Snakk med oss

Alle fosterhjemstjenestene våre har rådgivere som kan snakke med deg om det å være fosterhjem. De kan si noe om hvem som kan bli fosterforeldre og om hvordan det kan påvirke deg, familien din og hverdagen din. De har også kunnskap om økonomiske godtgjørelser og eventuelle konsekvenser for din arbeidssituasjon.

Du kan nå oss på flere måter. Du kan kontakte din lokale fosterhjemstjeneste via kontaktskjema, e-post, telefon, møte oss på kontoret, være med på informasjonsmøte eller vi kan komme hjem til deg for en samtale. Vi hjelper deg uansett så godt vi kan så fort som mulig.

Finn din lokale fosterhjemstjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.

Eller se oversikt over fosterhjemstjenestene

Møt oss

Egenpresentasjon og hjemmebesøk

Dersom du ønsker å gå videre for å bli fosterforelder, fyller du helt uforpliktende ut et egenpresentasjonsskjema der du forteller litt om:

 • Familiesituasjon
 • Boligforhold
 • Arbeidssituasjon
 • Helse

Egenpresentasjonsskjemaet blir brukt i vårt arbeid med å vurdere deg og din familie som et fosterhjem. I tillegg til å gi oss informasjon gir dere også godkjenning til at vi kan ta kontakt med barnevernstjenesten og NAV i nåværende og tidligere bostedskommuner. De vil bli bedt om å bidra med eventuelle opplysninger som kan hjelpe oss i vår vurdering.

Egenpresentasjonsskjemaet og hjemmebesøk danner grunnlaget for om vi inviterer dere til å få opplæring og delta på PRIDE-kurs for å bli et fosterhjem.

Dersom dere blir fosterforeldre må vi ha både helseattest og uttømmende politiattest (barneomsorgsattest). 

Fosterhjem for barn du kjenner

Kjenner du barn som trenger et fosterhjem? Vi vet at fosterhjem i barnas slekt eller nære nettverk i mange tilfeller kan være den beste løsningen. Besteforeldre, tanter, onkler, lærere og fotballtrenere kan bidra til løsninger der barna slipper å flytte til ukjente eller til et nytt sted. Si fra hvis du tror at du kan bidra til en slik løsning for barn du kjenner.

Delta på kurs

PRIDE er et opplæringsprogram som gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg.

Alle som skal bli fosterforeldre må bli invitert til og gjennomføre PRIDE-kurs. Før du blir invitert må du levere egenpresentasjonsskjema til din lokale fosterhjemstjeneste per post. Deretter vil vi ta kontakt for å avtale tid for en samtale.

Tema på kurset

I opplæringsprogrammet er vi inne på tema som blant annet handler om

 • hvordan vi som fosterforeldre skal møte barns behov for trygghet
 • hvordan gi god omsorg
 • hvordan hjelpe barn til å holde kontakt med egen familie
 • hvordan håndtere tap
 • hvordan det er å leve med forandringer i hverdagen

PRIDE grunnkurs er på 30 timer, fordelt på enkeltsamlinger og helgesamlinger. (Oslo kommune sine kurs går over tre helgesamlinger.) Hele kurset er gjennomført på 3-4 måneder. Kurset er gratis. Kursdeltakere som har lang reisevei blir tilbudt overnatting på hotell.

 

Undervisningsform

Ved siden av teori er øvelser/rollespill og gruppeoppgaver sentrale deler av opplæringen i PRIDE. Den samlede undervisningen er ment å gi deg et nært forhold til situasjoner og berørte parter i en fosterhjemsplassering. Film og fortellinger om foreldrenes erfaringer bidrar også til en virkelighetsnær ramme rundt samlingene.

Mellom samlingene arbeider du med hjemmeoppgaver og mottar hjemmebesøk fra oss.

Mange fosterhjemstjenester tilbyr også komprimerte eller intensive utgaver av PRIDE grunnkurs for deltakere med relevant erfaring eller som av andre grunner ikke kan følge et ordinært grunnkurs. Disse kursene går over færre antall samlinger og er ofte gjennomført i løpet av 2 til 3 uker.

 Det finnes også grunnkurs tilpasset spesielle grupper, for eksempel fosterhjem som skal ta imot barn fra egen slekt eller nære nettverk, ungdom eller barn fra etniske minoriteter.

Allerede fosterfordeldre?

