Har du erfaring med barn og unge? Motivasjon for å ivareta et barns behov for trygghet? Da er det barn og ungdommer som trenger deg i en 100 % fast stilling. 

Statlige familiehjem er forsterkete fosterhjem som skal være omsorgsbase for ungdom over 12 år. Et statlig familiehjem er et alternativ til institusjon og gir ungdommene et hjem å komme til. Beredskapshjem skal ta imot både barn og ungdom for en kortere periode.

Hva innebærer det? 

Å være statlig familie- eller beredskapshjem betyr at du er i 100% fast stilling som oppdragstaker, med fast oppdragsavtale i Bufetat. Hjemmene får et profesjonelt nettverk rundt seg som kan gi faglig og praktisk støtte og veiledning.

Vi søker gode, rause og tydelige voksne som har:

 • Erfaring med barn og unge
 • Evne til å motta veiledning og opplæring både individuelt og i gruppe
 • Gode samarbeidsevner
 • Motivasjon, trygge omgivelser og evne til å ivareta barnets og ungdommens behov for omsorg

Dette kan vi tilby:

 • Arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning
 • Avlastnings- og friperioder
 • Pensjonsrettigheter på linje med andre arbeidstakere i staten
 • Gratis opplæring både i forkant og underveis
 • Regelmessig veiledning individuelt og i grupper
 • Nettverk med andre statlige fosterhjem
 • Døgnkontinuerlig vakttelefon for fosterforeldre
 • Utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver

Avtalen innebærer en treårig kontrakt med mulighet for forlengelse og med
gjensidig oppsigelsesperiode på tre måneder.

Statlige familiehjem

Noen barn og unge har behov for ekstra oppfølging. De trenger voksne som støtter opp rundt å mestre hverdag og skole, og som legger til rette for en god overgang til voksenlivet. Ungdommene har ulike utfordringer som gjør at det ikke er noe alternativ å flytte i ordinære fosterhjem.

I et familiehjem har en av de voksne oppdraget som fosterforelder på heltid, og det er ønskelig at en av fosterforeldrene har minimum treårig relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Etter en individuell vurdering kan annen formell utdanning eller erfaring erstatte dette kravet. Statlige familiehjem må være godkjente fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring.

"Å se barna senke skuldrene og føle seg trygge, er den beste
belønningen jeg kan få”
- Inge (57), profesjonell heltidspappa

Statlige beredskapshjem 

Beredskapshjem er fosterhjem som på kort varsel kan ta imot barn og unge som er i en akutt situasjon. Som beredskapshjem skal dere ha omsorgen for barnet til en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine. Det er ønskelig at beredskapshjem har relevant utdanning og/eller kompetanse. Etter individuell vurdering kan annen formell utdanning eller erfaring erstatte dette kravet. Beredskapshjem må være godkjente fosterhjem og gjennomføre
PRIDE-opplæring

Arbeidsgodtgjøring

Det gis arbeidsgodtgjøring som følger: 

 • Grunnbeløpet 1G er pr. 1.5.2107 på kr. 93 634,-
 • Laveste godtgjøring starter på 4,1 G (383.899,40,-)
 • Høyeste godtgjøring slutter på 5,7 G (533.713,80,-)

Utgiftsdekningen er på kr. 8.488,35,- pr. mnd ved plassering. Det tilbys avlastning og tilrettelegges for friperioder ihht. oppdragsavtale.

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.