Alder og evne til å gi barn et trygt hjem

Gode fosterforeldre må evne å se barnets behov og gi barnet den oppmerksomheten og kontakten som trengs. Hvis fosterhjemmet består av to voksenpersoner bør begge ha som utgangspunkt at de har felles ansvar for fosterbarnet.

Fosterforeldrene, som alle andre foreldre, må ha overskudd til å ta seg av fosterbarn. Fosterforeldrenes alder bør være tilpasset barnets alder slik at de normalt kunne vært barnets foreldre. Dette er ikke et absolutt krav, du kan bli fosterforeldre for barn uavhengig av alder, dersom dette blir vurdert som den beste løsningen. Dersom situasjonen tilsier det, kan også unge mennesker bli vurdert som fosterforeldre for ungdom.

For noen fosterbarn er det best å være fosterfamiliens eneste barn. For andre fosterbarn vil det være best å vokse opp i en familie med flere barn. Dette blir vurdert før fosterbarna blir plassert i fosterhjem.

Stabil livssituasjon

Av hensyn til fosterbarnet er det best at fosterforeldre holder sammen, og kan vise til en viss stabilitet i samlivet sitt. Det stilles ikke noe krav om varighet, men søkere bør kunne dokumentere at de har levd sammen over tid, slik at fosterhjemstjenesten og kommunen som plasserer barnet kjenner seg rimelig trygg på at fosterforeldrene har et stabilt forhold som vil vare.

Også forhold som flytting, graviditet, usikkerhet rundt egne barn eller planer om andre store endringer i livssituasjon kan tas med i vurderingen. For single fosterforeldre kan endring i sivilstatus ha konsekvenser for fosterbarnet.

Gode samarbeidsevner

Fosterforeldre må ha gode samarbeidsevner av hensyn til nettverket rundt barnet. Fosterforeldrene skal jobbe tett med barneverntjenesten, og i mange tilfeller også med fosterbarnas biologiske foreldre. I tillegg skal fosterforeldrene samarbeide med andre hjelpeinstanser og fagfolk, samt barnehage, skole eller skolefritidsordning – akkurat slik det er med egne barn.

Alminnelig god helse

Fosterforeldrene må ha alminnelig god helse. Dette betyr ikke at personer som har helsemessige plager er utelukket. Dette blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Da blir det vurdert om sykdom, enten fysisk eller psykisk, kan tenkes å få betydning for din totale evne og dermed muligheter til å gi barnet tilstrekkelig god omsorg og trygghet.

Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse

Fosterforeldrene må ha økonomi, bolig og et sosialt nettverk som gir barnet mulighet til livsutfoldelse. Det er ingen konkrete krav verken til størrelse på inntekt eller boligstandard, men den totale økonomien og boligforholdene må ikke virke hemmende på barnets utviklingsmuligheter. Dersom barnet har minoritetsetnisk bakgrunn bør det også ligge til rette for kontakt med personer med samme etniske bakgrunn hvis barnet ønsker det.

God vandel og legge fram uttømmende og utvidet politiattest

Fosterforeldre må også ha god vandel og må kunne legge fram tilfredsstillende politiattest, jf. Fosterhjemsforskriften. Politiattesten skal vise om en person er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for brudd på straffelovens bestemmelser om seksuelle overgrep mot barn. Dersom siktelsen eller tiltalen faller bort må personen kunne bli vurdert på nytt.

Også andre forhold, for eksempel volds- eller narkotikaforbrytelser, vil tas med i vurderingen av om personen oppfyller kravet om god vandel.

Publisert 08. mai 2017
Oppdatert 25. januar 2018