PRIDE-opplæringen tilbyr videreopplæringskurs for de som allerede er fosterforeldre.

Les mer om ulike typer PRIDE-kurs

PRIDE grunnkurs: opplæring for fosterforeldre

PRIDE grunnkurs gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg.

Innholdet i PRIDE grunnkurs

Tema i samlingene:

 • Introduksjon til PRIDE.
 • Å arbeide i gruppe.
 • Å møte barns behov for trygghet
 • Å håndtere tap.
 • Å hjelpe barn til å holde kontakt med egen familie.
 • Å gi god omsorg
 • Å gi barn mulighet til å knytte varige bånd.
 • Å leve med forandringer i hverdagslivet.
 • Å ta velbegrunnet avgjørelse.
 • Kursavslutning – oppsummering.
 • Familiesamling

Temaene er valgt ut for å hjelpe deg å sette deg inn i de utfordringene du vil stå overfor i rollen som fosterforelder.

Slik foregår opplæringen

Individuelle og gruppebaserte innlevelsesøvelser er sentrale deler av opplæringen i PRIDE. Disse gir deg et nært forhold til situasjoner og berørte parter i en fosterhjemsplassering. Film og autentiske fortellinger om foreldres erfaringer bidrar også til en virkelighetsnær ramme rundt samlingene.

Hjemmebesøk og samtaler

Mellom samlingene arbeider du med hjemmeoppgaver og mottar hjemmebesøk. Tilsammen skal det være 4 hjemmebesøk eller samtaler, ett før, to mellom og ett etter kurssamlingene. Kurslederne skal ha samtaler med alle i fosterhjemme. Kursdeltakere som har lang reisevei blir tilbudt overnatting på hotell. 

Livsbok

I tillegg til hjemmebesøk inneholder PRIDE skriftlig opplæringsmateriell. Hver deltager fyller ut sin egen "livsbok". Denne skal hjelpe deg å kartlegge hvorvidt dine egne livserfaringer kan være en styrke eller utfordring for deg som fosterforelder.

Du får hjelp til å tenke gjennom dine egne motiver for å bli fosterforelder, og hvilke forutsetninger du har for å oppfylle de fem ferdighetskravene PRIDE bygger på:

 1. Oppdra og gi god omsorg
 2. Støtte barns utvikling og håndtere forstyrrelser i utviklingen
 3. Støtte forholdet mellom barn og familiene deres
 4. Gi barn mulighet til å etablere trygge, varige bånd
 5. Å kunne samarbeide

Se oversikt over kurs

PRIDE grunnkurs for slekt og nettverk

Fosterhjemtjenesten har egne PRIDE-kurs for deg som er eller ønsker å bli fosterforelder for et barn du kjenner eller er i slekt med.

PRIDE grunnkurs for slekt og nettverk gir deg kunnskap om og forståelse for oppgaver de fleste fosterforeldre møter. I tillegg får du kunnskap om de oppgavene som er særegne for deg som er fosterforelder til et barn du kjenner fra før.

Kurset går over ca 20 timer, fordelt på enkeltsamlinger og helgesamlinger. Fosterhjemstjenestene gjennomfører kursene på alt fra en helg til over en tid på 2-3 måneder.

Kurset er gratis. 

Innholdet i kurset

Temaene er valgt ut for å hjelpe deg til med å sette deg inn rollen som fosterforelder og er blant annet:

 • Introduksjon til PRIDE-slekt og nettverk: 
  Innføring i PRIDE generelt og de fem ferdighetsområdene spesielt.
 • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem:
  Barneverntjenestens mandat og fosterhjemmets lovmessige forankring.
 • Å møte barns behov for en trygg base:
  Tilknytningens betydning for utviklingen og forhold som utsetter barnets utvikling for skade.
 • Å håndtere tap:
  Opplevelse av sorg og tap og ulike former for tap. Sorgprosessens faser og det å være barnets ledsager i sorgprosessen.
 • Å gi god omsorg:
  Fosterbarns særlige behov for reflektert omsorg. «Omsorgsstjerna» med de sentrale omsorgsdimensjonene.
 • Å støtte familierelasjoner:
  Betydningen av kontinuitet i tilværelsen og samvær og kontakt med opphavsfamilien.
 • Familien i endring:
  Endringer i familiesystemet, for egne barn, for slekt og nettverk og det å ha «delt foreldreskap».
 • Barneverntjenestens arbeid med fosterhjemmene:
  Barneverntjenestens oppfølging av fosterhjemmet og sentrale aspekter ved fosterhjemsavtalen.

PRIDE slekt og nettverk skal gi deg kunnskap og forståelse om årsaken til at barnet må flyttes fra foreldrene, og hvilke særlige omsorgsbehov barnet ofte har.

Som fosterforelder har du også en viktig oppgave og rolle overfor barnets familie og barneverntjenesten i kommunen. Forståelse for samarbeid og kunnskap om regelverk og fosterhjemsarbeid er nødvendig.

Se oversikt over kurs

PRIDE videreopplæringsmoduler

PRIDE videreopplæring er et tilbud til dere som allerede er fosterforeldre. Videreopplæringen består av åtte forskjellige kurs som gir fordypning i ulike temaer innen fosterhjemsomsorgen.

Kursene blir holdt etter behov og kapasitet.

PRIDE videreopplæring inkluderer disse kursene:

1. Å støtte barns utvikling

2. Mine familier – om fosterbarn rett til kontakt og samvær med sin familie

3. Å støtte barns utvikling - kommunikasjon

4. Barn utsatt for voksnes skadelige rusbruk

5. Å være fosterhjem for barn og unge med annen etnisk bakgrunn enn norsk

6. Hvordan forstå og hjelpe barn utsatt for seksuelle overgrep

7. Vi som er fosterfamilie for ungdom

8. Traumeforståelse og traumebevisst omsorg

Se oversikt over kurs

PRIDE ungdomskurs

UngdomsPRIDE er et intensivt rekrutterings- og opplæringskurs for deg som kan tenke deg å bli fosterhjem for en ungdom mellom 13 – 17 år.

Kurset kan også tilbys i en tilpassa form som et oppfølgingskurs til hjem som har fått ungdom plassert, eller der fosterbarnet er kommet i ungdomsalder.

UngdomsPRIDE går over en helg, samt en dag. På kurset kan du stille spørsmål til ulike representanter i fosterhjemsomsorgen: foreldre, fosterforeldre, kommunal barneverntjeneste, søsken i fosterhjemmet, tilsynsfører og fosterbarn.

Kurset inkluderer også tre hjemmebesøk, ett før oppstart og to i etterkant av kurset.

Temaene for UngdomsPRIDE er:

 1. Den unges rett til familie – fosterfamiliens rett til forberedelse
 2. Den unges rett til stabilitet og kontinuitet – fosterfamiliens rett til oppfølging og veiledning
 3. Den unges tilknytningsbehov
 4. Ungdommens muligheter til å håndtere tap
 5. Den unges rett til familiebånd
 6. Den unges rett til omsorg, oppdragelse og sikre grenser
 7. Panelsamling – dialog med ulike fagfolk i barnevernfeltet
 8. Forberedelse til endringen.

Kurset, inkludert eventuell overnatting, dekkes av Bufetat. 

Se oversikt over kurs

Godkjenning

Når du har gjennomført PRIDE-kurs blir du forhåndsvurdert av oss i fosterhjemtjenesten, og vi gir eventuelt en anbefaling om å bli fosterhjem. Det er barnevernstjenesten i kommunen din som formelt godkjenner deg som fosterhjem.

Rett familie til rett barn

Fosterhjemstjenesten gjør sitt ytterste for at hvert barn skal få det fosterhjemmet som passer best til sitt behov. Derfor kan det i mange tilfeller ta noe tid fra man har gjennomført opplæringen til du blir kontaktet om et konkret barn.

Mange venter

Det er mange barn i Norge som venter på et fosterhjem. De fleste av dem er i skolealder. Muligheten for å få et barn eller ungdom som passer best hos dere er derfor større dersom dere i forkant har vurdert at dere kan være et riktig hjem for barn i denne alderen.

Barnet og barnets familie har rett til å uttale seg om valg av fosterfamilie. Før barnet flytter inn blir fosterhjemmet som regel kjent både med fosterbarnet og barnets familie.

Helse- og politiattest

Fosterfamilien må fremlegge helseattest. Dette får du hos din fastlege. De voksne må også fremlegge politiattest. Alle strafferettslige reaksjoner som er nyere enn fem år vil vises på attesten, men ikke forenklede forelegg.