Det er i barneårene vi former vår kjønnsidentitet. Derfor er det viktig at vi voksne er bevisste på hvordan vi gjennom våre forventninger noen ganger begrenser barnas utvikling. Dette har flere barnehager jobbet aktivt med - få tips til hvordan dere kan bli bedre på likestilling og inkludering i din barnehage også!

Hva gjør vi og hva tror vi at vi gjør?

Barnehageansatte tror gjerne at de gir jenter og gutter like mye oppmerksomhet og like muligheter. Undersøkelser i flere barnehager har imidlertid vist at vi ofte behandler gutter og jenter ulikt, og reproduserer tradisjonelle kjønnsstereotypier.

Eksempler på dette kan være at:

 • Gutter får mer uoppfordret hjelp fra de voksne
 • Jenter får ros for å hjelpe andre
 • Gutter får ros for egenprestasjoner
 • Jenter får høre navnet sitt halvparten så ofte som gutter

Schrödingers katt på NRK undersøkte dette i en reportasje i 2013, og funnene herfra bekrefter det KUN – senter for kunnskap og likestilling fant i sitt arbeid i barnehager i Kvinesdal i 2009.

I undersøkelser om likestilling i barnehagen, oppgir styrere at likestilling mellom kjønn har en plass i barnehagens daglige arbeid. Likevel er det i liten grad tema i barnehagenes planer, og det er lite arbeid med likestilling i pedagogikken i barnehagene.

Slik kan du arbeide med likestilling i barnehagen

Veileder for en likestilt pedagogisk praksis utarbeidet at Likestillingssenteret, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning og Kanvas-barnehagene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet beskrives fire gode steg på veien:

 • Begynn med deg selv
 • Involver barna
 • Involver foreldre
 • Arbeid aktivt med barnehagen som likestilt organisasjon

I veilederen finner du også flere verktøy for refleksjon, både Verdispill, Pedagogisk sol og praksisfortellinger. Videre finner du tips til metoder for observasjon og kartlegging, samt oversikt over relevant faglitteratur.

En rekke barnehager har jobbet med å skape bevissthet rundt hvordan de (forskjells-)behandler gutter og jenter, og hvordan de kan jobbe med å skape en mer likestilt og inkluderende barnehage.

Eksempler på dette er:

 • Drevsjø barnehages deltagelse i et utviklingsnettverk for barnehager i Hedmark - med fokus på hvilke forventninger til kjønnsroller banra møter i barnehagen
 • Utviklingen av temaheftet "Likestilte barnehager" i Karmøy
 • Prosjektet "Likestilt læringsmiljø" i Midsund
 • Prosjektet "Fritt valg i barnehagen" i Lindesnes

Rekruttering av menn til barnehagen

En del av likestillingsarbeidet innebærer å rekruttere flere menn til å jobbe i barnehager. Stereotype forestillinger om hva kvinner og menn kan gjøre fører lett til at få menn velger jobb i barnehager. Det er derfor nødvendig med særskilte tiltak for å rekruttere og holde på menn.

Menn i barnehagen er en nettside som fungerer som en arena for å dele erfaringer om arbeidet med å rekruttere menn til barnehager

Lekeressurs er et prosjekt rettet mot gutter i ungdomsskolealder , og som tar sikte på å øke rekrutteringen av unge menn til å jobbe i barnehagen. Lekeressurs finnes nå i alle fylker.

Barnehager har anledning til å oppfordre menn til å søke stillinger

Hva sier loven?

I barnehageloven er det fastslått at barnehagen skal fremme demokrati og likestilling. I første punkt i rammeplanen for barnehager står det blant annet at jenter og gutter skal ha like muligheter.

Likestillingsloven forplikter offentlige myndigheter til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling på alle samfunnsområder og innenfor sin virksomhet.