Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sender med dette på høring Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten ved mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner.

Høringsfrist: 1. oktober 2018

Retningslinjene er utarbeidet av Politidirektoratet (POD) og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), og foreligger som et digitalt arbeidsverktøy. Retningslinjene skal skissere en felles beste praksis ut fra etatenes ulike mandat og oppgaver, som ivaretar rettssikkerhet og barnets beste.

Retningslinjen sendes på bred høring. Høringen er åpen også for andre enn de som er nevnt i høringslisten.

Høringsinstansene bes om å komme med synspunkter på:

  • Gir retningslinjene konkret nok veiledning for praksisfeltet?
  • Er det temaer som burde vært utdypet eller som mangler?
  • Er beskrivelse og anbefalinger i tråd med gjeldene regelverk?
  • Klargjør veilederen i tilstrekkelig grad det tverretatlige samarbeidet som er nødvendig?

Høringsuttalelse kan gis på følgende måter:

  • Under hvert tema i det digitale verktøyet ligger det en kommentarboks som vi ønsker at den enkelte bruker til å kommentere og gi innspill til, innhold og brukervennlighet i den enkelte artikkel. 
  • Generelle kommentarer og innspill til retningslinjene kan sendes til hoering.samarbeidsrutinen@bufdir.no 
  • Høringen kan også sendes i brevs form til Bufdir, Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Merk brevet med høringsinnspill samarbeid politi og barnevern

Vi ber om høringsinstansene sitt syn innen 1. oktober 2018.

Publisert 31. mai 2018.
Oppdatert 05. juni 2018.