Noen barn og unge har behov for et fosterhjem med særlige ressurser, kompetanse og erfaring. Beredskapshjem er fosterhjem som på kort varsel kan ta imot barn og unge som er i en akutt situasjon. Oppholdstiden er cirka fire måneder, det vil si at den kan være av både kortere og lengre varighet.

Hva er et beredskapshjem?

Et beredskapshjem er en familie bestående av to voksne med eller uten egne hjemmeboende barn hvor den ene voksne har oppdrag som omsorgsperson på full tid. Beredskapshjemmene tar i mot barn og unge med behov for akutt plassering utenfor hjemmet og som kan ha nytte av et familiebasert tiltak i en krise- eller akuttsituasjon.

Som beredskapshjem skal dere ha omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine.

Omsorgspersonen som står som oppdragstaker, er å anse som frilanser og mottar fast godtgjøring som tilsvarer ordinær lønn i arbeidslivet. En opparbeider seg pensjonspoeng og rett på sykepenger. Oppdraget er regulert gjennom kontrakt med varighet på tre år (med tre måneders gjensidig oppsigelsestid) hvor en har rett på avlastning og friperioder mellom plasseringene. En mottar godtgjørelse også i friperioder. Under plasseringer mottar en også utgiftsdekning for barn som bor der. Bufetat kan også inngå korttidskontrakter.

Oppdraget

En stabil og forutsigbar hverdag med tett oppfølging på de områder barnet har behov for, er sentralt under et opphold i et beredskapshjem. Barn i skolepliktig alder skal gå i skole; enten fortsette på skolen en går på fra før når det er mulig og ønskelig, eller begynne på skolen som beredskapshjemmet sokner til. Barn som har plass i barnehage fortsetter i samme barnehage så fremt det er mulig og ønskelig, eller begynner i ny barnehage når det er tilrådelig. Det legges også til rette for at de skal fortsette med fritidsaktiviteter de allerede er med på eller få mulighet til å delta på nye aktiviteter.

Oppfølging

Beredskapshjemmene får regelmessig individuell veiledning og deltar i gruppeveiledning sammen med andre beredskapshjem ledet av fagfolk fra Bufetat.

Krav

Det er ønskelig at beredskapshjem har relevant utdanning og/eller kompetanse. Eksempler på relevant utdannelse kan være barnevernspedagog, sosionom, psykolog eller lærerutdanning. Etter en individuell vurdering kan annen formell utdanning, erfaring som fosterforeldre og annen relevant erfaring erstatte dette kravet.

Beredskapshjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring. PRIDE-opplæring tilbys gratis gjennom Bufetat.

Kontaktinformasjon

For Finnmark: https://www.bufdir.no/fosterhjem/Alle_kontorer/Hammerfest/ 

For Nord- og Midt-Troms: https://www.bufdir.no/fosterhjem/Alle_kontorer/Tromso/

For Sør-Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen: https://www.bufdir.no/fosterhjem/Alle_kontorer/Sortland/ 

For Salten og Helgeland: https://www.bufdir.no/fosterhjem/Alle_kontorer/Bodo/