25 år siden Beijing-plattformen ble utarbeidet

I år er det 25 år siden FN arrangerte den største kvinnekonferansen i historien. Konferansen resulterte i Beijingplattformen, en erklæring og handlingsplan som ofte blir omtalt som en “gullstandard” for arbeidet med jenters og kvinners stilling og rettigheter i FN-land verden over. 

I anledning jubileet vil Bufdir hver måned rette oppmerksomhet mot ulike samfunnsområder som Beijingerklæringen trekker frem som viktige områder for å forbedre kvinners stilling i samfunnet. 

Månedens tall i januar: Kvinners og menns sysselsetting i Norge

Nasjonal likestillingskonferanse 2020 markerer jubileet for Beijingplattformen. Konferansen retter blikket mot likestillingsarbeidet fremover, både globalt og nasjonalt. Les mer og meld deg på Nasjonal likestillingskonferanse 2020.

Plattformen vektlegger å fremme kvinners økonomiske rettigheter og selvstendighet, inkludert tilgang til sysselsetting. I januar trekker vi derfor fram kvinners og menns yrkesdeltakelse i Norge som månedens tall. 

Siden 1975 har andelen sysselsatte kvinner økt med 19 %. I 1975 var i underkant av halvparten av kvinner mellom 15-74 år i arbeid, mens det i dag gjelder 65 % av kvinner – og 70 % av menn. Innvandrere har lavere deltagelse i arbeid enn befolkningen ellers, og forskjellen er særlig stor blant kvinner. Vi har fortsatt en vei å gå hvis like mange menn og kvinner skal være i arbeid. 

Veksten i kvinners sysselsetting har hatt stor betydning for verdiskapningen i Norge. Beregninger av Fastlands-BNP viser at den samlede verdiskapingen uten veksten i denne perioden ville vært 3300 milliarder kroner lavere. 

Les mer

Statistikk om utviklingen i kvinners og menns deltakelse i arbeidslivet

Om kvinners yrkesdeltakelse og dens betydning for økonomisk vekst

Beijingplattformens 12 områder

Beijing-plattformen behandler 12 kritiske områder som særlig skal prioriteres for å oppnå likestilling mellom kvinner og menn. Hvert område har en rekke forslag til tiltak. De 12 temaområdene er:

 • Kvinner og fattigdom
 • Utdanning og opplæring av kvinner
 • Kvinner og helse
 • Vold mot kvinner
 • Kvinner og væpnet konflikt
 • Kvinner og økonomi
 • Kvinner i politikk og ledelse
 • Institusjonelle likestillingsmekanismer
 • Kvinners menneskerettigheter
 • Kvinner og media
 • Kvinner og miljø
 • Jentebarn

På UNWomen sine nettsider kan du lese hele plattformen (engelsk). Her finner du også informasjon om 25-årsjubileet i FN 

Selv om vi har kommet langt i arbeidet med likestilling og å oppfylle plattformen i Norge, har vi fremdeles utfordringer å arbeide videre med også her. 

Les regjeringens rapport til FN om arbeidet med å oppfylle Beijingplattformen for perioden 2014-2019.

Internasjonalt har det skjedd en rekke framskritt de siste 25 årene. Likevel gjenstår svært mye, og på mange steder og på mange områder er kvinner og jenters rettigheter fremdeles omstridte spørsmål.

Kronikk i VG om Beijingplattformen 16. januar i år av utenriksminister Ine Eriksen Søreide, utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og tidligere kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Publisert 29. januar 2020.
Oppdatert 30. januar 2020.