Om Bufdirs arbeid med etnisitet, religion og livssyn

Bufdir har ansvar for å fremme likestilling og arbeide for å hindre diskriminering, på grunnlag av etnisitet, religion og livssyn. I tillegg jobber vi for å fremme likestilling og hindre diskriminering som har koblinger til flere grunnlag samtidig. 

Bufdir er fagdirektorat på likestillings- og diskrimineringsområdet med Kulturdepartementet (KUD) som ansvarlig departement. Bufdir har også ansvar for å gjennomføre vedtatt politikk knyttet til likestilling, diskriminering og rasisme på grunn av etnisitet, religion og livssyn.

Bufdir bidrar til å styrke kompetansen om likestilling og ikke-diskriminering hos kommuner og sektormyndigheter, i arbeidslivet, organisasjoner og andre.

Å fremme likestilling og motvirke diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn er ikke Bufdirs ansvar alene. Dette arbeidet skal integreres på alle politikkområder og forvaltningsnivå.

Hva menes med etnisitet, religion og livssyn?

Likestillings- og diskrimineringsloven beskriver etnisitet, religion og livssyn slik:

 • Etnisitet omfatter blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.
 • Religion referer til personer som praktiserer eller følger en bestemt religion.
 • Livssyn refererer til etiske og filosofiske tilnærminger til livet som fører med seg noen bestemte verdier, menneskesyn og virkelighetsforståelser.

Her kan du lese mer om relevante definisjoner og begreper knyttet til likestilling og diskriminering, og etnisitet, religion og livssyn.

Bufdirs oppgaver er blant annet å:

 • Bidra til å fremme et likestilt samfunn med like rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt
 • Ta initiativ til og finansiere ny forskning
 • Formidle statistikk og kunnskap om likestilling og diskriminering knyttet til etnisitet, religion og livssyn
 • Utvikle faglige anbefalinger
 • Følge opp tiltak i regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion
 • Følge opp tiltak i regjeringens handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer
 • Følge opp tiltak i regjeringens strategi mot hatefulle ytringer
 • Arrangere konferanser, møter og seminarer om likestilling, diskriminering og rasisme
 • Utarbeide veiledningsmateriell til aktivitets- og redegjørelsespliktene
 • Forvalte tilskudd til kompetansemiljøer

Vi samarbeider med:

Kompetanse- og kunnskapsmiljøer, som: