Fosterforeldre får veiledning og er ikke alene om oppgaven.

Ansvaret for opplæring og veiledning av fosterhjemmene er fordelt mellom Bufetat og barneverntjenesten i kommunen.

  • Bufetat har ansvaret for at alle fosterhjem får nødvendig grunnopplæring gjennom PRIDE. Bufetat har også ansvaret for generell veiledning. Generell veiledning vil si veiledning om det å være fosterforeldre, og ikke veiledning tilknyttet det enkelte barn.
  • Barneverntjenesten i kommunen har ansvaret for den konkrete opplæringen og veiledningen i tilknytning til den enkelte fosterhjemsplasseringen.

I Oslo kommune gjelder følgende: 

Barne- og familieetaten i Oslo kommune tilbyr alle fosterhjem nødvendig grunnopplæring gjennom PRIDE. Barneverntjenesten i bydelen har ansvaret for den konkrete opplæringen og veiledningen i tilknytning til den enkelte fosterhjemsplasseringen. Fosterhjemstjenesten i Oslo har et eget veiledningsteam som gir individuell veiledning til alle nye fosterhjem i tillegg til å tilby gruppeveiledning. Veiledningstilbudet for fosterforeldre i Oslo.

Oppfølging av fosterhjemmet og fosterbarnet

Oppfølging av barnets situasjon i hjemmet innebærer å hjelpe og støtte både fosterforeldrene og fosterbarnet

Det er barneverntjenesten i kommunen (i Oslo: bydelene) som har ansvaret for at fosterhjemmet får nødvendig råd og veiledning i forbindelse med plasseringen av det enkelte barn - så lenge plasseringen varer.

Barneverntjenesten i kommunen har også ansvaret for å hjelpe og støtte det enkelte barn og for å iverksette tiltak eller foreta nødvendige endringer. Det kan for eksempel hende at barnet får behov for behandlingsrettede tiltak eller får behov for andre behandlingsrettede tiltak enn de som ble igangsatt ved plasseringen.

Behovet for konkret opplæring og veiledning vil variere fra fosterhjem til fosterhjem. Det er derfor viktig at barneverntjenesten og fosterforeldrene i fellesskap kartlegger behovene og finner fram til hvordan disse best kan ivaretas.

Hos din lokale fosterhjemstjeneste finner du også et vakttelefonnummer du kan ringe dersom du trenger hjelp i krevende situasjoner.

Oppfølging av barnets situasjon

Den kommunale barneverntjenestens ansvar for oppfølging og individuell veiledning henger nært sammen med kommunens ansvar for å føre kontroll og følge opp hvert enkelt barns situasjon i fosterhjemmet.

Barneverntjenesten i kommunen skal besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig, minimum fire ganger i året, for å sikre en forsvarlig oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet. Besøkshyppigheten vil kunne variere fra sak til sak, alt ettersom hvor stort behov barnet og fosterforeldrene har for oppfølging og veiledning.

I den første fasen etter plassering  vil det ofte være behov for tettere kontakt. Det kan også oppstå faser senere hvor det er behov for tett oppfølging, eksempelvis ved skolestart, i ungdomstiden eller i perioder med andre utfordringer.

Tilsyn

Tilsyn i fosterhjemmet utføres av en uavhengig tilsynsperson. Tilsyn er en kontroll med fosterhjemmet som kommer i tillegg til den kontrollen som barneverntjenesten i kommunen selv skal utføre. Det føres tilsyn med hvert enkelt barn fram til barnet fyller 18 år.

Oppfølging for plassering i slekt og nettverk

Fosterhjem i slekt og nettverk har de samme rettigheter til veiledning, oppfølging og videreopplæring som øvrige fosterhjem.

Tilsyn gjelder også for fosterhjemsplasseringer i slekt og nettverk.

Særlig veiledning det første året

Opplæring og veiledning er vesentlige forutsetninger for vellykkede fosterhjemsforhold. Alle fosterhjem skal derfor få tilbud om veiledning det første året etter plassering. Aktuelle tema kan være utøvelse av rollen som fosterforeldre og hvordan oppgaven virker inn på familien. I Oslo tilbys individuell veiledning det første året i tillegg til gruppeveiledning. 

En av veiledningsmetodene som blir brukt, er gruppeveiledningen Trygg base.

I Trygg base kan du som fosterforelder dele gledene og utfordringene i din nye livssituasjon med andre fosterforeldre. Du kan ta opp tema det kan være vanskelig å snakke med andre om. Gruppa er også et sted for deling og utveksling av kunnskap. Trygg base-gruppen ledes av to erfarne gruppeledere. Deltakerne møtes ca. en gang i måneden.

Veiledning kan også gis i grupper for fosterforeldre som ivaretar barn med spesielle behov, eller til fosterforeldre som tar imot barn og ungdom med flerkulturell bakgrunn.

Videreopplæring

Også senere kan dere ha behov for videre kursing. PRIDE videreopplæringsmoduler er kurs for dere som har vært fosterforeldre en stund.

I tillegg kan dere som allerede er fosterforeldre få veiledning fra fagpersonell og delta i samtalegrupper og ulike typer kurs.