Hva er aktivitets- og redegjørelsespliktene

Aktivitets- og redegjørelsespliktene skal fremme forebyggende arbeid for likestilling og ikke-diskriminering på arbeidsplassen og i arbeidet til offentlig myndigheter.

Fra 1. januar 2020 har arbeidsgivere og offentlige myndigheter fått en styrket plikt til å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering. På dette nettstedet finner du informasjon om dine plikter som arbeidsgiver og/eller offentlig myndighet, og hvordan du kan følge dem.

Hvorfor skal arbeidsgivere og offentlige myndigheter jobbe med likestilling?

Aktivt likestillingsarbeid vil si at man iverksetter tiltak for likestilling og mot diskriminering, uten at arbeidet skyldes konkrete tilfeller av diskriminering eller forskjellsbehandling. Arbeidet skal ta tak i systematiske skjevheter, forhindre diskriminering som det er vanskelig å påvise i enkelttilfeller, og forhindre diskriminering i fremtidenLikestillings- og diskrimineringsloven har et eget kapittel om aktivt likestillingsarbeid.

  • Arbeidsgivere og offentlige myndigheter har et særlig ansvar

Aktivt arbeid for likestilling er viktig for å oppnå et mer likestilt samfunn og et mer likestilt arbeidsliv. Pliktene tar utgangspunkt i at det ikke er rimelig å overlate til enkeltpersoner som diskrimineres å ta tak i forskjellsbehandling. Ledere og beslutningstakere bør jobbe med dette på eget initiativ.

Hvem gjelder aktivitets- og redegjørelsespliktene for?

Hvordan blir aktivitets- og redegjørelsespliktene håndhevet?

Det er likestillings- og diskrimineringsombudet som følger opp aktivitets- og redegjørelsesplikten  i likestillings- og diskrimineringsloven.

Som en del av oppfølgingen kan ombudet

  • gjennomgå dokumentasjon og redegjørelser for virksomhetens likestillingsarbeid
  • komme med råd og forslag til forbedringstiltak
  • gjennomføre oppfølgingsbesøk i virksomhetene

Dersom en virksomhet ikke redegjør for arbeidet med likestilling i årsberetning eller et annet offentlig dokument, kan ombudet klage virksomheten inn for Diskrimineringsnemnda.

Diskrimineringsnemnda håndhever brudd på redegjørelsesplikten for arbeidsgivere. Nemnda kan fatte forvaltningsvedtak og pålegge en arbeidsgiver å redegjøre i tråd med loven. Ved brudd på redegjørelsesplikten kan nemnda fatte vedtak om tvangsmulkt. Diskrimineringsnemnda kan også ilegge tvangsmulkt for å sikre at loven blir fulgt.

Nemnda håndhever ikke offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt.