjon med foreldrepenger. Husk at mange fedre/medfedre/medmødre kan ønske å ta ut en større del av permisjonen enn den kvoten som er forbeholdt dem. Det har de rett til, på lik linje med mor.

 • Husk å avtale ny samtale!
Medarbeideren din skal snart ut i permisjon - Tema for samtale 2

Den andre samtalen kan dere avtale når det nærmer seg tiden for permisjon

 • Permisjonsrettigheter og planlegging av permisjonsuttak.

Du og din medarbeider må avtale når og hvor lenge han eller hun skal være i permisjon. Den gravide gis permisjon tre uker før termin. Far/medfar/medmor har krav på to ukers permisjon i forbindelse med fødsel. Begge foreldre har rett på permisjon for å ta seg av barnet det første leveåret. Som arbeidsgiver bør du legge til rette for at både menn og kvinner skal ha reelt like muligheter til å benytte seg av sine permisjonsrettigheter.

 • Kontakt med arbeidsplassen i permisjonstiden.

I samtalen kan dere også diskutere om og på hvilken måte dere ønsker å ha kontakt i permisjonstiden. Ett forslag er å invitere medarbeideren til felles lunsj på arbeidsplassen, eller dere kan ha kontakt per e-post eller telefon.

 • Arbeidstakers rettigheter under permisjonstiden

Medarbeideren din har rett til å vende tilbake til samme eller tilsvarende stilling, rett til å nyte godt av forbedringer av arbeidsvilkårene som han eller hun ellers ville fått mens han/hun er borte, og rett til å fremme lønnskrav og å bli vurdert i lønnsforhandlinger på samme måte som de øvrige medarbeiderne i virksomheten.

Som arbeidsgiver må du huske at medarbeidere skal ha all informasjon som er av betydning for arbeidsforholdet, som for eksempel hvis det gjennomføres omorganisering i virksomheten. Dersom du passer på at medarbeideren din får tilstrekkelig med informasjon og mulighet til å øve innflytelse i en slik prosess, er det lettere å unngå eventuelle konflikter i etterkant. Medarbeideren din må også få informasjon om frist for å levere lønnskrav i lokale lønnsforhandlinger. Ved sosiale aktiviteter, som for eksempel julebord og lignende, skal medarbeidere i foreldrepermisjon ikke behandles dårligere enn andre.

 • Husk å avtale neste samtale!  
Å være småbarnsforelder i jobb - Tema for samtale 3

Mot slutten av permisjonstiden, eller når medarbeideren din er tilbake i jobb, kan det være nyttig med en samtale om kombinasjon av arbeidsliv og familieliv. 

 • Behov og muligheter for tilrettelegging

Småbarnsfasen kan by på utfordringer som også har konsekvenser for arbeidssituasjonen. For eksempel søvnmangel, stress, tidsklemme, samlivsutfordringer, syke barn, henting og levering i barnehage og barnehageoppstart.

Det kan være aktuelt å snakke om hva du som arbeidsgiver kan gjøre for at medarbeideren din lettere skal kunne kombinere jobb og barneomsorg, eller dele på oppgaver hjemme. La det være opp til medarbeideren å eventuelt bringe slike tema på banen. Husk at du som arbeidsgiver ikke kan bruke opplysninger som dette til ulempe for medarbeideren din.

 • Rettigheter og plikter for arbeidstakere som er foreldre, for eksempel rett til å være hjemme med sykt barn.
 • Muligheter for utvikling, nye arbeidsoppgaver, og så videre.

Ikke glem at gravide og småbarnsforeldresom er, eller nylig har vært i permisjon kan være klare for nye utfordringer også på jobb. Husk å gi dem, på lik linje med andre medarbeidere, mulighet til utvikling og nye oppgaver.

 • Muligheten til å jobbe deltid, men også ulempene dette innebærer.

Kanskje kommer spørsmålet om deltid på banen. Småbarnsforeldre har i utgangspunktet rett til å jobbe deltid. Det er viktig å legge til rette for dette. Samtidig kan dere også snakke om de negative konsekvensene dette kan ha for en arbeidstaker, når det gjelder for eksempel lønn og pensjonsrettigheter. For noen kan det være ekstra viktig i denne fasen å høre at det er behov for dem på arbeidsplassen.

 • Husk at både situasjonen hjemme og på jobb kan endre seg over tid, at noen behov er midlertidige og nye behov kan oppstå.

Vær klar for å ta en ny samtale ved behov!

