Eksempler på arbeid med å fremme valgmuligheter for elever

Eksemplene du finner her er ment som inspirasjon i arbeidet med å legge til rette for at flere unge vurderer å velge utdanning uavhengig av kjønn. Vil du ha mer informasjon om tiltakene, finner du kontaktinformasjon under.

Lekeressurs (også kalt Barnehagekompis)

Målgruppe: Skoleeiere og skoleledelse

Mål: Gi gutter motivasjon og erfaringer for å jobbe med barn

Kontakt: Ta foreløpig kontakt med fagansvarlig for denne siden. 

Lekeressurs er en hospiteringsordning for ungdomsskoleelver. Primært er dette tiltaket rettet mot gutter (se under). Tiltaket skal gi ungdomsskoleelever muligheten til å få arbeidserfaring fra barnehager og arbeid med barn. Dette tiltaket kan settes i gang av kommunen selv.

Viktige aktører i gjennomføringen av Lekeressurs er kommuner, ungdomsskoler og kommunale og private barnehager.

Lekeressurs ble utviklet for å gi gutter erfaring med å arbeide med barn. Hensikten er at gutter både skal få erfaring med en omsorgs- og ansvarsrolle overfor barn, i tillegg til innsikt i arbeidslivet.  

I tillegg tilfører tiltaket barnehagene eldre gutter som rollemodeller for barna og de andre ansatte ved barnehagen.

Det er nødvendig for tiltaket at skoler og barnehager finner sammen. Å bli en Lekeressurs skal ligne på det å få seg en jobb. Prosessen ligner en ansettelsesprosess med søknad, intervju, vurdering og utvelgelse. Skolene kan legge til rette for at elevene søker plasser som lekeressurs. Barnehagene bør være med i utvelgelsen av gutter som får tilbudet, for eksempel gjennom et intervju.

Her kan du lese mer om tiltaket:

Tiltaket Lekeressurs må utformes riktig for å ikke være i strid med likestillings- og diskrimineringsloven. Det vil være i strid med loven hvis ansettelse som lekeressurs både lønnes og forbeholdes gutter.

Nedenfor beskriver vi noen måter en bruke lekeressurstiltaket som er i tråd med loven og samtidig ivaretar intensjonen med tiltaket:

  • Stilling som lekeressurs er åpen for begge kjønn, men utlysningsteksten utformes slik at kvalifikasjonskravene passer gutters interesser og at den appellerer til gutter. Tydeliggjør de positive elementene som gutter tilfører barna i barnehagen i utlysningsteksten.
  • Det er også mulig å lyse ut for begge kjønn, men oppfordre gutter til å søke. En slik moderat kvotering av gutter vil si at gutter kan få bli lekeressurs om de er tilnærmet like godt kvalifisert.
  • Tiltaket kan markedsføres spesielt der gutter møtes og en kan bruke mannlige rollemodeller for å markedsføre tiltaket og sektoren. 
  • Tiltaket kan gjennomføres som en trainee-ordning kun for gutter. Det vil si at tiltaket ikke innebærer lønn.
  • Opprette kvoter der 50 % av plassene i leke-ressursordningen er forbeholdt gutter og 50 % er forbeholdt jenter.
  • Bruke arbeidsuka og jobbskygging: Gutter får tilbud om praksis i kvinnedominerte yrker, og jenter får tilbud om praksis i mannsdominerte yrker.
Jenter og teknologi

Målgruppe: Skoleeiere, lærere og rådgivere over hele landet.

Mål: Flere jenter får kunnskap om mulighetene innenfor ulike teknologiutdanninger og møter kvinnelige rollemodeller.

KontaktJenter og teknologi

Jenter og teknologi er et nasjonalt tiltak drevet av NHO, NITO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Formålet er øke jenteandelen i teknologifagene på alle nivå i utdanningssystemet. Som ledd i dette arbeidet har Jenter og teknologi en årlig turné der jenter fra ungdomsskoler i hele landet inviteres til å delta på et heldagsarrangement.

Kvinner fra ulike deler av teknologibransjen brukes som rollemodeller på arrangementene. De holder inspirerende foredrag og gir informasjon som synliggjør mulighetene innenfor teknologifag. Noen av rollemodellene hentes inn lokalt, mens andre deltar på hele den nasjonale turneen.

