Hva er Foreldrehverdag?

Foreldrehverdag er et tilbud fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til alle foreldre med barn fra 0-18 år. 

Foreldrehverdag hjelper deg å forstå og kommunisere bedre med barnet ditt ved å

  • lære deg hvordan barn utvikler seg og hva de trenger
  • gjøre deg mer bevisst og trygg i foreldrerollen
  • gi deg trygge og kvalitetssikrede råd

Foreldrehverdag er artikler, filmer og podkast om tema som foreldre møter i hverdagen. Du finner oss også på Facebook

Du kjenner barnet best

Foreldrehverdag forsøker ikke å bestemme hvordan du skal ha det sammen med barnet ditt, men tar utgangspunkt i at du selv kjenner barnet ditt og familiesituasjonen din best.

Ved å tenke over hva du ønsker for barnet ditt, hva du synes er viktig å lære bort og hva du har med fra din egen oppvekst og kultur, kan du lære å se deg selv utenfra, samtidig som du ser barnet ditt innenfra.  

Utviklet sammen med foreldre og fagpersoner

Foreldrehverdag er inspirert av International Child Development Programme (ICDP). Dette er et gruppetilbud som er utviklet for å støtte foreldre i samspillet med sine barn.

Foreldrehverdag lages i samarbeid med erfarne fagpersoner og foreldre. I tillegg til ICDP, bygger Foreldrehverdag på oppdatert kunnskap om barns utvikling.

Verdigrunnlaget til Foreldrehverdag.no er basert på FNs barnekonvensjon. Den slår fast at barn har rett til beskyttelse, deltakelse og til å få dekket grunnleggende behov.

Mer om grunnlaget

Forskningsbasert

Foreldrehverdag er basert på forskning innenfor flere områder:

  • kulturforståelse
  • barns utvikling, samspill og tilknytning
  • nevrobiologi
  • formidlingsteori

Kulturforståelse

Barns grunnleggende behov (for eksempel behov for kjærlighet) er de samme i alle kulturer, men utrykkes og møtes på forskjellige måter. Som foreldre blir vi påvirket av de forestillingene om barn som er typiske for den tiden og kulturen vi lever i. Det kan gi utslag i hvordan vi velger å oppdra barna våre.

Barns utvikling, samspill og tilknytning

Barn er født sosiale, og søker kontakt og utveksling med andre helt fra de er født. Foreldrehverdag ønsker å støtte, forsterke og videreutvikle samspillet som allerede finnes mellom foreldrene og barnet. 

Her kan du lese mer om ulike måter å vise barnet ditt kjærlighet på.

Nevrobiologi

Nevrobiologisk forskning understreker at hjernen ikke er ferdigutviklet ved fødselen, men er det vi kaller bruksavhengig. Erfaringene barnet gjør seg, særlig de første årene, påvirker hvilke nervebaner i hjernen som blir forsterket og hvilke som kan forsvinne.

Et godt samspill mellom barnet og foreldrene, eller en annen omsorgsgiver, aktiverer det biologiske fundamentet barnet er kommet til verden med, slik at dette kan gi vekst og tilknytning.

Nevrobiologisk forskning har også vist at tidlig erfaring har betydning for barnets forutsetning for å håndtere egne følelser og reaksjoner (selvregulering). Utvikling av barnets selvregulering er i begynnelsen avhengig av regulering fra en omsorgsperson.  Dette starter fra barnets første dag, når foreldrene gir barnet mat eller hjelper det med å sovne (tilstandsregulering). Barn trenger reguleringsstøtte i varierende grad gjennom oppveksten, vanligvis til langt opp i 20-årene.  

Formidlingsteori

Foreldre gir ikke barnet bare fysisk og emosjonell trygghet. De har også en pedagogisk veiledende rolle, og formidler kunnskap tilpasset barnets utviklingsnivå. Barnet får støtte fra foreldrene for å forstå blant annet sosiale og kulturelle normer slik at barnet blir i stand til å delta i felleskapet. Her kan du lese om hvordan du kan hjelpe barnet til å forstå verden rundt seg, verden rundt seg og om hvordan du kan gi passelig støtte til et barn som er i stadig utvikling

Publisert 17. juni 2016
Oppdatert 23. juni 2020