Gjennom tilslutning til FN-konvensjonene om diskriminering og gjennom deltakelse i FN, Europarådet, Nordisk ministerråd og andre internasjonale organer forplikter Norge seg til å motarbeide diskriminering på grunnlag av kjønn, samt å fremme likestilling mellom kvinner og menn.

FN-konvensjonen om eliminering av alle former for diskriminering av kvinner

CEDAW/Kvinnekonvensjonen  eller FNs kvinnekonvensjon - kvinners rettigheter 

Norge har ratifisert konvensjonen og er forpliktet til å følge den opp i praksis, samt utarbeide nasjonal rapportering om tiltak og status minst hvert fjerde år.
Ansvarlig departement er Barne- og likestillingsdepartementet.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Det er i alt 17 mål, med underliggende delmål. Mål nummer 5 lyder: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets Status for kjønnslikestilling sammenfaller med bærekraftsmålene så langt det er mulig og relevant. Ansvarlig departement for oppfølging er Utenriksdepartementet. 

Europarådets kommisjon for kjønnslikestilling

Europarådets Gender Equality Commission (GEC) har utarbeidet en likestillingsstrategi for 2014-2017 i den hensikt å støtte opp om medlemslandenes likestillingsarbeid i tillegg til rådets eget selvstendige ansvar og arbeid på feltet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er Norges representant i kommisjonen.

Nordisk Ministerråd for likestilling

Målet for det nordiske likestillingssamarbeidet er å bidra til effektivitet og økt kunnskap i likestillingsarbeidet i de nordiske landene, Færøyene, Åland og Grønland. 
For perioden 2015-18 er prioriteringene i dette arbeidet beskrevet i sektorprogrammet Tilsammans för jämställdhet.

I det nordiske samarbeidet er det utarbeidet et sett med felles indikatorer på kjønnslikestilling innen syv områder med tilhørende statistikk. Statistikken publiseres årlig.
Barne- og likestillingsdepartementet representerer Norge i det nordiske sektorsamarbeidet om likestilling.