Skoler melder seg på Jenter og teknologi- arrangementer gjennom prosjektets hjemmesider. Turneen foregår på høsten.

Jenter og teknologi har informasjon som de deler gjennom sine nettsider og sosiale medier, for eksempel på Facebook. Informasjonen kan gjerne brukes i undervisningssammenheng. De har også noe informasjon til foreldre.

Nettverk for kvinner i teknikk og håndverk

Målgruppe: Skoleeiere, lærere og rådgivere

Mål: Gi jenter som er nysgjerrige på tekniske yrkesfag rollemodeller, informasjon og et faglig-sosialt nettverk.

Kontakt: https://www.kvinnerith.no/

Nettverket for kvinner i teknikk og håndverk gjennomfører rollemodellbesøk i ungdomsskolene i Trøndelag. De snakker med elever uansett kjønn, men det er kvinner som er rollemodeller på skolebesøkene. Rollemodelltiltaket kobles sammen med oppfølging av jenter som velger tekniske yrkesfag på videregående.

Nettverk for kvinner i teknikk og håndverk består av kvinner som jobber i tekniske yrker og deres fagorganisasjoner. Nettverket rekrutterer og trener opp sine egne rollemodeller.

Nettverket har et samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune samt både ungdomsskoler og videregående skoler. Nettverket har også søsternettverk flere steder i landet.

Rollemodell.no

Målgruppe: Skoleeiere, lærere og rådgivere

Mål: Gi oversikt over rollemodeller som kan inviteres til skolebesøk.

Kontakt: Rollemodell.no 

Rollemodell.no er en nettside med rollemodeller med realfaglig eller teknologisk utdanning som kan bestilles til skolebesøk over hele landet. Det er nasjonalt senter for realfagsrekruttering som driver nettsiden. Personer med realfaglig eller teknologisk utdanning forteller om jobben sin og om hvordan det var å være student. Det er utarbeidet eget undervisningsopplegg for besøket til faget utdanningsvalg.

På nettsiden kan en finne rollemodeller uavhengig av kjønn. I de fleste tilfeller er jenter underrepresentert på realfagsstudier og i yrker hvor realfag er viktig. Rollemodell.no er derfor en ressurs for skoler som vil være bevisst i sitt arbeid med å motvirke kjønnsdelte utdanningsvalg. Se om du finner aktuelle rollemodeller nær din skole.

Kurs: Bevisste utdanningsvalg - Likestillingssenteret

Målgruppe: Lærere og rådgivere

Mål: Gi lærere og rådgivere kunnskap om problemstillinger knyttet til kjønn, normer og likestilling i forbindelse med utdanningsvalg.

Kontakt: Likestillingssenterets kursnettside

Bevisste utdanningsvalg er et kurs for rådgivere, karriereveiledere og lærere som underviser i faget utdanningsvalg. Kurset har som mål å øke kunnskapen om kjønn, kjønnsroller og kjønnsidentitet og hva det kan bety for valg av utdanning. Kurset har også som mål at deltakerne skal reflektere rundt hva som påvirker forestillinger om kjønn og hvordan dette kan utfordres.

Likestillingssenteret på Hamar arrangerer kurset.

Ungdom i dag lever med nokså trange normer for hvordan de skal være gutt eller jente. Derfor er det viktig å ta opp likestilling, kjønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i undervisningen og at lærere og rådgivere har kunnskap om problemstillinger knyttet til kjønn, normer og likestilling.

Kurs i utdanningsprogram - Oslo kommune

Målgruppe: Skoleeiere, skoleledelse

Mål: Gi elever kjennskap til studieprogram i videregående opplæring. Gi jenter og gutter mulighet til egne kursdager på linjer hvor de er i mindretall.

Kontakt: Fredrik Strid i Karriereenheten i Oslo kommune.
Telefon: 98066737

Kurs i utdanningsprogram er en hospiteringsordning for ungdomsskoleelever i 9. og 10. trinn i Oslo. Gjennom ordningen får elever kjennskap til studieprogram i videregående opplæring.

Det er videregående skoler i Oslo som arrangerer hospiteringen. Karriereenheten i Oslo kommune koordinerer tiltaket. Ungdomsskolene legger til rette for at deres elever kan delta på tiltaket.

