Alle enslige mindreårige flyktninger trenger trygghet og omsorg fra voksne. Noen får plass i døgnbemannet bofellesskap, andre har behov for fosterhjem.

Barna som kommer alene

De fleste barna som trenger fosterhjem er unge gutter som har flyktet fra krig og uroligheter. De har ofte reist fra hjemlandet med søsken, eller blitt sendt på flukt med voksne som ikke er foreldrene deres.

Noen barn har levd i en utrygg og lite stabil omsorgssituasjon i flere år, både i og utenfor nær familie, mens andre kommer fra familier som har gitt dem god omsorg. Barna har ulik skolebakgrunn og varierende skrive- og leseferdigheter.

Felles for barna som kommer alene er at de har ønsker og håp om en bedre fremtid, med skole, utdanning og jobb. Som fosterforelder kan du bidra til dette og bety en viktig forskjell.

Hva slags fosterforeldre trenger barna?

Som fosterforelder skal du hjelpe barnet til en positiv integrering i det norske samfunnet.

  • Du må være en god omsorgsperson og kunne forholde deg til begrenset informasjon om barnets fortid og historie, og kunne håndtere barn i krise.
  • Du må være en trygg voksen som kan gi tydelige rammer og grenser, men likevel være romslig og møte barnet på barnets nivå.
  • Du må vise toleranse og respekt for andres kultur og levesett.
  • Du må kunne tilegne deg kunnskap om barnets kultur, religion og tradisjoner, og respektere og bistå barnet i dets sosiale utvikling.

Opplæring

Aktuelle familier får tilbud om tilpasset opplæring. Opplæringen er en fin måte å finne ut av om det å være fosterhjem er noe for deg eller dere.

I tillegg tilbyr fosterhjemstjenesten i Bufetat videreopplæring for familier med minoritetsbarn. Denne kursmodulen tar spesielt for seg minoritetsspørsmål og kulturforståelse.

Ta kontakt

Kontakt fosterhjemstjenesten hvis du ønsker mer informasjon om det å være fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger.

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.