Som forsker kan du ha behov for tilgang til taushetsbelagte opplysninger i forskningen din. Dette kan du søke Bufdir om dersom opplysningene er knyttet til et av våre områder.

Forskere kan gis innsyn i taushetsbelagte opplysninger i henhold til forvaltningsloven § 13 d.

Lover vi forvalter

Du kan søke Bufdir om å få innsyn i opplysninger som er taushetsbelagte i henhold til:

Når trenger du ikke søke om fritak fra taushetsplikten?

 • Når du kan få tilgang til opplysningene i anonymisert form, slik at personopplysningene verken kan identifiseres direkte eller indirekte.
 • Når du skal innhente opplysningene direkte fra personen opplysningene gjelder, i form av intervju eller lignende, og personen kan og har gitt samtykke til dette.

Opplysningene skal da frigis på grunnlag av anonymiseringen eller samtykket, jf. forvaltningsloven § 13 a nr. 1 og 2.

Slik søker du

For at vi skal kunne behandle søknaden trenger vi en del opplysninger fra deg:

 • Du må oppgi forskerkompetanse

Prosjektansvaret/prosjektledelsen må ligge hos en person med førstestillingskompetanse (doktorgrad eller tilsvarende). Dersom du er en student eller forsker uten førstestillingskompetanse må du derfor bistås av en faglig ansvarlig veileder med slik kompetanse.

 • Opplysningene du søker om tilgang til må konkretiseres

Du skal ikke søke om tilgang til større mengde opplysninger enn nødvendig for å oppfylle formålet med forskningen. Du bør begrunne hvorfor det søkes om tilgang til nettopp disse opplysningene, og hvorfor det er nødvendig med det angitte omfanget.

 • Gi en kortfattet redegjørelse for:
  • formålet med prosjektet
  • nytteverdien av prosjektet
  • hovedtrekkene i hvordan prosjektet skal gjennomføres og prosjektets tidsperspektiv
  • problemstillinger prosjektet skal belyse
  • metoden du skal benytte
  • hvordan opplysningene du søker om tilgang til vil bli håndtert
  • hvem som skal få innsyn i opplysningene og hva deres faglige bakgrunn er
  • hvordan opplysningene du søker om tilgang til vil bli tatt inn i prosjektet
  • hvordan prosjektets resultater vil bli presentert (i en rapport, avhandling, artikkel eller lignende)

 • Underskrift

Dersom du skal gjennomføre prosjektet med en veileder med førstestillingskompetanse, skal både du og veileder underskrive søknaden.

Dette er nærmere behandlet i kapittel 11 i Barne- og likestillingsdepartementets rundskriv Q-24/2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten.  

Søknaden sender du til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Vi tar ta kontakt med deg dersom vi trenger ytterligere opplysninger for å kunne behandle søknaden.

Vi har en saksbehandlingstid på inntil 4 uker (etter at alle dokumentene vi trenger er mottatt).