Tiltaket arrangerer egne kursdager for jenter på fagene Elektro og datateknologi og Teknologi- og industrifag. Tilbakemeldinger viser positive erfaringer og at disse dagene er godt likt av elevene. Jentene deltar i større grad når dette er et tilbud bare for dem. Oslo kommune har også hatt et tilbud om kurs for gutter i Helse- og oppvekstfag.

Industripatruljen i Hallingdal

Målgruppe: Skoleeiere, lærere og rådgivere

Mål: Tilgang til mer stabil arbeidskraft i det lokale arbeidsmarkedet med vekt på å rekruttere flere jenter

KontaktTa foreløpig kontakt med fagansvarlig for denne siden.

Industripatruljen i Hallingdal er et samarbeid mellom seks kommuner i Hallingdal (Gol, Hol, Ål, Hemsedal, Nesbyen og Flå). Patruljen besøker alle 10.klassene i Hallingdal og presenterer utdanningsmuligheter og industribedrifter i Hallingdal. Patruljen består av nyutdanna fagarbeidere, lærlinger og elever fra 2. året på videregående skole. Helt fra starten har det vært kvinner med i patruljen.

Ungdomsskoler, videregående skole, lokalt næringsliv og det regionale NHO-kontoret bidrar til industripatruljen. Tiltaket har en koordinator i Hol kommune. Det lokale næringslivet stiller sine ansatte til disposisjon og prosjektet får tilskudd blant annet gjennom NHO. I tillegg har prosjektet hentet inn Buskerud teater for å bistå elevene som brukes som rollemodeller med presentasjonsteknikk.

Industripatruljen bruker bevisst jenter som rollemodeller. Kvinnene presenterer sine bedrifter på lik linje med de mannlige rollmodellene, men tar også opp spesielle utfordringer knyttet til å være det underrepresenterte kjønnet i en klasse eller på en arbeidsplass.

Tiltaket springer delvis ut av det lokale næringslivet sitt behov for stabil arbeidskraft i det lokale arbeidsmarkedet. Tiltaket sikres resurser både gjennom ulike lokale tilskudd og ved at bedrifter bruker de ansattes arbeidstid på opplæring og gjennomføring av tiltaket. Organiseringen av tiltaket ligger i skolen, som koordinerer rekruttering av rollemodeller fra bedrifter og videregående skole, samt sørger for opplæring av rollemodellene i patruljen.

Guttedagen i helse på NTNU Gjøvik

Målgruppe: Kommuner, skoleeiere, lærere og rådgivere i Gjøvik kommune

Mål: Flere gutter får god informasjon om sykepleierutdanningen, muligheter innenfor yrket og møter mannlige rollemodeller fra faget.

Kontakt: Ta foreløpig kontakt med fagansvarlig for denne siden.

Guttedagen i helse på NTNU Gjøvik er et tilbud til gutter ved skoler i Gjøvik kommune hvor de får informasjon om sykepleierstudiet og får både demonstrert og prøvd ut elementer fra sykepleierutdanningen. Elementene inkluderer:  

  • hjerte-lungeredning med simuleringsdukker, hvor elevene får tilbakemelding på hvordan de utfører prosedyren
  • disseksjon av griselunger/hjerter
  • simulering i ambulansesimulator
  • simulering hvor elevene fikk se og høre respirasjon etc.

Guttedagen er et samarbeid mellom en arbeidslivsorganisasjon Norsk sykepleierforbund (NSF),  NTNU Gjøvik og skoleeier Gjøvik kommune. En felles arbeidsgruppe står for planlegging og gjennomføring av Guttedagen.

Dagen er rettet spesielt mot gutter. Så langt det har vært mulig har NTNU Gjøvik brukt bare mannlige ansatte og mannlige sykepleiestudenter i gjennomføringen av guttedagen. Dagen er obligatorisk, og alle deltakerne har ikke vært like interesserte.  Tilbakemeldinger viser likevel at de fleste av deltakerne synes dagen er spennende.

Kjennskap til lokale muligheter for samarbeid er viktig for å få gjennomført dette tiltaket. Vurderingen fra Gjøvik har vært at tiltaket bør fortsette og er verdt ressursbruken.