Rettigheter og plikter

Både arbeidstaker og arbeidsgiver har en rekke rettigheter og pliktet knyttet til svangerskap og foreldreskap. Det gjelder for eksempel informasjonsplikt, tilretteleggingsplikt, svangerskapspenger, permisjon, foreldrepenger og redusert arbeidstid. Vi har listet opp de viktigste.

Husk at rettigheter og plikter endrer seg dersom aktuell lovgivning endres. Ulike tariffavtaler har også varierende bestemmelser.  Det anbefales derfor å gå inn på lenkene det henvises til for å finne oppdatert og utfyllende informasjon. 

Skal du ha permisjon, har du plikt til å si ifra til arbeidsgiver

Svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon og delvis permisjon skal varsles arbeidsgiver snarest mulig. Ved fravær ut over to uker må det senest varsles en uke i forveien, og ved fravær ut over tolv uker senest fire uker i forveien. Fravær ut over ett år må varsles senest tolv uker i forveien.

Gravide har rett til fri med lønn for å gå på svangerskapskontroll

En arbeidstaker som er gravid har rett til fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll dersom slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden. 

Gravide som er i jobb har rett til å få arbeidsplassen sin tilrettelagt.

Gravide og ammende skal blant annet ha mulighet for å kunne legge seg ned og hvile under egnede forhold.

Gravide kan ha rett til svangerskapspenger dersom de ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet

Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret. 

Far/medmor har rett til to uker permisjon ved fødsel

I forbindelse med fødselen har far/medmor rett til to ukers permisjon for å bistå mor. Loven gir ikke rett til lønn, men dette er fastsatt gjennom tariffavtale. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan retten til permisjon utøves av en annen som bistår mor. Dette kalles omsorgspermisjon.

Foreldrepermisjon

Foreldrene har rett til permisjon i til sammen tolv måneder når de får barn. Hver av foreldrene har i tillegg rett til permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel. Permisjonen kan også tas ut som delvis permisjon, innenfor en tidsramme på tre år og basert på avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Adoptivforeldre og fosterforeldre har rett til permisjon når de overtar omsorgen for barnet.

Gravide har rett til å starte permisjonen tolv uker før termindato. Dette kalles svangerskapspermisjon.

Foreldrepenger

Foreldrepenger gis etter folketrygdloven til foreldre i foreldrepermisjon.  Reglene for ordningen, som lovbestemte regler om fordeling mellom far og mor og grunnlaget for opptjeningsrett, har blitt endret flere ganger de siste årene. Gjennom nav.no kan du og medarbeideren din holde dere oppdatert på nye endringer.

Arbeidstakere får foreldrepenger fra NAV inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Offentlig ansatte og mange ansatte i privat sektor har tariffestet rett til full lønn i permisjonstiden også når inntekten overstiger 6G. Arbeidsgivere får refusjon fra NAV inntil 6G. 

Når barn blir syke

En arbeidstaker som har omsorg for barn opp til 12 år har rett til permisjon i inntil ti dager for å være hjemme med barnet når barnet er sykt, for å følge barnet til legeundersøkelse, eller dersom den som har det daglige barnetilsynet er syk. Dersom arbeidstakeren har omsorg for mer enn to barn, er retten til permisjon inntil 15 dager. En arbeidstaker som er alene om omsorgen for barn har rett til dobbelt så mange permisjonsdager

Kvinner som ammer har rett til ammefri

Kvinner som ammer har lovfestet rett til én time fri med lønn per arbeidsdag for å amme. De fleste tariffavtaler gir rett til to timer ammefri med lønn

 

Arbeidstakerens rettigheter under foreldrepermisjon

Arbeidstakere som er eller har vært i foreldrepermisjon har rett til:

 • å vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende stilling som hun eller han hadde før permisjonen
 • å nyte godt av forbedringer av arbeidsvilkårene som han eller hun ellers ville hatt rett til under fraværet
 • å fremme lønnskrav og å bli vurdert i lønnsforhandlinger på samme måte som de øvrige arbeidstakerne i virksomheten
 • Se likestillingsloven § 20.
Forbud mot diskriminering i arbeidsforhold

Forbudet mot diskriminering på grunn av graviditet og permisjon i forbindelse med fødsel gjelder alle sider av et ansettelsesforhold, blant annet utlysning, innkallelse til intervju, ansettelse, lønnsplassering, forfremmelse, omplassering, kompetanseutvikling, opplæring, tildeling av arbeidsoppgaver, permittering, oppsigelse og avskjed