Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn som ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldre samarbeider med barneverntjenesten i kommunen, og i de fleste tilfellene med barnets familie, om barnets behov og barnets fremtid.

Det finnes ulike typer fosterhjem.

Ordinære fosterhjem

De fleste fosterhjem er kommunale fosterhjem. Det vil si at dere som fosterforeldre har en avtale med, og mottar godtgjøring og oppfølging fra, den kommunen som har omsorgen for barnet. Opplæring gis som regel i form av PRIDE-kurs. Vurdering om familien er egnet som fosterhjem inngår som del av opplæringen.

Barn som trenger fosterhjem er oftest i skolealder. Det kan være mange grunner til at barn ikke kan fortsette å bo med sine egne foreldre og opplevelsene kan ha ført med seg ulik grad av belastninger. Noen barn trenger derfor ekstra støttetiltak for at fosterhjemsplasseringen skal bli vellykket. Støttetiltakene kan både være i form av hel- eller delvis frikjøp fra eget arbeid en periode eller innsatser rettet direkte mot barnet, som for eksempel støttekontakt.

Barna skal ha kontakt med egne foreldre og søsken, dersom det ikke er særlige grunner for noe annet. En viktig del av fosterhjemsoppholdet er derfor å legge til rette for at dette kan skje.

Spørsmål? 

Ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste.

Slekt og nettverksfosterhjem

Familiemedlemmer og slektninger er ofte godt egnet som fosterforeldre. Det samme gjelder personer i barnets nettverk, som fotballtrenere, lærere eller venner av familien.

At barnet får bli i familien eller blant kjente gjør overgangen til et fosterhjem lettere, og oppleves tryggere for barnet. Fosterhjem som er rekruttert blant barnets slekt eller nettverk blir fosterhjem på linje med ordinære fosterhjem og mottar samme form for godtgjøring og støtteordninger. Opplæringen er spesielt tilpasset fosterforeldre fra barnets slekt eller nettverk.

Noen blir fosterhjem til barn fra egen slekt og nettverk på kort varsel, men vanligvis skjer dette gjennom familieråd. Dette er møter hvor personer fra slekt og nettverk er invitert til å foreslå løsninger. Fosterhjemsplasseringer i slekt og nettverk forutsetter at både barn og foreldre aksepterer løsningen, og stiller særlige krav til å kunne mestre nye roller og ansvar innad i en familie.

Les mer om hva det vil si å være fosterhjem i slekt og nettverk

Les mer om familieråd

Spørsmål? 

Ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste.

Fosterhjem til enslige mindreårige flyktninger

Dette er fosterhjem på lik linje med andre fosterhjem, og godkjennes ut fra samme regelverk og generelle krav. 

Fosterforeldre til enslige mindreårige flyktninger følges opp av den kommunale barneverntjenesten, og mottar gruppeveiledning det første året fra fosterhjemstjenesten i Bufetat.

Disse barna kommer uten foreldre til Norge fra forskjellige land. Barna har flyktet fra krig og uroligheter. De har reist fra hjemlandet alene, med søsken eller blitt sendt avgårde med voksne som ikke er foreldrene deres.

Mange av barna har vokst opp med gode omsorgspersoner, men i familier som ofte har vært preget av materiell fattigdom. Omsorgssituasjonen under flukten kan ha vært vanskelig for mange av barna. En viktig oppgave for fosterforeldre til enslige mindreårige flyktninger er å hjelpe barnet til integrering i det norske samfunnet.

Spørsmål? 

Ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste.

Beredskapshjem

Beredskapshjem er fosterhjem som er engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel som følge av en akuttsituasjon. Dette er en krevende oppgave som stiller særlige krav til beredskapshjemmet og familien som helhet. Beredskapshjemmet skal ha omsorgen for barn og unge i en kort periode inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til de flytter tilbake til foresatte. Et beredskapshjem er en familie med eller uten hjemmeboende barn hvor den ene voksne har oppdrag som omsorgsperson på fulltid.

Krav til beredskapshjem

Det er en fordel om minst én av de voksne i beredskapshjemmet har relevant utdanning og/eller kompetanse og erfaring med barn og/eller ungdom. Annen relevant kompetanse eller personlig egnethet kan kompensere for dette kravet. 

Beredskapshjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring. Som beredskapshjem inngår du/dere avtale med Bufetat om lønn og andre vilkår.

Vi har ledige oppdrag som beredskapshjem.

Spørsmål? 

Ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste.

Familiehjem

Familiehjem tar imot barn og unge som har så store utfordringer at de ikke kan fungere i et ordinært fosterhjem. I mange tilfeller vil plassering i et familiehjem erstatte et institusjonsopphold.

Familiehjemmet følges opp av egne konsulenter som instruerer og gir individuell veiledning i tillegg til at familiene får støtte til oppgavene gjennom gruppesamlinger med andre familiehjem.

Krav til familiehjem

En av de voksne er engasjert av Bufetat på heltid og inngår oppdragsavtale om lønns- og øvrige betingelser. I utgangspunktet er det ønskelig at den voksen som er oppdragstaker har relevant utdanning. Tidligere erfaring som fosterforeldre, annen utdanning eller relevant erfaring, samt personlig egnethet kan kompensere for dette kravet.

Familiehjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring eller annen opplæring. I tillegg vil familiehjemmene motta opplæring særskilt knyttet til de ulike oppdragene og blir gitt generell kunnskap på fagfeltet.

Vi har ledige oppdrag som familiehjem.

Spørsmål? 

Ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste.

Besøkshjem

Som besøkshjem tar du imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem, som også kan kalles avlastningshjem, er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem hos sine biologiske foreldre. Slektninger kan også være besøkshjem.

Dere inngår avtale med kommunen eller bydelen

Besøkshjem inngår avtale med kommunen eller bydelen om omfang og innhold i oppdraget, her avtales også hvilken godtgjøring og øvrige økonomiske rammer som skal gjelde.

Har du spørsmål eller ønsker å bli besøkshjem?

Ønsker du å bli besøkshjem kan du kontakte barneverntjenesten i kommunen din for mer informasjon. Bor du i Oslo kan du kontakte en bydel.

Ledige stillinger som besøkshjem kan utlyses offentlig.

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.