Kartlegge lønn, ufrivillig deltid og kjønnslikestilling

Her finner dere hjelp til å kartlegge og undersøke kjønnsbalanse, forskjeller mellom kvinner og menn i lønn, faktisk og ufrivillig deltid, uttak av foreldrepermisjon og midlertidighet. 

Som en del av likestillingsarbeidet skal arbeidsgivere i offentlige virksomheter og private virksomheter med flere enn 50 ansatte kartlegge og redegjøre for tilstanden for kjønnslikestilling blant de ansatte i virksomheten. Arbeidet skal skje i samarbeid med representanter for de ansatte (tillitsvalgte e.l.).

Tallene skal publiseres som en del av virksomhetens likestillingsredegjørelse i årsberetning/årsrapport. Les mer om redegjørelsen og se eksempler her.

Hva skal være med i redegjørelsen for kjønnslikestilling?

Hvert år skal dere kartlegge og redegjøre for

 • kjønnsbalansen totalt i virksomheten (antall)
 • midlertidig ansatte (kjønnsforskjell i antall eller prosent)
 • ansatte i deltidsstillinger (kjønnsforskjell i antall eller prosent)
 • gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon for kvinner og menn

Minimum annethvert år skal dere kartlegge og redegjøre for

 • lønnsforskjeller på ulike stillingsnivå/grupper (kvinners andel av menns lønn i kroner eller prosent)
 • lønnsforskjell totalt i virksomheten (kvinners andel av menns lønn i kroner eller prosent)
 • kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer/grupper
 • ansatte som jobber ufrivillig deltid (kjønnsforskjell i antall eller prosent) 

Den interne kartleggingen skal vise gjennomsnittslønn på ulike stillingsnivåer (i kroner), men dere velger selv om dere vil oppgi dette i redegjørelsen. 

Kartleggingen av kjønnsforskjeller i lønn og ufrivillig deltid skal gjennomføres senest for regnskapsåret 2021. Dersom dere ikke kartlegger forskjeller i lønn og ufrivillig deltid hvert år etter dette kan dere gjenbruke eller henvise til fjorårets tall.  

Hvordan kartlegge og redegjøre for lønn, ufrivillig deltid og kjønnslikestilling?

De fleste opplysningene dere har plikt til å kartlegge og redegjøre for er tilgjengelige i HR- og lønnssystemer. Opplysninger om ufrivillig deltid må dere undersøke selv. Under finner dere retningslinjer og hjelp til arbeidet. 

Lønn
Kjønnsbalanse og kjønnsfordeling
Midlertidig ansatte
Foreldrepermisjon
Deltid
Ufrivillig deltid

Hvordan lager vi stillingsgrupper eller nivåer?

Dere skal kartlegge og redegjøre for kjønnsfordeling og lønnsforskjeller på stillingsnivå/-grupper. Når dere setter sammen disse skal dere både vurdere «likt arbeid» og «arbeid av lik verdi».

For å komme fram til stillingsnivå/-grupper kan dere starte med å ta utgangspunkt i

 • stillingskategorier virksomhetene allerede benytter, eller
 • yrkeskoder i yrkeskatalogen (eksternt nettsted), eller
 • annen hensiktsmessig inndeling av grupper av ansatte med utgangspunkt i bedriftens stillinger og organisering.

Der stillingskategorier er innarbeidet i avtaleverket, bør disse legges til grunn. 

Det må være minst fem av hvert kjønn på et stillingsnivå/-gruppe for at dere skal kunne publisere resultatene  i den offentlige redegjørelsen. Arbeidsgivere må kunne dokumentere at dere har gjennomført kartleggingen, også når det er færre enn fem ansatte i en stillingsgruppe. 

"Likt arbeid" og "arbeid av lik verdi"
Hvordan komme fram til arbeid av lik verdi? Øvelse i fire steg

Eksempel på andre opplysninger dere kan kartlegge

Å dele opp personalstatistikken på kjønn er nyttig når dere arbeider med likestilling og ikke-diskriminering. Under finner dere forslag til forhold som kan hjelpe dere å finne risiko for diskriminering og hindre for likestilling mellom kvinner og menn i rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv. De fleste opplysningene er tilgjengelige i HR/lønnssystemer.

Dere kan kartlegge og redegjøre for kjønnsforskjeller i for eksempel

 • rekruttering
 • lønnsvekst
 • videreutdanning
 • arbeidstid
 • sykefravær
 • sykefravær grunnet sykt barn

Dere skal ikke innhente opplysninger om ansattes (eller søkeres) etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. 

Rekruttering
Lønnsvekst eller lønnsøkning
Videreutdanning
Arbeidstid og overtid
Sykefravær
Fravær på grunn av barns sykdom

Hva gjør dere når forskjellene er kartlagt?

Hvis dere har funnet lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i bedriften må dere gå i gang med å undersøke årsakene til dette.

 • Skyldes det diskriminering eller er det andre forhold som kan forklare forskjellene?

Viser det seg at det skyldes diskriminering, skal dere gjøre det som er nødvendig for å få slutt på diskrimineringen og sikre likestilling.

Les mer om redegjørelsen og se eksempler her.

Spørsmål og svar

Hva skal vi telle? Hoder eller arbeidsforhold?
Kan vi kartlegge etnisitet, funksjonsnedsettelser, seksuell orientering osv.?
Hva gjør vi når ansatte har flere arbeidsforhold?
Når skal vi kartlegge og redegjøre?
Når skal vi rapportere hvis vi har avvikende regnskapsår?
Hvordan kartlegger vi ansatte som jobber deltid